Đảng bộ Cơ quan chính quyền tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

11/07/2019 15:15

Ngày 11/7/2019, Đảng bộ Cơ quan chính quyền đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho các đồng chí cán bộ, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Văn Lê - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện 01 nghị quyết, 02 chỉ thị và 04 kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Kết luận số 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ Cơ quan chính quyền còn báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ khối cơ quan chính quyền 6 tháng đầu năm và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc, các đồng chí cán bộ, đảng viên tiếp tục gương mẫu chấp hành tốt các nội dung của chỉ thị, nghị quyết gắn với nhiệm vụ tại cơ quan đơn vị góp phần hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ vừa qua và chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020.

Thái Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 225
Đã truy cập: 837892