Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan - Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3763.596.

- Email: phongldtbxh.hh@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

 

 

Ông Chu Quốc Dân

Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0328.977.888.

- Email: chuquocdan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ phụ trách: Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do mình phụ trách;

Phụ trách chung các hoạt động của cơ quan; trực  tiếp quản lý tài khoản, quản lý tài chính, tài sản cơ quan; công tác cán bộ, công tác thi đua, kỷ luật; tham mưu vận động xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Quỹ bảo trợ trẻ em; Trực tiếp phụ trách công tác người có công; Tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết  những công việc trọng tâm đột xuất trên các lĩnh vực theo chỉ đạo của UBND huyện, của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

Kiểm tra các văn bản thuộc trách nhiệm phòng tham mưu trước khi trình UBND huyện ký ban hành;

Khi trưởng phòng đi vắng phải ủy quyền cho Phó trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo công việc của phòng trong thời gian đi vắng;

Trực tiếp theo dõi các chế độ chính sách tại thị trấn Quảng Hà.

 __________________________________________________________________

 

Ông Đinh Thanh Hải

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị học - C/n Công tác tư tưởng

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 093.642.30.30.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ phụ trách: Phó trưởng phòng được Trưởng phòng phân công trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Việc làm, dạy nghề; lao động, tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội( bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động Bảo hiểm y tế; Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; Bảo trợ xã hội; Bình đẳng giới; TNXH; Cải cách hành chính; Công tác văn phòng;

Chủ động kiểm tra, và xử lý những vấn đề phát sinh hàng ngày thuộc các bộ phận phụ trách; nghiên cứu phát hiện và đề xuất những vấn đề phát sinh cần bổ sung thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, báo cáo Trưởng phòng xem xét, quyết định;

Trực tiếp chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất và các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công;

Trực tiếp theo dõi các chế độ chính sách tại các xã: Đường Hoa, Quảng Sơn.

 __________________________________________________________________

Bà Phạm Thị Phấn Hương

Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0203.3879.596 - 0357.072.838.

- Email: phamthiphanhuong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ phụ trách: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảm nghèo, Bảo trợ xã hội; làm thủ quỹ các loại nguồn kinh phí thuộc phòng đảm nhiệm và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phòng giao. Cùng các đồng chí trong cơ quan làm công tác văn phòng;

Trực tiếp theo dõi các chế độ chính sách tại các xã: Quảng Chính, Quảng Minh.

Tham mưu thực hiện công tác mai táng phí trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, quyết định hưởng trợ cấp và dừng trợ cấp bảo trợ xã hội; tham mưu lĩnh vực Bình đẳng giới; cải cách hành chính, trực hành chính công và làm báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính và các công tác khác khi được lãnh đạo phòng giao; làm công tác văn thư cơ quan;

Trực tiếp theo dõi các chế độ chính sách tại xã: Quảng Phong, Cái Chiên;

Cùng các bộ phận khác làm công tác văn phòng.

 __________________________________________________________________

Ông Phan Thanh Tùng

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3763.596 - 0973.963.336

- Email: phanthanhtung@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ phụ trách: Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực người có công với cách mạng, Công tác bảo vệ , chăm sóc trẻ em, TNXH;

Tổng hợp các báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo khác khi lãnh đạo phân công; theo dõi hoạt động Hội người cao tuổi. Hội nạn nhân chất độc da cam;

Trực tiếp theo dõi các chế độ chính sách tại các xã: Quảng Đức, Quảng Thành;

Cùng các bộ phận khác làm công tác văn phòng.

 __________________________________________________________________
 
 
 
 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

* Chức năng:

- Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là cơ quan tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương trên các lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội, bảo vệ chăn sóc trẻ em và bình đẳng giới; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc các lĩnh vực về lao động, thương binh, xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, qui hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực: pháp luật lao động; chính sách về việc làm, dạy nghề; chính sách về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mang; chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách về giảm nghèo; chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; chính sách pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội theo qui định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

- Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực chuyên môn của phòng theo qui định của pháp luật về lao động, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội …

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan lao động, thương binh và xã hội cho cán bộ, công chức làm công tác văn hoá- xã hội ở các xã, thị trấn.

- Tổ chức ưng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

- Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 684
Đã truy cập: 4049987