Thanh tra huyện

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Thanh tra huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở Huyện ủy - Phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.180.

- Fax: 033.3879.180.

- Email: thanhtra.hh@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Ông Nguyễn Hữu Liêm

Chánh Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.180 - 0983.542.676.

- Email: nguyenhuuliem.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Chánh Thanh tra huyện là người đứng đầu cơ quan Thanh tra huyện, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra huyện. Chủ trì các cuộc họp cơ quan Thanh tra, tham dự các cuộc họp; giữ mối quan hệ thường xuyên với Thường trực Huyện uỷ; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi được giao; xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, ký các quyết định, kết luận thanh tra, kế hoạch thanh tra năm, báo cáo năm về công tác thanh tra; Làm Chủ tài khoản cơ quan Thanh tra huyện; Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND huyện; lãnh đạo cơ quan Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về quyết định của mình; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra; Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện giải quyết vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh thanh tra tỉnh; Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch UBND huyện có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; Trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra hành chính theo chương trình, kế hoạch của UBND huyện và cấp trên; công tác thanh tra đột xuất; Thông tin, phối hợp cùng với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nhiệm vụ được giao; trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Thanh tra huyện theo quy định; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch UBND huyện, Chánh thanh tỉnh về công tác thanh tra theo quy định; Quản lý tài chính, tài sản cơ quan. 

 
 
 

 

Bà Hoàng Thu Ba

Phó Chánh Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.180 - 0936.727.666.

- Email: hoangthuba@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu cho Chánh thanh tra xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí hàng năm; xây dựng báo cáo kết quả về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng (tháng, quý, năm và đột xuất); Trực tiếp làm trưởng hoặc phó đoàn thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được giao; tham gia tiếp công dân định kỳ với UBND huyện khi phó Chánh thanh tra thường trực phân công hoặc đi vắng; dự các cuộc họp khi được phân công; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện; đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về Thanh tra của Chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Thanh tra tỉnh, các Sở, kiểm toán Nhà nước trên địa bàn huyện và báo cáo tổng hợp khi lãnh đạo yêu cầu; ký các văn bản khi được Chánh thanh tra giao; Cùng tập thể lãnh đạo thanh tra bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng của cơ quan như: đánh giá nhận xét cán bộ, đề xuất bổ nhiệm, bổ sung  thêm biên chế của cơ quan; kế hoạch sử dụng tài sản cơ quan, đề nghị khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức; Tổng hợp các báo cáo có liên quan đến công tác ngân sách, tài chính, kế toán và công tác chuyên môn được giao; Thực hiện các nhiệm vụ do Chánh thanh tra, phó Chánh thanh tra thường trực giao theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. 

 

Ông Bùi Sinh Nhã

Thanh tra viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.180 - 0905.452.366.

- Email: buisinhnha@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo thanh tra về công tác thanh tra theo chương trình kế hoạch hàng năm; Thanh tra đột xuất theo yêu cầu và thanh tra theo chuyên đề của cấp trên; Tiếp nhận, xử lý đơn; đôn đốc UBND các xã, thị trấn; các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc giải quyết các đơn thư do UBND huyện và Thanh tra huyện chuyển đến; Tổng hợp báo cáo 6 tháng, năm về công tác thanh tra và các báo cáo chuyên đề khác; Trực tiếp làm thanh toán viên và thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra giao theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

 

Ông Kim Mạnh Thắng

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.180 - 0972.692.296.

- Email: kimmanhthang.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Tổng hợp báo cáo tháng, quý về công tác thanh tra; Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo thanh tra về công tác thanh tra theo chương trình kế hoạch hàng năm; Thanh tra đột xuất theo yêu cầu và thanh tra theo chuyên đề của cấp trên; Làm công tác văn thư - lưu trữ; Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Quy định tại quyết định số 3109/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND huyện “về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Hải Hà”.

3.1. Chức năng của Thanh tra huyện

- Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật.

- Thanh tra huyện có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện mà trực tiếp là Chủ tịch UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn, chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện

Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Về thanh tra:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

+ Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao;

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện;

+ Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được giao;

+ Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định;

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Về phòng, chống tham nhũng:

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

+ Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

+ Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện.

- Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thanh tra tỉnh.

- Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 751
Đã truy cập: 701633