Hải Hà: Lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

21/01/2021 11:00

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hải Hà đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từ đó góp phần làm thay đổi cuộc sống, diện mạo các khu vực nông thôn, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Có thể nói, cuộc vận động thật sự đã lan tỏa sâu rộng, đáp ứng được yêu cầu “Hợp với ý Đảng, thuận với lòng dân” góp phần đưa huyện Hải Hà ngày càng phát triển văn minh - giàu đẹp.

Trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có 05 nội dung quan trọng, để thực hiện tốt các nội dung đó, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp huyện Hải Hà đã tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc vận động đến các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền và các phòng ban, chuyên môn của huyện, thực hiện có hiệu quả các nội dung về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Trong đó, nội dung tập trung giúp Nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng là nội dung quan trọng. Để thực hiện có hiệu quả, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền cho Nhân dân định hướng phát triển kinh tế, những chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, huyện về hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong 5 năm, các hội và đoàn thể đã hướng dẫn, thông qua tín chấp 262,891 tỷ đồng cho 8.144 hộ vay phát triển sản xuất. Các nguồn vốn trên đều được sử dụng đúng mục đích góp phần hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thực hiện tốt các hoạt động giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, trên địa bàn huyện có 16 trang trại, 09 hợp tác xã, 03 câu lạc bộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và 19 tổ hợp tác. Hỗ trợ xây dựng 51 mô hình sản xuất và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả. Qua đó, đã góp phần xoá được hộ đói trên phạm vị toàn huyện, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8 % năm 2016 xuống còn 1,5 % năm 2019.

Hiện trên địa bàn có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. (Trong ảnh: Mô hình chanh đào của gia đình anh Vũ Văn Thiết - Thôn Hải Đông, xã Quảng Thành)

Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực, niềm tin và sự chung sức của toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phối hợp tổ chức 866 cuộc họp lấy ý kiến Nhân dân về xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu và nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Toàn huyện đã thực hiện 66 thôn kiểu mẫu và 445 vườn mẫu; cán bộ, hội viên và Nhân dân trong toàn huyện đã hiến trên 45.000 m2 đất và tài sản, vật kiến trúc; đóng góp 7,9 tỷ đồng và trên 11.000 ngày công lao động góp phần sửa chữa, làm mới nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm, nạo vét kênh mương. Cùng với đó, việc duy trì vận động Nhân dân tham gia ngày “Chủ nhật xanh” được thực hiện có hiệu quả, với 2.400 buổi tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thu hút trên 110 nghìn lượt người tham gia; phong trào “Thắp sáng đường quê” tiếp tục thực hiện, đến nay trên địa bàn 10 xã đã triển khai lắp đặt được 3.843 bóng chiếu sáng, với kinh phí lắp đặt 2.499 triệu đồng, trên chiều dài 146 km đường được chiếu sáng.

Công tác vận động giúp đỡ người nghèo, hoạt động “Ngày vì người nghèo” được MTTQ các cấp trong huyện triển khai sâu rộng, hiệu quả và ngày càng được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực. Từ nguồn kinh phí trên đã góp phần thực hiện hỗ trợ sửa chữa, làm nhà đại đoàn kết cho 136 hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn với số tiền 3.820.000.000 đồng. Ngoài ra, MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên sửa chữa, làm mới 12 nhà cho hộ nghèo, xoá 86 nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định số 167/CP giai đoạn II tại các xã Quảng Sơn, Quảng Đức, Quảng Phong, Quảng Thịnh, trong đó quỹ vì người nghèo huyện chi hỗ trợ là 250.000.000 đồng.

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã tập trung phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe Nhân dân và thực hiện DS-KHHGĐ vào quy ước của khu dân cư và tiêu chí bình xét danh hiện Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa hàng năm. Đến nay toàn huyện có 92/114 khu dân cư đạt khu dân cư văn hoá; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá từ 90,1%. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai của Nhân dân trong huyện tiếp tục được duy trì phát huy và mở rộng; 11/11 xã, thị trấn đều xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã góp trên 2 tỷ đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp.

Việc duy trì vận động Nhân dân tham gia ngày “Chủ nhật xanh” được thực hiện có hiệu quả, thường xuyên

Trong 5 năm qua, Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức ký kết phối hợp với Công an huyện chủ động triển khai tới các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông tham gia giải quyết hoà giải 268/291 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân;

Duy trì có hoạt động có hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các cụm dân cư tự phòng, tự quản, tự hòa giải về bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên địa bàn, đã thành lập được 423 cụm dân cư tự phòng, tự quản, tự hòa giải giữ gìn an ninh trật tự. Các mô hình mới xây dựng được Nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia huởng ứng, phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng thông qua cuộc vận động, Khối MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền, ngành Văn hoá và Thông tin tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quy chế dân chủ, tham gia xây dựng và bổ sung quy ước tại cộng đồng dân cư; đến nay 100% khu dân cư trong huyện đều có quy ước để thực hiện. Nhân dân tích cực thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham gia góp ý vào Dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị các kỳ Đại hội Đảng các cấp; tham gia vào các Dự thảo, Dự án Luật khi được tổ chức lấy ý kiến; tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp; tham gia góp ý và bầu trưởng thôn, bản, khu phố và cán bộ chủ chốt, công chức cấp cơ sở... đã góp phần tích cực trong việc tham gia xây dựng Đảng và củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Diện mạo nông thôn mới đến nay đã có nhiều thay đổi. (Trong ảnh: Trục đường thôn 7, xã Quảng Chính)

Từ những nội dung triển khai, đến nay, toàn huyện có 32 mô hình điểm “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 64 mô hình về “3 sạch” và bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa; 51 mô hình phát triển kinh tế; 16 mô hình về bảo đảm ATGT. Trong đó, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 11 xã, thị trấn triển khai và đảm nhiệm các mô hình, thống nhất các nội dung hoạt động của mô hình để triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Thế Hòa - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cho biết thêm: “Trong 05 năm, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trên địa bàn huyện đã có hàng trăm mô hình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, các mô hình đó đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận và tạo được không khí thi đua sôi nổi ở các khu dân cư. Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới Khối MTTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.”

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Hải Hà cho thấy nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Những nội dung của cuộc vận động đã đáp ứng được yêu cầu “Hợp với ý Đảng, thuận với lòng dân” do đó đã được đông đảo Nhân dân trên địa bàn các khu dân cư đồng tình hưởng ứng và tự giác tham gia; khơi dậy nguồn lực, truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, làm thay đổi cơ bản diện mạo cơ sở hạ tầng ở khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, từ đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Trinh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1432
Đã truy cập: 2281332