Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà

16/01/2018

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà.

Địa chỉ: Số 01 - Ngô Quyền - Quảng Hà - Hải Hà - Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3879.224.

Fax: 0203.3879.524.

Email:

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Ông Lưu Văn Thường

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quốc gia, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.217 - 0915.345.617

- Email: luuvanthuong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: 1. Chủ tịch HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại khoản 1 Điều 105 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

2. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy về toàn bộ hoạt động của HĐND huyện và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

3. Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của HĐND huyện và trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác:

a) Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND huyện và ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND huyện theo luật định.

b) Chương trình xây dựng nghị quyết trình HĐND huyện theo kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ hàng năm.

c) Công tác tổ chức cán bộ, đối ngoại thuộc thẩm quyền của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện.

d) Giữ mối liên hệ của HĐND huyện với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh; các cơ quan khác của Tỉnh; Thường trực Huyện ủy.

4. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi địa bàn: xã Quảng Phong, Cái Chiên, Quảng Long.

 __________________________________________________________________

 

Bà Nguyễn Kim Quy

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.405 - 0355.742.828.

- Email: nguyenkimquy@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của Thường trực HĐND huyện; thay mặt Chủ tịch HĐND huyện giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND huyện đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

1. Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và pháp chế. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐND huyện thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND huyện;

2. Chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND huyện theo luật định; trao đổi, thống nhất với các Ban HĐND trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND huyện.

3. Chỉ đạo công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan hữu quan; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND huyện; tham gia Chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND huyện; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND huyện; chỉ đạo công tác rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; chỉ đạo các hoạt động giám sát, khảo sát theo lĩnh vực phụ trách và phân công trong Thường trực HĐND huyện.

4. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung chương trình công tác; các báo cáo hoạt động hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Thường trực HĐND huyện; ký các báo cáo, văn bản của Thường trực HĐND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách và khi được Chủ tịch HĐND huyện ủy quyền

5. Giúp Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền; phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban của HĐND huyện.

6. Được Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện ủy quyền thực hiện thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân huyện.

7. Giữ mối quan hệ công tác với tổ đại biểu HĐND huyện, UBND huyện, các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn, HĐND các xã, thị trấn trong huyện; dự cuộc họp của các ban HĐND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách và các hoạt động khác theo phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

8. Thay mặt Thường trực HĐND huyện tham gia Ban tiếp công dân của huyện tại trụ sở tiếp công dân của huyện (có quy chế riêng) và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực HĐND huyện; trực tiếp chỉ đạo đổi mới công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện; công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thông tin - tuyên truyền của HĐND huyện.

9. Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động, thi đua - khen thưởng của các tổ đại biếu HĐND huyện; công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

10. Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND huyện (nguồn không tự chủ phân cho hoạt động của HĐND huyện), chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND huyện và pháp luật với quyết định của mình.

11. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế; theo dõi tình hình chấp hành pháp luật và Nghị quyết HĐND huyện trên địa bàn các xã Quảng Minh, Quảng Thịnh, Quảng Chính.

 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:

Ông Bùi Văn Vượng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Triết học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp. 

- Điện thoại: 0203.3879.465 - 0972.421.692.

- Email: buivanvuong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực phụ trách của Ban được quy định tại khoản 6, khoản 8 Điều 108 và Điều 109; khoản 1, khoản 4 Điều 110 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực phụ trách của Ban được quy định tại khoản 6, khoản 8 Điều 108 và Điều 109; khoản 1, khoản 4 Điều 110 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

2. Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, gồm: (1) Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND huyện liên quan đến lĩnh vực phụ trách; (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Thường trực HĐND huyện phân công; (3) Giúp HĐND, Thường trực HĐND huyện giám sát hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách; (4) Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do HĐND huyện hoặc Thường trực HĐND huyện phân công; (5) Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện; (6) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND huyện; trong thời gian HĐND huyện không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực HĐND huyện.

3. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND huyện giao; được ký một số văn bản của Thường trực HĐND huyện khi được ủy quyền.

4. Trực tiếp theo dõi tình hình chấp hành pháp luật và nghị quyết của HĐND huyện trên địa bàn xã Quảng Thành, Quảng Đức.. 

 ______________________________________________

Ông Nguyễn Hùng Sơn

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Nông học

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01289.289.689.

- Email: nguyenhungson@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp Trưởng ban triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Ban; trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác: Đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường, dân tộc và chính sách tôn giáo. Thay mặt Trưởng Ban giải quyết các công việc của Ban khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc do Trưởng Ban ủy quyền; Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và Thường trực Hội đồng nhân dân về những công việc được Trưởng Ban phân công. Giúp Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Ban; Được ký thay mặt Trưởng Ban một số văn bản của Ban. Chủ động tổ chức các hoạt động của Ban trong lĩnh vực phụ trách quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2 của Quy chế này. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình giám sát, thẩm tra, khảo sát của Ban liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; Chủ động và báo cáo với Trưởng Ban về việc xử lý các thông tin, văn bản, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các đơn vị, cơ quan liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

 

Ban Pháp chế HĐND huyện:

 

Bà Phạm Thị Thu Hường

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 - Trình độ chuyên môn: ..

- Trình độ lý luận chính trị: ..

- Email: @quangninh.gov.vn

- Điện thoại:  ....

- Nhiệm vụ: 1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực phụ trách của Ban được quy định tại khoản 1 Điều 108 và Điều 109; khoản 1, khoản 4 Điều 110 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

2. Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, gồm: (1) Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của HĐND huyện liên quan đến lĩnh vực phụ trách; (2) Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND huyện hoặc Thường trực HĐND huyện phân công; (3) Giúp HĐND huyện giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân, Chi cục Thi hành án dân sự huyên, hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách; (4) Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do HĐND huyện hoặc Thường trực HĐND huyện phân công; (5) Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện; (6) Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND huyện; trong thời gian HĐND huyện không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực HĐND huyện.

3. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND huyện giao; được ký một số văn bản của Thường trực HĐND huyện khi được ủy quyền.

4. Trực tiếp theo dõi tình hình chấp hành pháp luật và nghị quyết của HĐND huyện trên địa bàn thị trấn Quảng Hà; xã Đường Hoa, Quảng Sơn.

 ______________________________________________

Bà Phùn Ngọc Anh

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0913.115.616.

- Email: phunngocanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp Trưởng ban triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Ban. Thay mặt Trưởng Ban giải quyết các công việc của Ban khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc do Trưởng Ban ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và Thường trực Hội đồng nhân dân về những công việc được Trưởng Ban phân công. Giúp Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bạn theo quy định của pháp luật; xử lý các thông tin, công văn, văn bản từ các nơi gửi về Bản; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Bạn. Được ký thay mặt Trưởng Ban một số văn bản của Ban. Chủ động tổ chức các hoạt động của Ban trong lĩnh vực phụ trách quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quy chế này. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình giám sát, thẩm tra, khảo sát của Ban liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Chủ động và báo cáo với Trưởng Ban về việc xử lý các thông tin, văn bản, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các đơn vị, cơ quan liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Trực tiếp phụ trách giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, quản lý địa giới hành chính; phụ trách theo dõi hoạt hoạt động của Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện.

 Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 75
Đã truy cập: 3553836