Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Hải Hà – Những khởi sắc trong công tác dân tộc

10/06/2019 16:00

Hải Hà là một huyện miền núi, biên giới nằm phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh với 11 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư về mọi mặt của Đảng và Nhà nước; của các cấp ủy Đảng, trong việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc và miền núi. Đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Huyện Hải Hà xác định, công tác dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, do đó, huyện đã chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất; đảm bảo an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới như: Điện lưới quốc gia, đường giao thông, trường học, trạm y tế; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách; hỗ trợ về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội... Việc quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đôi với thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội. Cùng với đó, việc triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, các Đề án thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Đề án 2085, Đề án 755) trên địa cũng đóng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Mô hình phát triển kinh tế của xã Quảng Sơn

Xã Quảng Sơn là một xã với trên 90% dân tộc Dao sinh sống, trong những năm qua, từ việc thực hiện tốt công tác và chính sách dân tộc trên địa bàn đặc biệt, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và Đề án đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, đã góp phần cải thiện đời sống cho bà con đồng bào dân tộc. Năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo xã Quảng Sơn là 32%, đến năm 2019, đã giảm xuống còn 19,1%. Đời sống của bà con đồng bào đã thực sự có những khởi sắc. Ông Voòng Chăn Hếnh - Bản Quảng Mới, xã Quảng Sơn cho biết: “Trong những năm gần đây, cuộc sống của bà con ở xã nói chung và ở bản nói riêng, đã có nhiều thay đổi, chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào, vệ sinh môi trường cũng sạch đẹp hơn, bà con nhân dân có ý thức hơn, đặc biệt trong việc di chuyển chuồng trại. Bên cạnh đó còn vươn lên xóa đói, giảm nghèo, cùng nhau làm ăn nên đời sống cũng thay đổi rõ rệt”

Từ các chính sách của Đảng và Nhà nước cùng với việc quan tâm, hỗ trợ kịp thời về mọi mặt của huyện đối với các xã vùng cao, còn khó khăn, chính là tiền đề để các xã, phấn đấu nâng cao, cải thiện đời sống của bà con đồng bào. Đồng chí Đặng Thị Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn cho biết: “Quảng Sơn cũng như một số xã vùng dân tộc trên địa bàn, nhận được nhiều chương trình và chính sách hỗ trợ từ trung ương đến địa phương, do đó, chúng tôi cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách và công tác dân tộc, do vậy, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến, đặc biệt thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên rõ rệt, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho bà con vùng đồng bào dân tộc”

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo các xã vùng đồng bào dân tộc

Không chỉ đối với xã Quảng Sơn, mà đời sống của bà con dân tộc trên địa bàn huyện cũng đã có những thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; 100% số xã duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế…; kết quả xây dựng nông thôn mới các xã vùng miền núi, dân tộc có chuyển biến, hết năm 2018 huyện có 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 05 xã thuộc vùng dân tộc và miền núi; có 26 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh công tác phát triển và chăm lo đời sống cho bà con vùng đồng bào dân tộc, Huyện cũng xác định, giá trị văn hoá là tài sản văn hoá dân tộc, là cốt lõi của bản sắc văn hoá dân tộc, là cơ sở sáng tạo những giá trị văn hoá mới, vì vậy đảng bộ, chính quyền luôn coi trọng bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống. Huyện Hải Hà đã tiến hành kiểm kê xác định được 32 giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của các dân tộc còn đ­ược l­ưu giữ, bảo tồn; mở các lớp đào tạo, bồi dư­ỡng tiếng dân tộc Dao, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc thiểu số gắn với xây dựng đời sống văn hoá mới, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... như­: Thêu trang phục truyền thống, phong tục cư­ới xin, tục cấp sắc, kèn lá của đồng bào ngư­ời Dao, đàn trống trong lễ cấp sắc của ng­ười Dao, hát then của người Tày... để gìn giữ, bảo tồn, phát huy các nét văn hóa đặc thù của từng dân tộc.

Có thể nói, với những kết quả đã đạt được trong công tác dân tộc, là có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền cơ sở và đặc biệt có sự đồng lòng của bà con nhân dân, đó cũng chính là tiền đề để phát triển về công tác và chính sách dân tộc của huyện Hải Hà: Đồng chí Trần Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hà cho biết: “ =Nhiệm kỳ vừa qua, có sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hải Hà, công tác dân tộc đã được quan tâm triển khai thực hiện và có hiệu quả, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hoá; mở rộng loại hình dịch vụ, thương mại; bảo vệ môi trường; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với những kết quả đã đạt được và những định hướng trong thời gian tới, hy vọng công tác dân tộc của huyện Hải Hà sẽ tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật, có tác động rõ rệt đến đời sống của vùng đồng bào dân tộc, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn, phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được bảo vệ vững chắc.

Hoài Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1236
Đã truy cập: 1115965