Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Hải Hà: Giải quyết 12.397 hồ sơ thủ tục hành chính năm 2018

07/12/2018 15:30

Cải cách thủ tục hành chính được xác định là một trong những nội dung trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, huyện Hải Hà đã không ngừng quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Đến tháng 10/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã giải quyết được 12.397 hồ sơ

Tính đến hết tháng 10/2018, Trung tâm Hành chính công huyện đã giải quyết được 12.397 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết xong là 11.459 hồ sơ, với 11.355 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn, đạt tỷ lệ 99,09%, số hồ sơ đang giải quyết 936 hồ sơ. Hiện nay, số TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Hành chính công huyện 308 thủ tục; số thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông 23 thủ tục.

Đối với công tác tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn, đến nay 16/16 xã thị trấn trên địa bàn đã triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Tính đến tháng 10/2018 tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong 60.532 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng hạn và trước hạn 60.490 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,95%, số hồ sơ đang giải quyết 46 hồ sơ.

Để có được kết quả đó, huyện Hải Hà đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, văn minh công sở. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Từ đó, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công trên địa bàn.

Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1097
Đã truy cập: 1115826