Phòng Tài Nguyên - Môi trường

10/08/2021

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở UBND huyện - Số 01 phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3762.280.

- Email: phongtnvmt.hh@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

.....

Trưởng Phòng

 

- Trình độ chuyên môn: .....

- Trình độ LLCT: ....

- Điện thoại:.....

- Email: ...@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chung của phòng, chịu trách nhiệm trước HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường về mọi hoạt động của phòng theo quy định của pháp luật, phụ trách Công tác tổ chức cán bộ, Thi đua, Khen thưởng, Công tác tài chính, Công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Tài nguyên - Khoáng sản, môi trường, biển và Hải đảo và điều hành mọi hoạt động của phòng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao. Xây dựng nội quy, quy chế, phương án làm việc và các biện pháp thực hiện của phòng, tham mưu trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý Tài nguyên và Môi trường. Phân công giao nhiệm vụ cho các bộ phận trong phòng đúng người, đúng việc, năng lực của từng người đồng thời biết động viên phát huy vai trò sáng tạo của từng người để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quan hệ mật thiết với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện và cấp trên. Ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo huyện, sở giao.

 __________________________________________________________________

Ông Lương Quốc Thái

Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0903.298.864.

- Email: luongquocthai@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Là người giúp trưởng phòng điều hành, chỉ đạo trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Đăng ký QSDĐ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Phụ trách công tác giải quyết các thủ tục hành chính; công tác kiểm kê, thống kê đất đai, khoáng sản, kiểm tra và tham gia thanh tra lĩnh vực đất đai giải quyết tranh chấp đất đai, đơn thư kiến nghị liên quan. Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm phối hợp liên quan đến nhiệm vụ được giao.

  __________________________________________________________________

Ông Vũ Anh Dũng

Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0333.358.396.

- Email: vuanhdung@quangninh.gov.vn.\

- Nhiệm vụ: Điều hành công tác của phòng khi trưởng phòng đi công tác hoặc được trưởng phòng ủy quyền để giải quyết các công việc của phòng trong quan hệ công tác đối với đơn vị trong huyện. Là người giúp trưởng phòng và cùng với trưởng phòng điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, môi trường, biển đảo, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất, xây dựng giá đất, giải quyết đơn thư kiến nghị. Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm phối hợp liên quan đến nhiệm vụ được giao. Thường xuyên báo cáo với Trưởng phòng về những công việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng. Định kỳ báo cáo hàng tháng hay đột xuất về các lĩnh vực được giao.

__________________________________________________________________

 

Ông Vũ Văn Quyết

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0366.193.999.

- Email:      @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

  __________________________________________________________________
 

 

Ông Lê Mạnh Hưng

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 01288.205.678.

- Email: lemanhhung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quản lý nhà nước về đất đai.

  __________________________________________________________________

 

Bà Nguyễn Minh Chiêm

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0917.361.688.

- Email: nguyenminhchiem@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quản lý nhà nước về đất đai.

 
  __________________________________________________________________
 

Ông Phạm Quang Bắc

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 01684.428.222.

- Email: phamquangbac@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quản lý nhà nước về đất đai.

 __________________________________________________________________

Bà Nguyễn Bích Hoàn

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Môi trường, Đại học Thủy lợi.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0349827760.

- Email: @quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; biến đổi khí hậu và chịu mọi trách nhiệm về công tác chuyên môn. Thẩm định hồ sơ, thủ tục hành chính về môi trường, khoáng sản. Tham mưu trả lời đơn thư kiến nghị thuộc lĩnh vực được giao. Tham mưu công tác ISO 9001-2015. Tổng hợp dự thảo các báo cáo liên quan thuộc lĩnh vực được phân công. Thường xuyên báo cáo với trưởng phòng và phó phòng về những công việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện nhiệm. Thực hiện nhiệm vụ khác do trưởng phòng và phó trưởng phòng giao theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn..

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

3.1. Vị trí và chức năng

- Phòng Tài nguyên & môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo.

- Phòng Tài nguyên và môi trường chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và môi trường.

 

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

- Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu  giúp Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

- Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý, lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

- Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, trương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra thực hiện trình tự thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

- Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước, theo dõi phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

- Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

- Giúp UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

- Theo dõi kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

- Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp xã.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND cấp huyện và sở Tài Nguyên và Môi trường.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND cấp huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND cấp huyện giao hoặc giao theo quy định của pháp luật.

 Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1679
Đã truy cập: 4003217