Phòng Tư pháp

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Phòng Tư pháp huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Số 01, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.312.

- Email: phongtp.hh@quangninh.gov.vn.

2. Cơ cấu tổ chức:

 

Ông Dương Ngọc Quyết

Trưởng phòng

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0904.810.688.

- Email: duongngocquyet@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo, quản lý và điều hành chung các hoạt động của cơ quan; quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng, Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Phòng, đồng thời chịu trách nhiệm trước Sở Tư pháp về các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của ngành. Chịu trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa Phòng Tư pháp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện có liên quan đến công tác Tư pháp.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực(1) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân huyện  ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm về lĩnh vực tư pháp; (2) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở các xã, thị trấn; (3) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; (4) Theo dõi thi hành pháp luật; (5) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; (6) Thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật; (7) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật; (8) Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, bản, khu phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; (9) Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (10) Theo dõi thi hành án dân sự; (11) Phụ trách công tác cải cách hành chính đồng thời trực tiếp thẩm định nội dung cải cách thể chế của các phòng, ban, chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn; trực tiếp tham mưu, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (nội dung cải cách thể chế) của UBND huyện; (12) Quy chế dân chủ; (13) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng, Lãng phí trong hoạt động tư pháp; (14) Thẩm định trình lãnh đạo UBND huyện ký giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yêu tố nước ngoài; trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo quy định của Luật Hộ tịch; (15) Quản lý về tài sản, tài chính, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách khen thưởng, kỷ luật, đào tạo đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do huyện giao;  (16) Theo dõi các xã, thị trấn Quảng Chính, Thị trấn Quảng Hà, Cái Chiên.

 ______________________________________________

Ông Vũ Công Thắng

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0368.806.688.

- Email: vucongthang@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng trước khi giải quyết các vấn đề quan trọng, liên quan chức năng, nhiệm vụ của phòng và lĩnh vực được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

Phụ trách một số lĩnh vực sau(1) Trực và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện; (2) Quản lý, đăng ký hộ tịch; (2.1) Chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch tại các xã, thị trấn; (2.2) Quản lý các loại biểu mẫu, sổ sách về đăng ký hộ tịch; (2.3) Tiếp nhận, thẩm định trình lãnh đạo UBND huyện ký các quyết định liên quan đến Cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, ghi chú ly hôn, ghi chú kết hôn, đăng ký khai sinh có yêu tố nước ngoài; (2.4.) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký kế hôn có yêu tố nước ngoài, báo cáo Trưởng Phòng để trình lãnh đạo UBND huyện ký các hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; (3) Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định của  pháp luật; (4) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành;  (5) Về chứng thực: Trực tiếp tiếp nhận, thẩm định và ký các hồ sơ có liên quan đến chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; quản lý sổ chứng thực; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác chứng thực tại các xã, thị trấn; (6) Phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; (7) Tham gia các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tham gia tổ công tác của huyện về giải quyết đơn thư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn các xã, thị trấn; (8) Phụ trách công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; (9) Công tác ISO của phòng; xây dựng các quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực của Tư pháp; (10) quản lý con dấu thứ 2 của Phòng tư pháp để thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện; (11) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công; (12) Theo dõi các xã Quảng Sơn, Đường Hoa, Quảng Phong, Quảng Thịnh.

  ______________________________________________________
 
  ______________________________________________________

 

........

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: ..

- Trình độ LLCT: ....

- Điện thoại: .....

- Email: ...@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: (1) Tham mưu thực hiện các nội dung, lĩnh vực công tác của đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng tại Điều 3, Điều 4; (2) Tham mưu xây dựng báo cáo tháng, quý, năm của cơ quan, các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của UBND huyện và ngành dọc theo sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng; (3) Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, hành chính; (4) Quản lý con dấu, sổ đăng ký công văn đi, đến, in, sao, chuyển giao và lưu trữ tài liệu của phòng; (5) tham mưu giúp Trưởng phòng phụ trách công tác cải cách hành chính, chuẩn bị hồ sơ tài liệu chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm của phòng; (6) Thực hiện thanh toán tài chính của Phòng và của Hội luật gia huyện; (7) theo dõi và hướng dẫn hoạt động tủ sách pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã, thị trấn; (8) Tham mưu giúp UBND huyện và lãnh đạo Phòng thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường thị trấn tiếp cận pháp luật; (9) Thẩm định dự thảo các văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện; (10) Giúp đồng chí Phó Trưởng phòng tiếp nhận các thủ tục, hồ sơ thuộc trách nhiệm của Phòng tại Trung tâm hành chính công huyện trong trường hợp đồng chí Phó Trưởng Phòng thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện và Trưởng Phòng; (11) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công; (12) Theo dõi các xã Quảng Đức, Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Long.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

3.1. Chức năng

Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ

Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực tư pháp.

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện chủ trì xây dựng;

b) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

Về theo dõi thi hành pháp luật:

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

c) Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện.

Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a) Giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành;

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và của Ủy ban nhân dân cấp xã.

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ, biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện;

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.

10. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

11. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

12. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

a) Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã;

b) Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

c) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

13. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

14. Về chứng thực:

a) Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

b) Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

15. Về bồi thường nhà nước:

a) Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc giải quyết bồi thường;

c) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

16. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

17. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Giúp Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

b) Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

18. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

19. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

20. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

21. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.

22. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

23. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 687
Đã truy cập: 4049990