Văn phòng HĐND và UBND

26/08/2017

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Văn phòng HĐND - UBND huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện - Số 01, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.224.

- Fax: 0203.3879.524.

- Email: vanphonghdndvubnd.hh@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

Ông Nguyễn Sơn Hà

Chánh Văn phòng 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học sư phạm - chuyên ngành Sinh học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0973.961.805.

- Email: .........@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của cơ quan Văn phòng. Trực tiếp chịu trách nhiệm thẩm tra, kiểm tra trình tự, thủ tục các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo, tờ trình, các văn bản pháp quy… trước khi trình UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện ký ban hành. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do TT HĐND, Lãnh đạo UBND huyện phân công.

__________________________________________________________________________

 

Bà Nguyễn Thị Thu Huyên

Phó Chánh Văn phòng

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật môi trường.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0967.062.288.

- Email: nguyenthithuhuyen@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác ngoại vụ và biên giới.

 __________________________________________________________________________

 

Bà Lương Thị Hương

Phó Chánh Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội.

- Trình độ LLCT: Trung cấp cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.857 - 0822.515.888.

- Email: luongthihuong.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: 

- Nhiệm vụ: Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực Hành chính - Quản trị của Văn phòng. Giúp Chánh VP quản lý công tác hành chính, bộ phận văn thư lưu trữ, quản trị; bộ phận bảo vệ, lái xe, tạp vụ, nhà khách; quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Văn phòng. Trực tiếp tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện trong quá trình chỉ đạo điều hành công việc của HĐND huyện; phụ trách công tác dân tộc.

 __________________________________________________________________________
 

 

Ông Nguyễn Trọng Bình

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0914.998.765.

- Email: nguyentrongbinh.hh@quanginh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Giúp lãnh đạo Văn phòng quản lý, sử dụng hệ thống thiết bị CNTT, hệ thống Chính quyền điện tử của UBND huyện; chịu trách nhiệm về kỹ thuật đối với các cuộc họp trực tuyến. Tham mưu, theo dõi và tổng hợp cho Lãnh đạo Văn phòng về công tác ngoại vụ và biên giới.

__________________________________________________________________________
 

 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0915.57.66.33

- Email: nguyentronghieu.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng tổng hợp theo dõi công tác dân tộc . Tham mưu, giúp việc cho Đảng bộ Cơ quan chính quyền về tất cả các nội dung theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan được UBND huyện giao nhiệm vụ trả lời những ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri mà đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện chuyển đến. Tổng hợp báo cáo của UBND huyện trả lời tại các kỳ họp HĐND huyện.

 __________________________________________________________________________
 
 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

* Chức năng:

- Văn phòng HĐND – UBND huyện là cơ quan giúp việc của TT – HĐND và UBND  huyện, có chức năng tham mưu, giúp việc và phục vụ hoạt động của TT-HĐND và UBND huyện.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức nắm tình hình và đề xuất TT-HĐND và UBND huyện để xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề nẩy sinh thuộc thẩm quyền TT- HĐND và UBND huyện; tổng hợp báo cáo TT- HĐND và UBND tỉnh theo quy định.

- Xây dựng và quản lý chương trình công tác của TT-HĐND và UBND đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác đã đề ra. Phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong huyện để chuẩn bị cho TT-HĐND và UBND huyện ra các Quyết định kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

- Chuẩn bị nội dung các phiên họp thường kỳ của UBND huyện, các kỳ họp của HĐND huyện, phối hợp chuẩn bị nội dung các cuộc làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh, TT- HĐND tỉnh.     

- Theo dõi và đề xuất các biện pháp để đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiên các Nghị quyết của HĐND, các Quyết định, Chỉ thị, văn bản … của UBND huyện và của cấp trên.

- Phối hợp với thanh tra huyện trong việc tiếp nhận, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.      

- Tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn và hoạt động “ Một cửa” tại trụ sở UBND huyện.

- Quản lý công văn giấy tờ và lưu trữ hồ sơ của  TT- HĐND và UBND huyện; Phối hợp với các phòng chức năng của huyện giúp UBND huyện hướng dẫn kiểm tra các đơn vị, phòng, ban, văn phòng UBND các xã, thị trấn quản lý công văn, văn bản… và lưu trữ theo đúng quy định của Chính phủ.

- Giữ mối liên hệ với Toà án, Viện kiểm sát, các đoàn thể nhân dân, các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn…Để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của TT – HĐND và lãnh đạo UBND huyện.

- Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện cho sự hoạt động hàng ngày của TT – HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Phục vụ các cuộc Hội nghị, cuộc họp, làm việc … của TT – HĐND và lãnh đạo UBND huyện.

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 297
Đã truy cập: 3960010