Ủy ban nhân dân huyện

28/12/2018

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hà.

Địa chỉ: Số 01, phố Ngô Quyền, trị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3879.224.

Fax: 0203.3879.524.

E-mail: ubndhh@quangninh.gov.vn.

Trụ sở

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Ông Hồ Đức Quang

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cử nhân.

- Email: hoducquang.hh@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0913.265.968.

- Phân công nhiệm vụ: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo Điều 29, Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, quản lý chung mọi hoạt động và công việc của Ủy ban nhân dân huyện; thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Nội chính; đối ngoại; tổ chức bộ máy biên chế, quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động; thi đua - khen thưởng; xây dựng chính quyền; xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI, phát triển doanh nghiệp; kế hoạch tài chính, ngân sách; đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; cho thuê đất); đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật; quyết định ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện theo thẩm quyền.

c. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các ngành, đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, cơ quan Tổ chức - Nội vụ, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng (theo lĩnh vực phụ trách), Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Xây dựng và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện theo khối công việc liên quan. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Thị trấn Quảng Hà, Quảng Sơn và Quảng Minh.

d. Giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy.

đ. Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của huyện theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoặc do Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công.

 _________________________________________________________________________________________

Ông Nguyễn Hữu Liêm

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Email: nguyenhuuliem@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0983.542.676

- Phân công nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

a. Làm nhiệm vụ Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đi vắng hoặc được ủy quyền.

b. Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về đất đai (ngoài những nội dung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách); tài nguyên, khoáng sản, môi trường; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; giao thông vận tải; cấp phép xây dựng, quản lý trật tự đô thị; thương mại dịch vụ; quản lý thị trường; khoa học công nghệ; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; biên giới, ngoại vụ; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy chữa cháy; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách; tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách, theo dõi;

c. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Tài nguyên - môi trường, Kinh tế - Hạ tầng (theo lĩnh vực phụ trách), Ban quản lý Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban Quản lý Chợ Trung tâm Hải Hà 2, Đội Kiểm tra Trật tự Đô thị và Môi trường và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện theo khối công việc có liên quan. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các xã: Quảng Long, Đường Hoa, Quảng Chính, Quảng Thịnh.

d. Là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng; Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo;

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công hoặc ủy quyền.

____________________________________________________________________________________

Ông Hoàng Phi Trường

Phó Chủ tịch UBND huyện

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3760.366 - 0916.081.958.

- Email: hoangphitruong@quangninh.gov.vn.

- Phân công nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

a. Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính PAR INDEX, SIPAS, DGI và ISO 9001:2015; lao động, thương binh và xã hội; y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm; phát thanh - truyền hình; dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hộ tịch; công tác thanh niên; văn thư, lưu trữ.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); Chương trình 135; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; Đề án bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

- Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nhân quyền.

- Thực hiện sau kết luận thanh tra, tham gia giải quyết tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

b. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các ngành, đơn vị: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Trúc Bài Sơn, Trung tâm Thủy nông - Giao thông và Đô thị, Trung tâm Dịch vụ và kỹ thuật nông nghiệp, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa, Trung tâm hành chính công, Trung tâm Y tế, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường THPT trên địa bàn huyện, Văn phòng điều phối Nông thôn mới và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện theo khối công việc liên quan. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: xã Quảng Đức, Quảng Phong, Quảng Thành và Cái Chiên.

c. Là Trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công hoặc ủy quyền.

 

 

II. QUY CHẾ LÀM VIỆC

Xem nội dung Nội dung quy chế tại đây

 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 717
Đã truy cập: 3729224