Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên cơ quan: Phòng Nông nghiệp và Phát triển huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 4 - Trụ sở liên cơ quan - Phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.549.

- Email: phongnnvptnt.hh@quangninh.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn, thường trực giúp UBND huyện tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, phát triển nông thôn phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm để Uỷ ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nghề muối; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn

5. Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

7. Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nghề muối.

8. Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

10. Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

11. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

12. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

14. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

15. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

16. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

18. Quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Ông Phạm Văn Khởi

Trưởng Phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư Lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3762.280.

- Email: phamvankhoi@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ công tác NN&PTNT trên địa bàn huyện. Là Bí thư chi bộ Phòng NN&PTNT.

Trưởng phòng NN&PTNT có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Lãnh đạo và điều hành công việc chung của phòng. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng của phòng; những vấn đề có tính chất cấp bách, liên quan đến nhiều lĩnh vực NN&PTNT trên địa bàn huyện; Phân công nhiệm vụ cho các Phó trưởng phòng và chuyên viên. Quyết định điều chỉnh phân công công việc giữa các Phó trưởng phòng và chuyên viên  khi cần thiết; Uỷ quyền cho một Phó trưởng phòng chỉ đạo công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng; trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó trưởng phòng giải quyết thay Phó trưởng phòng khác đi vắng; Triệu tập và chủ toạ các phiên họp của lãnh đạo phòng, của cơ quan.

Phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Công đoàn Phòng NN&PTNT huyện trong các nội dung công việc: Tổ chức thực hiện tốt các chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện trong toàn ngành; chỉ đạo thực hiện tốt Nội quy, Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, Quy chế chi tiêu nội bộ,... trong cơ quan phòng. Tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng của Phòng. Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

 ______________________________________________________________________________________________
 
 

Ông Bùi Văn Nam

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Trồng trọt

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0979.328.898.

- Email: buivannam@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

  ______________________________________________________________________________________________

Ông Phạm Quốc Hương

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư công trình thủy lợi

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0913.802.983

- Email: 

- Nhiệm vụ:

 ______________________________________________________________________________________________

 

Ông Bùi Thế Hiệp

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0979.288.332

- Email:

- Chức năng, nhiệm vụ: 

 ______________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

Ông Nguyễn Tiếp Quản

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0976.522.902.

- Email:  nguyentiepquan@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, theo dõi công tác định canh, định cư, kinh tế mới, đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn, thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi xuất sau đầu tư, phối hợp theo dõi chương trình OCOP. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng, phó phòng phân công

 
 
 

.....

Kế toán

 

- Trình độ chuyên môn: ....

- Trình độ LLCT: ....

- Điện thoại: .....

- Email: ...@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Trực tiếp theo dõi, tham mưu công tác: Kế toán phòng nông nghiệp và PTNT, Phối hợp giải quyết công tác hành chính của phòng Nông nghiệp và PTNT. Theo dõi quỹ PCLB huyện. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng, phó phòng phân công.

 
 

 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 743
Đã truy cập: 3729250