Phòng Kinh tế - Hạ tầng

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở liên cơ quan - Phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.218.

- Email: phongktht.hh@quangninh.gov.vn

2. Cơ cấu tổ chức:

Ông Chu Quốc Dân

Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.218 - 0328.977.888.

- Email: chuquocdan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả hoạt động, tham mưu trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao cho phòng. Phân công các PhóTrưởng phòng phụ trách ở từng lĩnh vực, kể cả chuyên viên, cán sự của phòng. Khi cần thiết có quyền trực tiếp chỉ đạo những công việc đã phân công cho các Phó Trưởng phòng; Thực hiện công tác quản lý tổ chức cán bộ, chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của đơn vị. Đồng thời phụ trách lĩnh vực: Quy hoạch (trừ quy hoạch cấp đất xem cư), Phát triển đô thị; Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp kiêm đội trưởng đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện.

  _________________________________________________________________

 

Ông Ngô Quốc Thắng

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0948678288.

- Email: ngoquocthang@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Đ/c Trưởng phòng phụ trách công tác thẩm định; Thẩm định Quy hoạch xen cư, Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phân cấp theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày tháng 09/2015 của UBND huyện; Phụ trách công tác quản lý các dịch vụ công thuộc phòng quản lý; quản lý nhà ở công sở, hộ nghèo, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải, Quảng lý chất lượng công trình, dịch vụ công ích đô thị và phụ trách tổng hợp báo cáo chung phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phụ trách công tác công tác đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án do phòng triển khai thực hiện; trực tiếp phụ trách công tác kỹ thuật và nghiệm thu khối lượng tại hiện trường.

   _________________________________________________________________

 

Ông Triệu Việt Hưng

Phó Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0899.567.666

- Email: trieuviethung@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Đ/c Trưởng phòng phụ trách công tác thẩm định; Thẩm định Quy hoạch xen cư, Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phân cấp theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày tháng 09/2015 của UBND huyện; Phụ trách công tác quản lý các dịch vụ công thuộc phòng quản lý; quản lý nhà ở công sở, hộ nghèo, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải, Quảng lý chất lượng công trình, dịch vụ công ích đô thị và phụ trách tổng hợp báo cáo chung phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phụ trách công tác công tác đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án do phòng triển khai thực hiện; trực tiếp phụ trách công tác kỹ thuật và nghiệm thu khối lượng tại hiện trường.

  _________________________________________________________________

Ông Phạm Thanh Tùng

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0389.889.760

- Email: phamthanhtung@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách, tham mưu giúp việc cho phòng công tác quản lý nhà ở công sở, nhà cho thuê của huyện, quản lý cấp GCNQSH nhà ở, công tác cấp phép xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế; phụ trách công tác dịch vụ công ích đô thị; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công; quản lý tiếp nhận các tài sản của phòng trong kho và chịu trách nhiệm lĩnh vực mình quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công khác.

_________________________________________________________________

Ông Đỗ Quang Tuyến

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Giao thông

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0396.206.099

- Email: doquangtuyen@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách, tham mưu công tác quản lý nhà nước về hoạt động giao thông vận tải bao gồm: công tác thẩm định các công trình thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải, quản lý nhà nước chất lượng công trình XDCB,công tác báo giá vật liệu trên địa bàn và quản lý vật liệu xây dựng.

Phụ trách, tham mưu giúp việc cho phòng công tác lập, thẩm định và quản lý nhà nước về quy hoạch, chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ quy hoạch; tham gia thẩm định thiết kế theo quy định, giám sát quản lý chất lượng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do phòng tổ chức thực hiện (có phân công riêng từng công trình).

  _________________________________________________________________

 

Bà Đinh Thị Thùy Linh

Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Trình độ: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3763.596 - 0915.453.228.

- Email: dinhthithuylinh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thực hiện các chức năng theo quy định của luật kế toán, đảm bảo chế độ chính sách cho CBCC. Chủ động tham mưu về nhiệm vụ theo lĩnh vực được giao và phụ trách, quản lý hành chính cơ quan.

  _________________________________________________________________
 
 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

3.1. Vị trí và chức năng:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiêp, Thương mại,  Xây dựng, Phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm cống thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, điện chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đỗ xe đô thị, ) Giao thông, Khoa học công nghệ .

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện Hải Hà, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ  của sở Công Thương, sở Xây dựng,  sở Giao thông vận tải, sở KHCN tỉnh Quảng Ninh.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Về các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các quyết đnh, chỉ thị; các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vc quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy đnh của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị; tham gia lập đề án công nhận đô thị loại V trên địa bàn.

e) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

i) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đán quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

k) Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình hoặc để Ủy ban nhân dân cấp huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

l) Tổ chức thực hiện lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo phân cấp.

m) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, ct xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

n) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện.

o) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện.

p) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

q) Kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Về các lĩnh vực thuộc ngành Khoa học và Công nghệ

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn; quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

c) Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

d) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn.

đ) Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

e) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

g) Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ ở huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Về các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương

a) Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tich Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương và các văn bản khác về lĩnh vực công thương.

b) Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

c) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.

đ) Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

e) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; xây dựng, lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

4. Về các lĩnh vực thuộc ngành Giao thông vận tải

a) Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn huyện; chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác do huyện chịu trách nhiệm quản lý.

d) Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

đ) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

e) Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

f) Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

g) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao đối với cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn.

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

7. Theo dõi, tổng hp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở chuyên ngành và cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

9. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 281
Đã truy cập: 3554042