Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

27/10/2020 16:30

1. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm có:

(1) Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; (xem chi tiết nội dung)

(2) Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; (xem chi tiết nội dung)

(3) Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (xem chi tiết nội dung)

(4) Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. (xem chi tiết nội dung)

 

2. Thời gian:

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 30/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

 

3. Hình thức:

- Góp ý trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể xã, thị trấn.

- Thông qua hệ thống Bưu điện: Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy các chi, đảng bộ hoặc gửi về Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Hải Hà; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hải Hà.

- Thông qua hệ thống thư điện tử: thoisuhaiha@gmail.com.

 

4. Hướng dẫn góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng:

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây:

https://www.quangninh.gov.vn/Lists/VanBanPhapQuy/Attachments/51107//CV%20121-2020-HU.signed.pdf

 

Phòng VHTT huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1349
Đã truy cập: 1535941