Hội Nông dân

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Hội Nông dân huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: số 02, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà .

- Điện thoại: 0203.3760.025.

- Email: hnd.hh@quangninh.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ        

1. Chức năng:

Cơ quan Hội Nông dân huyện Hải Hà có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chính quyền, và Hội Nông dân huyện.

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân trong sản xuất và đời sống.

 

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội Nông dân huyện về các chương trình, kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Hội và tổ chức các phong trào nông dân trên địa bàn huyện 

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Hội Nông dân các xã, thị trấn trong việc thực hiện Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện.

- Thực hiện công tác quản lý cán bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân huyện theo quy chế về tổ chức và quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy và các quy định về chính sách đối với cán bộ hiện hành

- Tuyền truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh tuần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân.

- Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức hội phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế. Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên, nông dân. Thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội.

 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Ông Phạm Thanh Hùng

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Hà - Phó Trưởng Khối MTTQ & các đoàn thể CT-XH huyện - Trưởng tiểu ban Kiểm tra - Giám sát cơ quan Khối MTTQ & các đoàn thể CT-XH huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0913.089.439.

- Email: phamthanhhung@quangninh.gov.vn.

 ___________________________________________________________________________

Bà Phạm Thị Hồng Trang

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học KHXH&NV Hà Nội, ngành Quản lý xã hội.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 

- Email:

 ___________________________________________________________________________

 

Bà Phạm Thanh Thúy

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT:  Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.971.218.

- Email:

  ___________________________________________________________________________

 

Bà Phạm Thị Kiều Linh

Chuyên viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT:  .

- Điện thoại: 

- Email:

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 275
Đã truy cập: 3554036