Ban Quản lý chợ Trung tâm Hải Hà 2

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Ban Quản lý chợ Trung tâm Hải Hà 2

- Địa chỉ: Khu Quang Trung, thị trấn Quảng Hà,  huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

- Email: bqlchh2.hh@quangninh.gov.vn.

 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Ban Quản lý chợ Trung tâm Hải Hà 2 huyện Hải Hà được thành lập ngày 18/12/2014 theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND huyện Hải Hà có tên là Ban Quản lý chợ Quảng Trung; Sau đó được đổi tên là Ban Quản lý chợ trung tâm Hải Hà 2 theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND huyện Hải Hà.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Ban Quản lý Trung tâm Hải Hà 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà; thực hiện quản lý, đảm bảo thi hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi Chợ được giao quản lý trên địa bàn huyện Hải Hà. Ban Quản lý Chợ Trung tâm Hải Hà 2 chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công thương. Ban Quản lý Chợ Trung tâm Hải Hà 2 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc nhà nước huyện Hải Hà và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hải Hà - Chi nhánh Đông Quảng Ninh để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức quản lý, điều hành chợ hoạt động, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi phạm Nội quy chợ Trung tâm Hải Hà 2. Sắp xếp, bố trí các khu vực ngành hàng kinh doanh hợp lý theo quy hoạch và phù hợp với tính chất thương phẩm của hàng hoá, đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ, trật tự, vệ sinh, mỹ quan và văn minh thương nghiệp.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đối tượng kinh doanh tại chợ thực hienj đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước về đăng ký kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách thuế.

- Trình Ủy ban nhân dân huyện và cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý chợ  chợ quyết định.

- Phê duyệt Phương án sử dụng điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ Trung tâm Hải Hà 2.

- Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ Trung tâm Hải Hà 2.

- Phê duyệt nội quy hoạt động chợ Trung tâm Hải Hà 2.

- Phê duyệt kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động tại chợ Trung tâm Hải Hà 2 khi có nhu cầu.

- Quyết định về việc tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ Trung tâm Hải Hà 2 theo Phương án đã được phê duyệt. Trong trường hợp số thương nhân đăng ký ít hơn số điểm kinh doanh hiện có, Ban Quản lý chợ Trung tâm Hải Hà 2 được quyền quyết định việc lựa chọn thương nhân không phải tổ chức đấu thầu.

- Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ Trung tâm Hải Hà 2 theo phương án đã được phê duyệt.

- Tổ chức kinh doanh, phát triển dịch vụ hỗ trợ như: Trông giữ phương tiện, bốc dỡ, vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa, cung cấp thông tin thị trường, kiểm định số lượng, chất lượng hàng hóa, vệ sinh môi trường, ăn uống, vui chơi, giải trí và các hoạt động khác trong phạm vi chợ phù hợp với các quy định của pháp luật và theo hướng ngày càng văn minh hiện đại. Tổ chức bảo vệ, quản lý và sửa chữa nhà cửa, các cơ sở vật chất được giao. Hàng năm có kế hoạch tu sửa, nâng cấp công trình, thiết bị của chợ nhằm đảm bảo hoạt động của chợ “an toàn, trật tự, vệ sinh, mỹ quan và văn minh thương nghiệp”.

- Tổ chức thu, nộp tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh của thương nhân và các loại phí, lệ phí về chợ theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đoàn thể tổ chức thông tin kinh tế - xã hội, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ Trung tâm Hải Hà 2; tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ Trung tâm Hải Hà 2.

- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của ban quản lý chợ Trung tâm Hải Hà 2 theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ và báo cáo định kỳ cho phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện, Sở công thương, UBND tỉnh theo quy định của Nhà nước, của Tỉnh.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ông Nguyễn Hữu Thái 

Phó Trưởng Ban

 

- Trình độ: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung  cấp.

- Điện thoại: 0344221279

- Email: nguyenhuuthai@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

_________________________________________________________________________________________

Ông Đặng Thái Dũng

Phó Trưởng Ban

 

- Trình độ: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện Thoại: 0976019081

- Email: dangthaidung@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ

_________________________________________________________________________________________

Ông Hoàng Quốc Việt

Nhân viên Kế toán - Tài chính

 

- Trình độ: Đại học Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0916551550

- Email: hoangquocviet@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

 _________________________________________________________________________________________

Bà Lê Thị Thu Hà

Nhân viên Hành chính tổng hợp - Thủ quỹ

 

- Trình độ: Đại học Kế toán; Đại học Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0988319302

- Email: lethithuha3@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:
_________________________________________________________________________________________

Ông Lê Đình Toàn

Nhân viên Quản lý ngành hàng và thu phí

 

- Trình độ: Đại học Luật

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0912575892

-Email:ledinhtoan299@gmail.com

- Nhiệm vụ:

_________________________________________________________________________________________

Ông Phạm Xuân Trường

Nhân viên Kỹ thuật Điện

 

- Trình độ: Trung cấp Điện công nghiệp

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0986815406

- Email:

- Nhiệm vụ:

Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1837
Đã truy cập: 4003375