Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Hải Hà triển khai chủ đề công tác năm 2020 với những khí thế mới

31/12/2019 14:30

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm, xác định chủ đề công tác năm 2020: "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cấp đô thị và huyện đạt chuẩn nông thôn mới". Việc lựa chọn chủ đề công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vừa căn cứ theo Nghị quyết chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”, đồng thời căn cứ vào mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã xây dựng “Phấn đấu đến năm 2020, huyện Hải Hà đạt huyện nông thôn mới và sớm trở thành huyện công nghiệp, dịch vụ”. Để thực hiện 18 chỉ tiêu cho 04 lĩnh vực (kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng), Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành tốt 04 nội dung trong chủ đề công tác năm.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức”, huyện xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bởi năm 2020 là năm tập trung cho tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là quan trọng nhất. Hơn thế nữa, với việc sáp nhập 8 xã, thị trấn, càng đòi hỏi mạnh mẽ hơn việc lựa chọn, bố trí người có năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, uy tín vào làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. Theo đó, huyện xác định phải thực hiện đồng bộ các giải pháp bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí lựa chọn nhân sự; tăng cường cơ chế giao, khoán việc, quy trách nhiệm đến cùng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo chức danh, nhất là cấp cơ sở, cấp phòng. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ đồng thời tạo môi trường, điều kiện đổi mới, sáng tạo, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân.

Nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, huyện tiếp tục đưa mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 23% trở lên, đảm bảo tăng trưởng cao nhưng không “Tăng trưởng nóng”, phát triển bền vững trên cả ba khu vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. (1) Bền vững trong lĩnh vực công nghiệp là phát triển công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường: Thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ cao thân thiện môi trường vào địa bàn. Định hướng, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp có lợi thế so sánh của huyện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. (2) Bền vững trong dịch vụ thể hiện qua việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh; thu hút đầu tư các trung tâm thương mại, dịch vụ bán lẻ tại thị trấn Quảng Hà, Khu Công nghiệp cảng biển Hải Hà, đảo Cái Chiên; chuyển đổi mô hình quản lý đối với chợ Trung tâm Hải Hà 2; phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ các điểm, tuyến du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân về văn hóa du lịch, giữ gìn và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; bảo đảm môi trường du lịch an ninh, an toàn, sạch đẹp, thân thiện và phát triển bền vững. (3) Bền vững trong nông nghiệp gắn với hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thành lập các HTX, tổ hợp tác, các mô hình liên kết sản xuất gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp từ trồng trọt sang chăn nuôi, phát triển quy mô đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục đầu tư hạ tầng các vùng sản xuất hàng hóa có tính tập trung cao; xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu, chăn nuôi tập trung gắn với cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng hợp lý theo quy hoạch; tăng cường đầu tư, phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung và ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ; kiểm tra, xử lý nghiêm đánh bắt thủy hải sản bằng phương pháp tận diệt. (4) Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn: các dự án trọng điểm tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu, xã đảo Cái Chiên, thị trấn Quảng Hà và các dự án đầu tư hạ tầng Chương trình xây dựng NTM. Rà soát, thực hiện nghiêm túc việc bố trí quỹ đất và xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị; đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động ngoại tỉnh, người có thu nhập thấp tại khu công nghiệp...

Tiền đề cho mục tiêu nâng cấp đô thị đã có, cộng thêm sáp nhập địa giới hành chính các xã Quảng Điền, Quảng Trung, Phú Hải vào thị trấn Quảng Hà tạo không gian phát triển cho thị trấn, là điều kiện để huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các tiêu chí nâng cấp thị trấn Quảng Hà lên đô thị loại IV. Sớm hoàn thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Quảng Hà mới; huy động mọi nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, quan tâm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư các công trình trường học, công trình văn hóa - thể thao bằng hình thức hợp tác công - tư.   

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới là một nhiệm vụ khó song hoàn thành được mục tiêu này là động lực hết sức to lớn cho sự phát triển chung của huyện. So sánh với tiêu chí huyện đạt nông thôn mới tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2019 huyện đã có những nền tảng cơ bản: (1) đối với tiêu chí “có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới” thì huyện đã đạt 12/15 xã, trong năm 2020 cần phấn đấu cho 03 xã còn lại (Quảng Sơn, Quảng Đức, Đường Hoa) về đích với những giải pháp hết sức căn cơ, cụ thể, cần có sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân các xã và sự hỗ trợ của huyện. (2) Đối với 09 tiêu chí đạt chuẩn về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, Y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh và trật tự xã hội… Về cơ bản huyện đã đạt hoặc có thể phấn đấu hoàn thành, duy có một chỉ tiêu khó đạt nhất nằm trong nhóm tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục là “Phải có Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn”, huyện đã có phương án về quỹ đất và có dự án, song với điều kiện hạn hẹp về ngân sách, hướng chủ yếu là kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Và điều quan trọng nhất để nông thôn mới thực sự bền vững thì cần phải nâng cao chất lượng Chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa, thực chất đi vào chiều sâu; lấy người dân làm chủ thể xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu và phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP gắn với du lịch, dịch vụ. 

Bước vào năm mới 2020, với khí thế hết sức khẩn trương của năm cuối nhiệm kỳ, với tâm thế phấn khởi kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới, tin tưởng rằng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Hải Hà tiếp nối thành quả của những năm trước, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, đồng nghĩa với hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã xây dựng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1326
Đã truy cập: 1693140