Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!

Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà

16/01/2018

I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà.

Địa chỉ: Số 01 - Ngô Quyền - Quảng Hà - Hải Hà - Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3879.224.

Fax: 0203.3879.524.

Email:

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Ông Lưu Văn Thường

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quốc gia, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.217 - 0915.345.617

- Email: luuvanthuong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của HĐND huyện. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện; việc tổ chức các kỳ họp HĐND huyện; giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp; ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND huyện theo luật định; ký các văn bản liên quan lĩnh vực tài chính, ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án, công trình; chuyển đổi mục đích sử dụng đất... Chương trình công tác của HĐND huyện, Thường trực, các Ban HĐND huyện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Giữ mối liên hệ của HĐND huyện với HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan khác của Tỉnh, Thường trực Huyện ủy.

 

Ông Nguyễn Văn Lê

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, ngành Toán học.

- Trình độ LLCT: Cử nhân.

- Điện thoại: 0203.3879.222 - 0912.231.323.

- Email: nguyenvanle@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hàng ngày của Thường trực HĐND huyện; thay mặt Chủ tịch HĐND huyện giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND huyện đi vắng và ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và pháp chế (gồm: Giáo dục, Y tế, Văn hóa, xã hội, thông tin, thể thao, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội... xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Tư pháp, Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...). Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch thì có trách nhiệm xem xét nội dung trước khi báo cáo Chủ tịch.

Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công; chỉ đạo, đôn đốc công tác chuẩn bị; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND; rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND huyện; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND huyện. Theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết; đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật, Nghị quyết của HĐND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách và báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện.

Chuẩn bị nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND huyện hàng tháng, chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND huyện; ký các báo cáo hoạt động định kỳ của Thường trực HĐND huyện và văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký những văn bản thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐND khu Chủ tịch đi vắng và ủy quyền.

Trực tiếp tổ chức, phân công, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện; giữ mối quan hệ công tác với Tổ Đại biểu HĐND tỉnh; UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận; các cơ quan, đơn vị của địa phương và tỉnh đóng trên địa bàn; HĐND các xã, thị trấn trong huyện.

Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND huyện, các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND huyện; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND huyện (nguồn không tự chủ phân cho hoạt động của HĐND huyện), chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND huyện và pháp luật với quyết định của mình.

Giúp Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo chung công tác Văn phòng liên quan đến HĐND (về trật tự nội vụ, quản lý tổ chức - cán bộ...), nhằm đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thường xuyên của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện.

Thay mặt Thường trực HĐND huyện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của huyện (có quy chế riêng) và trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Thường trực HĐND huyện; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND huyện theo định kỳ và đột xuất; trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND huyện.

Phân công theo dõi địa bàn: Quảng Long, Quảng Sơn, Đường Hoa, Tiến Tới, Quảng Phong, Quảng Điền, Quảng Thắng.

 

 

Ông Hoàng Phi Trường

Phó Chủ tịch HĐND huyện

kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3760.366 - 0916.081.958.

- Email: hoangphitruong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thay mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực xử lý các công việc hàng ngày của Thường trực HĐND huyện khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực đi vắng và được ủy quyền. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong các lĩnh vực kinh tế - ngân sách (gồm: Kinh tế, Ngân sách, Khoa học, Công nghệ, Ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, Tài nguyên, Môi trường, đô thị, giao thông, thủy lợi, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và nông thôn mới, Đề án 196 của UBND tỉnh Quảng Ninh…).

Phân công chỉ đạo trực tiếp công tác đề xuất giải quyết các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND, Thường trực HĐND huyện theo Luật định, gồm: Phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng, điều hành kế hoạch ngân sách, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất các dự án (thống nhất với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện trước khi báo cáo Chủ tịch HĐND huyện).

Chỉ đạo việc tham mưu, đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của HĐND huyện các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; đôn đốc công tác chuẩn bị các nội dung: Việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp; dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND huyện; chỉ đạo hoàn chỉnh các nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đã được HĐND huyện thông qua để ban hành; theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị giám sát, tình hình thực thi pháp luật và Nghị quyết của HĐND huyện thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tham gia việc chủ tọa, điều hành các kỳ họp của HĐND huyện; dự các cuộc họp của các Ban HĐND và các hoạt động khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐND huyện.

Tham gia công tác chuẩn bị dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND để đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HDDND với UBND và các cơ quan hữu quan; chịu trách nhiệm tổ chức thông tin cho báo chí về kỳ họp của HĐND huyện;

Tham gia công tác chuẩn bị nội dung họp định kỳ của Thường trực HĐND huyện (hàng tuần, hàng tháng), chương trình công tác và các báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất của Thường trực HĐND huyện

Ký các văn bản bản của Thường trực HĐND huyện thuộc lĩnh vực phụ trách và lĩnh lực khác khi được ủy quyền.

Chỉ đạo, theo dõi tình hình, kết quả hoạt động của các Tổ Đại biểu HĐND huyện; công tác bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực hoạt động của Đại biểu HĐND các cấp.

Chịu trách nhiệm công tác hoàn chỉnh hồ sơ các kỳ họp HĐND huyện, chỉ đạo chung việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, việc gửi, nhận thông tin, tài liệu kỳ họp và thông tin khác qua mạng thông tin điện tử.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Xã hội theo các lĩnh vực quy định tại Khoản 6, Điều 108, Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Phân công theo dõi địa bàn các xã: Quảng Thành, Quảng Thắng, Quảng Đức, Quảng Thịnh, Quảng Chính, Quảng Minh, Cái Chiên.

 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:

Ông Nguyễn Hùng Sơn

Phó Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Nông học

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01289.289.689.

- Email: nguyenhungson@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp Trưởng ban triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Ban; trực tiếp phụ trách lĩnh vực công tác: Đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường, dân tộc và chính sách tôn giáo. Thay mặt Trưởng Ban giải quyết các công việc của Ban khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc do Trưởng Ban ủy quyền; Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và Thường trực Hội đồng nhân dân về những công việc được Trưởng Ban phân công. Giúp Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Ban; Được ký thay mặt Trưởng Ban một số văn bản của Ban. Chủ động tổ chức các hoạt động của Ban trong lĩnh vực phụ trách quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2 của Quy chế này. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình giám sát, thẩm tra, khảo sát của Ban liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách; Chủ động và báo cáo với Trưởng Ban về việc xử lý các thông tin, văn bản, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các đơn vị, cơ quan liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

 

Ban Pháp chế HĐND huyện:

Ông Phạm Quang Hảnh

Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0982.907.558.

- Email: phamquanghanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 108 và Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện khi được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND huyện giao; được ký một số văn bản của Thường trực HĐND huyện khi được ủy quyền.

Phân công theo dõi địa bàn: Phú Hải, Thị trấn Quảng Hà, Quảng Trung.

 

Ông Bùi Văn Nam

Phó Trưởng ban

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Trồng trọt.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0979.328.898.

- Email: buivannam@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp Trưởng ban triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của Ban. Thay mặt Trưởng Ban giải quyết các công việc của Ban khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc do Trưởng Ban ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và Thường trực Hội đồng nhân dân về những công việc được Trưởng Ban phân công. Giúp Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bạn theo quy định của pháp luật; xử lý các thông tin, công văn, văn bản từ các nơi gửi về Bản; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Bạn. Được ký thay mặt Trưởng Ban một số văn bản của Ban. Chủ động tổ chức các hoạt động của Ban trong lĩnh vực phụ trách quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quy chế này. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình giám sát, thẩm tra, khảo sát của Ban liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Chủ động và báo cáo với Trưởng Ban về việc xử lý các thông tin, văn bản, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và các đơn vị, cơ quan liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Trực tiếp phụ trách giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, quản lý địa giới hành chính; phụ trách theo dõi hoạt hoạt động của Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện.

 Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1805
Đã truy cập: 1136001