Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở Huyện ủy - Phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.180.

- Fax: 0203.3879.180.

- Email: thanhtra.hh@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khoắn

Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Quản lý Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Email: nguyenngockhoan@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203.3879.970 - 0912.575.929.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền huyện và về chuyên môn nghiệp vụ của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh.

Chỉ đạo, phân công công tác đối với cán bộ, công chức; quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

Quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; quản lý tài chính, tài sản; là chủ tài khoản tạm giữ và tài khoản tiền gửi thanh toán của cơ quan; phụ trách công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật cơ quan.

Chủ trì thực hiện công tác đối nội, đối ngoại.

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (theo Điều 30 - Điều lệ Đảng); chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp cơ quan.

Ký các báo cáo 6 tháng, 1 năm, báo cáo chuyên đề trình Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các quyết định thi hành kỷ luật Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều 32 - Điều lệ Đảng; các văn bản về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp ủy, chính quyền huyện.

Trực tiếp theo dõi công tác kiểm tra, giám sát tại các Đảng bộ: Trung tâm y tế, xã Quảng Phong, Quảng Điền, Quảng Chính và các Chi bộ: Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đội Quản lý thị trường số 9, Trung tâm truyền thông văn hóa.

 _______________________________________________________________________.....

Phó Thủ trưởng

 

- Trình độ: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: ....

- Email:

- Nhiệm vụ: Giúp Thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng và trước các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác nội chính.

Điều hành các công việc trong nội bộ cơ quan; thay mặt Thủ trưởng cơ quan khi được thủ trưởng cơ quan ủy quyền.

Tham mưu lãnh đạo cơ quan và thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định (Điều 32, Điều lệ Đảng); tham mưu công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy theo (Điều 30, Điều lệ Đảng).

Ký các văn bản, báo cáo của cơ quan thuộc lĩnh vực phụ trách và các quyết định thi hành kỷ luật Đảng hoặc được Thủ trưởng cơ quan ủy quyền.

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra của cơ quan ủy ban Kiểm tra - Thanh tra theo quy định và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

Phụ trách: công tác kiểm tra, thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. 

Trực tiếp theo dõi công tác kiểm tra, giám sát tại các Đảng bộ: Công an huyện, Quân sự huyện, xã Quảng Đức, xã Quảng Sơn, xã Cái Chiên và các Chi bộ: Ban Quản lý Cửa khẩu, Bảo hiểm xã hội.

  _______________________________________________________________________

 

Đồng chí Phạm Quang Hảnh

Phó Thủ trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0982.907.558.

- Email: phamquanghanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ: Giúp Thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng và trước các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thanh tra; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp công dân theo quy định.

Tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan và tiến hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

Đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Lập, lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát theo quy định.

Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết của cơ quan theo lĩnh vực phân công phụ trách; báo cáo chuyên đề khi được phân công.

Thực hiện công tác thống kê; quản lý, điều hành phần mềm nghiệp vụ công tác kiểm tra, thanh tra.

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra của cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra theo quy định và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

Phụ trách: công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và thực hiện chức trách nhiệm vụ của tổ chức cá nhân; công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi việc kê khai tài sản thu nhập; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và công dân; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Trực tiếp theo dõi công tác kiểm tra, giám sát tại các Đảng bộ: xã Quảng Thịnh, xã Quảng Thành và các Chi bộ: Kho bạc Nhà nước, Bưu điện, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách - xã hội.

  _______________________________________________________________________

Đồng chí Nguyễn Hồng Bắc

Ủy viên

 

- Trình độ: Thạc sỹ Xây dựng.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0983.763.868.

 - Email: nguyenhongbac@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định (theo Điều 32, Điều lệ Đảng): công tác kiểm tra tài chính đảng; thu - nộp và sử dụng đảng phí của tổ chức đảng cấp dưới và cơ quan tài chính Văn phòng Cấp uỷ; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng cấp dưới.

Đôn đốc, theo dõi và tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau các cuộc kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, UBKT cấp huyện, cấp tỉnh.

Tham mưu về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác nội chính; theo dõi chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ cơ sở; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm;

Giám sát, theo dõi việc kê khai tài sản thu nhập.

Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra của cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra theo quy định và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

Trực tiếp theo dõi công tác kiểm tra, giám sát tại các Đảng bộ: xã Quảng Minh, xã Quảng Thắng và các Chi bộ: Chi cục Thuế, Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Hạt kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ và theo dõi tiếp công dân định kỳ tại: xã Quảng Minh, xã Quảng Thắng.

  _______________________________________________________________________

 

....

Ủy viên

 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 

 - Email: @quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy giao (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và công tác nội chính; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Đôn đốc, theo dõi và tổng hợp việc thực hiện các kiến nghị sau các cuộc giám sát của HĐND, MTTQ cấp huyện, cấp tỉnh.

Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo thống kê của UBKT Huyện uỷ; cập nhập hồ sơ vào phần mềm chuyên ngành kiểm tra Đảng.

Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra của cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra theo quy định và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

Trực tiếp theo dõi công tác kiểm tra, giám sát ở các Đảng bộ: cơ quan chính quyền, xã Quảng Long, xã Đường Hoa, xã Tiến Tới và các Chi bộ: Trường THPT Quảng Hà, Trung tâm GDNN & GDTX, Trường THCS và THPT Đường Hoa Cương và theo dõi tiếp công dân định kỳ tại: xã Quảng Long, xã Đường Hoa, xã Tiến Tới.

  _______________________________________________________________________

Đồng chí Bùi Sinh Nhã

Thanh tra viên

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.180 - 0905.452.366.

- Email: buisinhnha@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo cơ quan về công tác thanh tra theo chương trình kế hoạch hàng năm; thanh tra đột xuất theo yêu cầu và thanh tra theo chuyên đề của cấp trên.

Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo cơ quan: tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và công dân; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng. Đôn đốc UBND các xã, thị trấn; các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc giải quyết các đơn thư do UBND huyện và cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện chuyển đến.

Tiếp công dân theo quy định.

Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi và tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau các cuộc thanh tra, kiểm toán của cấp huyện, cấp tỉnh.

Phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính của đơn vị theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 của UBND huyện Hải Hà;

Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết của cơ quan; báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực được phân công;

Phụ trách việc thanh toán khoản chi từ nguồn kinh phí trích giữ lại sau thanh tra của cơ quan.

Giám sát và trực tiếp theo dõi công tác tiếp công dân định kỳ của các xã: Quảng Đức, Quảng Thành, Cái Chiên, Phú Hải.

Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra của cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra theo quy định và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

  _______________________________________________________________________
 
 

Bà Nguyễn Thị Mai Hương

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3763.596 - 0906.000.910.

- Email: nguyenthimaihuong.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Chức năng

Là cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định tại Điều 5, Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư; tại khoản 9, Điều 7, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và Điều 6, Điều 7, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ; đồng thời giúp cấp ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

 

Là cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp Huyện uỷ,  Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định Điều lệ Đảng; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo quy định của Đảng và Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện giao.

Là cơ quan thực hiện nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thanh tra, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo (hoặc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo), công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo quy định của Đảng và Nhà nước. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.

 3.3. Nhiệm vụ

(1) Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất:

Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật, đề án trình Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ, xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được cấp ủy, chính quyền phê duyệt.

Đề xuất, đóng góp ý kiến để ban hành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quyết định về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nội chính và thi hành kỷ luật, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Nghiên cứu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định; các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tham mưu sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương về hoạt động và đánh giá công tác của các cơ quan nội chính trên địa bàn huyện. Tham mưu tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất khối nội chính của huyện.

Theo dõi, tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về tình hình khu vực biên giới, hải đảo..

(2) Công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát:

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định của Đảng; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới; UBND cấp xã, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

(3) Công tác thẩm định, thẩm tra:

Thẩm định, thẩm tra, tham gia góp ý vào các đề án, văn bản của cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan được giao.

Tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị thẩm định về công tác cán bộ và khen thưởng.

(4) Công tác phối hợp:

Chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, phòng, ban chuyên môn, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc, UBND các xã, thị trấn để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và các nhiệm vụ khác do Huyện ủy và UBND huyện giao. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, công chức; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật cho cấp uỷ viên, cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ huyện và cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ; hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

(5) Nhiệm vụ chuyên môn

Tha mưu cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy xây dựng và điều phối thực hiện chương trình đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của cả hệ thống chính trị; giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng; tham mưu giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 32, Điều lệ Đảng, theo Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Chủ trì tham mưu, phối hợp tiếp nhận xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho Bí thư Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp với Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung phục vụ Bí thư Huyện ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân định kỳ, đột xuất.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của các cấp.

Quản lý biên chế, công chức, tài chính, tài sản được giao, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của huyện.

(6) Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật.

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1283
Đã truy cập: 2748865