Trung tâm Phát triển quỹ đất

28/02/2020

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Số điện thoại: 02033.760.788.

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: tptqd.hh@quangninh.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm phát triển Quỹ đất có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đối với trường hợp nhà Nước thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và quản lý quỹ đất thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị mà Nhà nước đã thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Chuẩn bị quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ các công trình công cộng phát triển kinh tế xã hội, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao nhiệm vụ thực hiện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện điều tra, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tỏi định cư, đo đạc bản đồ để giải phóng mặt bằng và quản lý quỹ đất theo Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện đối với các khu đất đó có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt mà chưa có công trình, dự án cụ thể.

- Quản lý quỹ đất do Nhà nước thu hồi trong trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai 2003 thuộc  khu vực đô thị và khu vực đó có quy hoạch phát triển đô thị.

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực có quy hoạch phải thu hồi mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đi nơi khác khi Nhà nước có quyết định thu hồi.

- Giới thiệu địa điểm đầu tư, vận động đầu tư vào các khu đất được giao quản lý theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được giao quản lý trình uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đối với khu đất được giao quản lý theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Huyện.

- Tổ chức bàn giao đất thuộc thẩm quyền quản lý cho người được giao đất, thuê đất hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất. theo quyết định của Ủy ban nhân dân Huyện.

- Quản lý quỹ đất do chủ đầu tư bàn giao cho Nhà nước sau khi được giao đất để làm dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở có nghĩa vụ chuyển nhượng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện.

- Sử dụng quỹ đất được giao quản lý làm quỹ đất dự trữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai theo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó được UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với các ngành trực thuộc ủy ban nhân dân huyện và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để tổ chức việc thu hồi các khu đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 ; Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

- Được ký kết các hợp đồng kinh tế, điều tra, khảo sát, đo đạc, cắm mốc địa chính, lập quy hoạch, kế hoạch và nghiệm thu, thanh quyết toán theo trình tự, thủ tục về đầu tư hiện hành.

- Được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên Môi trường huyện cung cấp trích lục bản đồ địa chính mới nhất đó được pháp lý húa (hoặc trích đo địa chính khu vực đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, lập bản đồ trích đo ranh bao đối với khu đất không nằm trọn thửa đất trên bản đồ địa chính do đơn vị có chức năng thực hiện) và trích sao hồ sơ địa chính khu đất có Quyết định thu hồi để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

- Được sử dụng các  nguồn vốn do ngân sách Nhà nước cấp, vốn tài chính, tính dụng ( các quỹ đầu tư, hỗ trợ, ngân hàng, quỹ phát triển quỹ đất) trong việc chuẩn bị quỹ đất để phục vụ cho các dự án xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Được phép xây dựng mức khoán gọn từng công việc và cụ thể cho nhân viên, người lao động trong trung tâm, được ký kết hợp đồng thuê, mướn thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiện vụ được giao, tuân thủ các chế độ quy định của Nhà nước hiện hành.

- Báo cáo ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ.

- Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

.

Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ lý luận chính trị: .

- Số điện thoại: .

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 
 ________________________________________________________________ 

 

Ông Đoàn Văn Tươi

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại : 097.923.8668

- Email: doanvantuoi@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác GPMB

 ________________________________________________________________

 

Ông Lại Quang Hiệp

Nhân viên

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 039.536.2007

- Email:

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác GPMB

 ________________________________________________________________

 

Ông Phạm Đình Cận

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 090.617.3919

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB, đấu giá QSDĐ

 

 

Ông Hoàng Đức Vương

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 091.921.1980

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB

 

 

Ông Trần Xuân Mãi

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 036.350.7666

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB.

 

 

Ông Nguyễn Văn Quang

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp

- Số điện thoại: 097.933.8258

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB.

 
 
 

 

Bà Lê Hồng Nhung

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Số điện thoại: 0357.384.559.

- Email:

- Nhiệm vụ: Văn thư, Thủ quỹ.

 

 

Bà Phan Thị Như Ngọc

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

- Số điện thoại di động: 076.645.6966.

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB, đấu giá QSDĐ.

 

 

Bà Sằn Pạt Múi

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 033.379.6999

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB.

 

 

Ông Vũ Trọng Hà

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 096.888.8600

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB.

 

 

Ông Lục Văn Trường

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 037.886.0388

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB

 
 
 

 

Ông Nguyễn Thành Trung

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 096.926.4428

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB.

 
 
 

 

Ông Lê Thanh Chủ

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 098.667.9113

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB

 

 

Ông Nguyễn Duy Thanh

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 096.566.6608

- Địa chỉ thư điện tử công vụ:

- Nhiệm vụ: GPMB

 

 

Nguyễn Thị Giang

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 098.691.9946

- Email:

- Nhiệm vụ: Kế toán

 
 
 
 
 

 

Ông Phạm Văn Tùng

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 096.909.0489

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB

 

 

Ông Nguyễn Quang Phú

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 098.219.9971

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB

 

 

Ông Bùi Văn Ngân

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 098.856.2098

- Email: buivanngan.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: GPMB

 

 

Ông Đinh Như Đại

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 091.120.5506

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB

 

 

Ông Đỗ Trường Giang

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 093.614.7749

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB

 

 

Ông Đặng Quốc Huy

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 034.931.6888

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB

 

 

Ông Tằng A Hoàng

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 098.979.5718

- Email:

- Nhiệm vụ: GPMB.

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1920
Đã truy cập: 4003458