Phòng Y tế

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Phòng Y tế huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở liên cơ quan, phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.464.

- Email: phongyt.hh@quangninh.gov.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Ông Nguyễn Văn Xuyên

Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ CKI nội.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 01686.666.338.

- Email: nguyenvanxuyen@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung.

 
 
 

 

Ông Bùi Xuân Hào

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng CNTT.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 01663.681.608.

- Email: buixuanhao@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Quản trị mạng; quản lý, triển khai các phần mềm của ngành. An toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; hành chính tổng hợp.

 

3. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn: 

3.1 . Quá trình hình thành

Phòng Y tế huyện Hải Hà thành lập từ ngày 01/9/2005.

Từ 01/02/2010, chuyển 16 Trạm Y tế xã, thị trấn về cho Sở Y tế tỉnh quản lý.

Từ 01/01/2017 đên nay Phòng Y tế tiếp nhận và quản lý 16 Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chức năng

- Phòng Y tế có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khoẻ sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn huyện.

- Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

- Phòng Y tế quản lý toàn diện đối với các Trạm Y tế xã, thị trấn; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện công tác cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân .

b) Nhiệm vụ, quyền hạn

- Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực y tế.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách. 

- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi Chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

- Quản lý các Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc huyện.

-  Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phê duyệt kế hoạch hàng năm của trạm y tế trên tất cả các lĩnh vực về chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trạm y tế.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.

- Kiểm tra, tham gia Thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với các công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao của Phòng Y tế và 16 Trạm Y tế các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân cấp huyện và Sở Y tế.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 3239994