Phòng Văn hóa và Thông tin

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Tầng 3 - Trụ sở Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, Số 01 phố Ngô Quyền thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3508859.

- Email: phongvhtt.hh@quangninh.gov.vn

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ông Bùi Thanh Tuấn

Trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0978.749.499.

- Email: buithanhtuan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của cơ quan, chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng.

 

 

Bà Nguyễn Thị Hằng

Phó Trưởng phòng

 

Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0976.641.979.

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Trưởng phòng quản lý mọi công tác của phòng, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Trưởng phòng.

 
 _______________________________________________________________________________

Ông Phạm Anh Tuấn

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT, Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0203.3508.859 - 0936.838.006.

- Email: phamanhtuan.hh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin - truyền thông; dịch vụ văn hóa; thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công; công tác văn thư - lưu trữ.

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí và chức năng

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch (gồm: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo) và thông tin và truyền thông (gồm: bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, hạ tầng thông tin); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Về văn hoá, thể thao và du lịch:

+ Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy định, kế hoạch dài hạn 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

+ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, chống bạo lực trong gia đình.

+ Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

+ Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Trung tâm Truyền thông và Văn hoá, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.

+ Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch quảng cáo theo quy định của pháp luật.

- Về thông tin và truyền thông:

+ Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy định, kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hóa trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

+ Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

+ Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

+ Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

+ Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh và truyền hình.

+ Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

+ Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

+ Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

+ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

+ Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy đinh của Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1829
Đã truy cập: 4003367