Phòng Tài chính - Kế hoạch

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở UBND huyện - Số 01 phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.245.

- Email: phongtckh.hh@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0918.781.965.

- Email: nguyenmanhhung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chịu trách chung nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng. Chịu trách nhiệm trước Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của ngành; Chịu trách nhiệm chấp hành các quyết định, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện, của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo dõi chung, đồng thời trực tiếp quản lý, cấp phát, duyệt chi ngân sách (kể cả cấp huyện, cấp xã, chi thường xuyên, chi xây dựng cơ bản theo quy định của Luật; công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định quyết toán các công trình, dự án xây dựng cơ bản (thuộc bộ phận kế hoạch và đầu tư); Bộ phận quản lý giá, tài sản công; Đồng thời quản lý, điều hành một số công việc, cụ thể như: Công tác tổ chức, công tác quản lý cán bộ; công tác quản lý hàng phạt tịch; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của ngành; Tiếp nhận và xử lý các thông tin do phó phòng báo cáo để cùng bàn bạc giải quyết; chuẩn bị các nội dung để duy trì các cuộc họp của đơn vị. Tổ chức giao ban thường xuyên, giao ban đột xuất với các thành viên của phòng theo yêu cầu công việc; dự thảo quy chế để bổ sung xin ý kiến tập thể nếu thấy chưa phù hợp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; Công tác xây dựng Đảng; Chỉ đạo, điều hành quản lý tài chính, tài sản và biên chế của phòng.

  _________________________________________________________________

Bà Hoàng Thu Ba

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.180 - 0936.727.666.

- Email: hoangthuba@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Là người được Trưởng phòng phân công phụ trách các bộ phân chuyên môn thuộc các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư (trừ công tác thẩm định chủ trương đầu tư, cấp phát vốn); đăng ký kinh doanh, quản lý kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; quản lý tài chính khối xã, thị trấn (trừ cấp phát ngân sách); công tác xúc tiến đầu tư; Cùng đồng chí trưởng phòng bàn bạc đưa ra các giải pháp tối ưu về triển khai thực hiện công việc được phân công trước khi báo cáo UBND huyện; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát toàn bộ công việc của cán bộ, công chức trong phòng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao; Công tác thi đua, công đoàn và công tác hành chính của cơ quan; Cùng đồng chí Trưởng phòng xem xét phương án bố trí công việc của từng cán bộ, công chức trong phòng đảm bảo theo đúng chuyên môn được đào tạo để phát huy năng lực, sở trường của từng thành viên cơ quan; Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định của phòng; Chịu trách nhiệm cá nhân trước đồng chí Trưởng phòng và trách nhiệm phối hợp liên quan đến nhiệm vụ được giao; Được uỷ quyền của Trưởng phòng giải quyết công việc của phòng khi Trưởng phòng đi công tác và có trách nhiệm báo cáo lại Trưởng phòng.

  _________________________________________________________________

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị công, Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0986.919.199.

- Nhiệm vụ:

  _________________________________________________________________

 

Bà Bế Thị Lợi

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kế toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 01236.997.172.

- Email: bethiloi@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chủ trì phối hợp xây dựng dự toán ngân sách huyện hàng năm, hướng dẫn chế độ kế toán, nghiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị ngân sách thuộc các phòng, ban, đơn vị đảm bảo nguyên tắc và theo quy định của Luật kế toán, Luật ngân sách hiện hành; Tham mưu cho Lãnh đạo phòng cân đối phân khai ngân sách, quản lý các nguồn ngân sách, theo dõi kinh phí và cấp phát ngân sách huyện; theo dõi kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung cho các chương trình mục tiêu đối với các phòng, ban, đơn vị; Thực hiện kiểm tra công tác chấp hành dự toán, quyết toán năm đối với  các đơn vị dự toán là các phòng, ban, đơn vị; Làm thủ quỹ của cơ quan; thực hiện theo dõi, cùng đồng chí kế toán phòng quản lý văn phòng phẩm, chi tiếp khách… theo yêu cầu của phòng cũng như của các bộ phận; Phụ trách công tác nữ công, văn thư, tạp vụ, vệ sinh của cơ quan; Theo dõi, quản lý, cấp phát biên lai, ấn chỉ; Tổng hợp báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

  _________________________________________________________________

 

Ông Đinh Thế Hưng

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.119.998.

- Email: dinhthehung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chủ trì phối hợp với Ông Bế Văn Dũng xây dựng dự toán ngân sách cấp xã hàng năm; theo dõi về tài chính đối với khối xã, thị trấn; hướng dẫn chế độ kế toán, nghiệp vụ chuyên môn cho các xã, thị trấn trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc và theo quy định của Luật kế toán, Luật ngân sách hiện hành; Tham mưu cho Lãnh đạo phòng cân đối ngân sách cấp xã, quản lý các nguồn ngân sách cấp xã; phối hợp theo dõi kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung cho các chương trình mục tiêu đối với các xã, thị trấn; Nhập dự toán vào hệ thống Tabmis cho các đơn vị dự toán ngân sách cấp xã; Tham gia kiểm tra công tác chấp hành dự toán, quyết toán năm đối với  các đơn vị dự toán cấp xã; Phối hợp theo dõi, tổng hợp, tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư của huyện; Tổng hợp báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

  _________________________________________________________________
 
 

 

Ông Phạm Đức Hiệp

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 098.856.2098

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Theo dõi tiến độ thực hiện công tác xây dựng cơ bản và hướng dẫn các đơn vị dự án thực hiện theo đúng quy trình, hồ sơ biểu mẫu theo quy định hiện hành; Tổng hợp báo cáo xây dựng cơ bản hàng tháng, quý, năm gửi lãnh đạo huyện, Sở Kế hoạch và Trưởng, phó phòng; Theo dõi, quản lý, phân khai, phân bổ, cấp phát nguồn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện; Thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định quyết toán các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách cấp huyện hoặc cấp xã (khi được yêu cầu hỗ trợ); Tổng hợp báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

  _________________________________________________________________

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0972.091.058.

- Email: nguyenthithuha.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Lập báo cáo thống kê thu - chi ngân sách hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu; tổng hợp và thông báo công khai dự toán ngân sách quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm, quyết toán ngân sách năm theo quy định; Tham gia kiểm tra công tác chấp hành dự toán, quyết toán năm đối với  các đơn vị dự toán là các phòng, ban, đơn vị; Chịu trách nhiệm nhập tabmis dự toán ngân sách huyện và đầu tư; Tổng hợp báo cáo chung của phòng, báo cáo cải cách hành chính tháng, quý, 6 tháng, năm; Kiêm nhiệm kế toán chi nội bộ; kế toán tài khoản tiền gửi; theo dõi, cập nhật biến động tài sản của cơ quan để vào sổ quản lý; Thực hiện thu nộp đảng phí, đoàn phí công đoàn; Tổng hợp báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

   _________________________________________________________________

Ông Ngô Hồng Hải

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.216 - 0982.879.373.

- Email: ngohonghai.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:      

* Chức năng:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, thị trấn, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, thị trấn,  kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và cộng tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đó được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, UBND xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách huyện và tổng hợp dự toán ngân sách xã, thị trấn, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đó được quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền xã, thị trấn, tài chính hợp tác xã, thị trấn, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc huyện.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách huyện và quyết toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn) báo cáo UBND huyện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

- Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

- Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

- Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Quản lý giá theo quy định của UBND cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với UBND huyện và Sở Tài chính.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

- Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật. 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 222
Đã truy cập: 3553983