Hội đồng Nhân dân huyện Hải Hà - Dấu ấn một nhiệm kỳ

31/03/2021 10:00

Cùng với sự đổi mới của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Hải Hà đã chủ động nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, ngày càng khẳng định vị trí vai trò, năng lực và hiệu quả của cơ quan dân cử, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

HĐND huyện Hải Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ mười chín

Để thực hiện tốt chức năng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân phải xuất phát từ vai trò, trách nhiệm và năng lực của mỗi đại biểu HĐND huyện. Xác định được vấn đề đó, trong nhiệm kỳ, các vị đại biểu đã tích cực học tập, nghiên cứu thực tiễn để nâng cao trình độ, năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức chính trị. Hiện nay số đại biểu có trình độ chuyên môn đại học chiếm 74,1%, sau đại học chiếm 22,5%, trình độ chính trị trung cấp 28,8%, cao cấp, cử nhân 70,9% tăng 23,8% so với đầu nhiệm kỳ. Trong quá trình hoạt động, đại biểu HĐND huyện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu, luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri; tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND như hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, các kỳ họp, phiên họp của HĐND và dự các kỳ họp HĐND xã nơi đại biểu ứng cử. Chủ động thu thập thông tin để tham gia phát biểu, chất vấn trong các kỳ họp. Nắm bắt kịp thời tình hình địa phương nơi ứng cử để đề xuất với các cơ quan liên quan giải quyết các kiến nghị của cử tri. Trong các kỳ họp của HĐND, các đại biểu đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm, các vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm để đề nghị  các cơ quan chức năng làm rõ. Một số đại biểu đã kiên trì theo dõi vấn đề đã chất vấn, kiến nghị đến khi có kết quả cụ thể, điều đó đã thể hiện sự tâm huyết trong hoạt động dân cử, đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND huyện, tạo niềm tin tưởng của Nhân dân đối với đại biểu do cử tri tín nhiệm bầu.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Hải Hà đã tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Tổ chức thành công 19 kỳ họp, công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới về nội dung và cách thức tiến hành, trong đó chú trọng nêu cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ; nghiêm túc thảo luận về các báo cáo, tờ trình, các báo cáo giải trình tại kỳ họp để có cơ sở quyết nghị thống nhất ban hành các nghị quyết đảm bảo chất lượng. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 140 nghị quyết, trong đó, 44 nghị quyết về công tác nhân sự, 96 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Các nghị quyết đã cụ thể hóa được chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tạo ra sự thống nhất trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đảm bảo tính khả thi để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Hiệu quả việc triển khai các nghị quyết HĐND huyện được thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế của huyện đã có những tăng trưởng đột phá với tốc độ bình quân đạt 26,19%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô kinh tế tăng gấp 3,2 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 75 triệu đồng, gấp 2,75 lần so với năm 2015; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) tăng bình quân 13,68%/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết (9 - 10%/năm). Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự - quốc phòng địa phương được củng cố, tạo động lực mạnh mẽ để huyện phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND huyện tiếp tục có bước đổi mới

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND huyện tiếp tục có bước đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm. Tại các kỳ họp, cùng với việc giám sát thông qua xem xét báo cáo công tác của các ngành, thì việc giám sát trực tiếp tại hội trường thông qua chất vấn cũng được thực hiện khá hiệu quả. Phương thức giám sát linh hoạt giữa giám sát, khảo sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo đã đánh giá toàn diện và sát thực được việc thực hiện chủ trương, chính sách tại cơ sở. Nét mới trong hoạt động giám sát của HĐND huyện nhiệm kỳ này là Thường trực HĐND huyện đã chú trọng phát huy vai trò của các tổ đại biểu HĐND huyện, giao các tổ đại biểu giám sát một số nội dung liên quan trực tiếp đến địa bàn ứng cử. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, các Ban HĐND, các tổ HĐND đã tổ chức đã tổ chức 56 cuộc khảo sát, giám sát vào những vấn đề được nhiều cử tri, đại biểu quan tâm. Qua giám sát đã đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt hơn các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND cùng cấp. Các kiến nghị sau giám sát được thực hiện khá nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước

Hoạt động tiếp xúc cử tri được quan tâm, đổi mới về cách thức, phương pháp tiếp xúc

HĐND huyện làm tốt công tác dân nguyện góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu dân cử. Trong nhiệm kỳ, hoạt động tiếp xúc cử tri được quan tâm, đổi mới về cách thức, phương pháp tiếp xúc tại các cuộc tiếp xúc với cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 18 kỳ họp, 36 đợt tiếp xúc cử tri, HĐND huyện đã tiếp thu 267 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các lĩnh vực khác, đến nay, các kiến nghị của cử tri đều được xem xét, giải quyết đạt tỉ lệ trên 80%. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo quy định. Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân của huyện và xử lý đơn thư theo quy định. Thông qua hoạt động tiếp dân, đã lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân, đồng thời tuyên truyền, giải thích cho công dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã tham gia chủ trì tiếp 531 lượt công dân của 300 vụ việc; tiếp nhận 842 lượt đơn thư khiếu nại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời đôn đốc, theo dõi việc giải quyết, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo quy định

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đòi hỏi hoạt động của HĐND huyện không ngừng đổi mới theo hướng sâu sát, thiết thực; mỗi đại biểu tiếp tục đề cao trách nhiệm, gắn bó mật thiết với Nhân dân bằng cả tâm huyết, tấm lòng. Đồng thời, với vai trò trung tâm trong hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND sẽ tiếp tục tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với UBND và Ủy ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan chức năng trên tất cả các lĩnh vực để nâng cao chất lượng hoạt động.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, góp phần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Qua đó, đã củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, xứng đáng là cầu nối giữa dân với Đảng, với chính quyền; thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Hoài Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1006
Đã truy cập: 2570380