Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở liên cơ quan - Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.216.

- Email: phonggdvdt.hh@quangninh.gov.vn

              pgdhaiha.quangninh@moet.edu.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Ông Đặng Thị Hạnh

Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn; Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.422 - 0976.519.819.

- Email: dangthihanh.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Là thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: tổ chức cán bộ (đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên), tài chính, cơ sở vật chất, thi đua, khen thưởng - kỷ luật, thanh - kiểm tra, kế hoạch, thống kê - tổng hợp, cải cách hành chính, tiếp công dân; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo huyện; phụ trách công tác phối hợp với các phòng, ban: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài nguyên - Môi trường, Ban Quản lý đầu tư xây dựng; là Trưởng ban biên tập các tin bài đưa lên Trung tâm Thông tin - Thư viện điện tử của ngành; tham gia sinh hoạt tại tổ Tổng hợp - phòng Giáo dục và Đào tạo; phụ trách công tác giáo dục các xã, thị trấn: Quảng Hà, Quảng Minh, Quảng Thành, Quảng Thắng, Quảng Đức, Cái Chiên.

 _______________________________________________________________________________________

Ông Bùi Ngọc Trác

Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3760.342 - 0936.936.499. 

- Email: buingoctrac@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo chuyên môn các cấp tiểu học, THCS; công tác phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục - chống mù chữ; công tác hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên; chỉ đạo hoạt động chuyên môn của trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn; công tác Khuyến học toàn ngành và cơ quan phòng Giáo dục và Đào tạo; tham gia làm việc, giải quyết các thủ tục hành chính của ngành Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Hành chính công huyện; phụ trách công tác phối hợp với các phòng, ban: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; Liên đoàn Lao động huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Huyện đội...; Phụ trách công tác Công đoàn của cơ quan; là Phó trưởng ban biên tập các tin bài đưa lên Trung tâm Thông tin - Thư viện điện tử của ngành; giải quyết các công việc được Trưởng phòng ủy quyền; tham gia sinh hoạt tại tổ Chuyên môn - Phòng Giáo dục và Đào tạo; phụ trách công tác giáo dục các xã: Quảng Long, Quảng Thịnh, Quảng Sơn, Đường Hoa, Tiến Tới.

  _______________________________________________________________________________________

Bà Hà Thanḥ Nhiễu

Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.814 - 0977.303.348. 

- Email: hathanhnhieu@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo chuyên môn cấp mầm non; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; công tác chính trị, tư tưởng; công tác pháp chế, giáo dục pháp luật; công tác học sinh, ngoại khóa, y tế trường học; công tác Đoàn - Đội toàn ngành; chỉ đạo và theo dõi việc dạy và học ngoại ngữ toàn ngành; Trưởng ban vì sự tiến bộ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hà; phụ trách công tác phối hợp với các phòng, ban: Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, Văn phòng Huyện ủy, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tư pháp; Trung tâm Truyền thông - văn hóa, phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện, Huyện đoàn, Hội phụ nữ huyện, Hội chữ thập đỏ huyện,...; là Phó trưởng ban biên tập các tin bài đưa lên Trung tâm Thông tin - Thư viện điện tử của ngành; giải quyết các công việc được Trưởng phòng ủy quyền; tham gia sinh hoạt tại tổ Chuyên môn - Phòng Giáo dục và Đào tạo; phụ trách công tác giáo dục các xã: Phú Hải, Quảng Trung, Quảng Điền, Quảng Phong, Quảng Chính.

  _______________________________________________________________________________________

Ông Phạm Trung Hậu

Tổ trưởng Tổ Tổng hợp

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.216 - 0981.950.888

- Email: phamtrunghau@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách các công việc chung của tổ Tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ, quản lí công chức, viên chức, hợp đồng lao động toàn ngành; theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành; thi đua, khen thưởng, theo dõi các cuộc vận động, phong trào thi đua; theo dõi công tác phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo và LĐLĐ huyện; thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phân công; theo dõi công tác giáo dục các xã Quảng Minh, Quảng Thắng.

  _______________________________________________________________________________________

Ông Hà Hoàng Tuyên

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3761.336 - 0904.171.113.

- Email: hahoangtuyen@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tổng hợp toàn ngành, thư ký các cuộc họp cơ quan; kế hoạch, thống kê; cơ sở vật chất toàn ngành và cơ quan Phòng GD&ĐT; giáo dục thể chất toàn ngành; trực tiếp phụ trách các môn: Sinh học, Hóa học, Thể dục cấp THCS; thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phân công; theo dõi công tác giáo dục các xã Cái Chiên, trường THPT Quảng Hà, THPT Nguyễn Du, trường PTDT nội trú THCS Hải Hà.

  _______________________________________________________________________________________

 

Ông Ngô Hồng Hải

Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.216 - 0982.879.373.

- Email: ngohonghai.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tài chính toàn ngành và cơ quan phòng GD&ĐT; theo dõi, tổng hợp chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh các cấp học; thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phân công.

  _______________________________________________________________________________________

 

Bà Đoàn Thị Tỵ

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.216 - 0903.247.228

- Email: doanthity@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác hành chính, văn thư - lưu trữ, kiêm thủ quỹ cơ quan phòng; theo dõi và xử lí công văn đến - đi của cơ quan phòng GD&ĐT, quản lí con dấu của cơ quan; theo dõi công tác cải cách hành chính toàn ngành; tham gia làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện; theo dõi học sinh chuyển đi - chuyển đến toàn ngành; thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phân công.

  _______________________________________________________________________________________

 

Bà Phạm Thị Hồng Trình

Tổ trưởng Tổ Chuyên môn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3761.336 - 0364.108.168.

- Email: phamthihongtrinh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách các công việc chung của tổ Chuyên môn, phụ trách chuyên môn cấp THCS; khảo thí và kiểm định chất lượng cấp THCS; chuẩn nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp THCS; thanh - kiểm tra, thường trực công tác tiếp dân và tham mưu việc giải quyết giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác pháp chế, giáo dục pháp luật; theo dõi và tham gia công tác Hội chữ thập đỏ huyện; trực tiếp phụ trách các môn: Ngữ văn, GDCD, Lịch sử, Địa Lí, Tiếng Anh cấp THCS; thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phân công; theo dõi công tác giáo dục của thị trấn Quảng Hà, các xã Phú Hải, Quảng Trung.

 
 
  _______________________________________________________________________________________

 

Ông Trần Văn Quy

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3761.336 - 0945.918.188.

- Email: tranvanquy@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn cấp tiểu học;  phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục - chống mù chữ, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp tiểu học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, khảo thí và kiểm định chất lượng trường học cấp tiểu học, dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) cấp tiểu học, công tác xét hoàn thành chương trình tiểu học; theo dõi công tác quản lý sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học cấp tiểu học; công tác dạy thêm - học thêm toàn ngành; trực tiếp phụ trách các môn: Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Mĩ thuật, Thể dục, Tin học; thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phân công; theo dõi công tác giáo dục các xã Quảng Sơn, Quảng Thịnh.

  _______________________________________________________________________________________

 

Bà Lê Thị Thu Phong

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3761.336 - 0326.196.898.

- Email: lethithuphong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn cấp tiểu học; bồi dưỡng thường xuyên, tuyển sinh, hoạt động tập thể cấp tiểu học; học sinh khuyết tật - hòa nhập toàn ngành; thư viện cấp tiểu học; công tác học sinh, ngoại khóa, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, Đoàn - Đội toàn ngành; các khoản tài trợ, học bổng, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo toàn ngành; công tác khuyến học cơ quan và toàn ngành; trực tiếp phụ trách các môn: Toán, Khoa học, Kỹ thuật - Thủ công, Đạo đức, Âm nhạc, Tiếng Anh và thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phân công; theo dõi công tác giáo dục xã Quảng Đức, Quảng Thành.

  _______________________________________________________________________________________

 

Bà Trần Thị Vy

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn; Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3761.336 - 0986.919.848.

- Email: tranthivy@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn cấp mầm non; công tác tuyển sinh, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên mầm non; bồi dưỡng thường xuyên cấp mầm non; quản lý, sử dụng thiết bị dạy học, đồ dung, đồ chơi cấp mầm non; theo dõi các trường mầm non công lập; thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phân công; theo dõi công tác giáo dục xã Quảng Chính.

  _______________________________________________________________________________________

 

Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3761.336 - 0982.702.402.

- Email: nguyenthivananh1.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn cấp mầm non; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng trường học cấp mầm non; theo dõi các cuộc thi, chuyên đề cấp mầm non; theo dõi các trường, cơ sở giáo dục  mầm non ngoài công lập; công tác văn nghệ, y tế học đường, tổ chức ăn bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác dân vận toàn ngành và thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phân công; theo dõi công tác giáo dục xã Quảng Điền.

  _______________________________________________________________________________________

Ông Vũ Đức Huấn

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3761.336 - 08363781.508.

- Email: vuduchuan@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn cấp THCS; công nghệ thông tin và trường học trực tuyến; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cấp THCS; phổ cập giáo dục THCS; GDTX, hướng nghiệp - dạy nghề, hoạt động của trung tâm HTCĐ các xã/thị trấn; theo dõi công tác quản lý sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học cấp THCS; công tác thư viện cấp THCS; trực tiếp phụ trách các môn: Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS; thực hiện các công việc khác được lãnh đạo phân công; theo dõi công tác giáo dục xã Đường Hoa, Tiến Tới, Trung tâm GDNN - GDTX.

 

3. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn:

* Chức năng:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình UBND huyện dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện.

- Trình UBND huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

- Trình UBND huyện dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trình UBND huyện dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính.

- Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.

- Thực hiện cụng tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 190
Đã truy cập: 796229