Ủy ban MTTQ huyện

I. THÔNG TIN CHUNG

 

- Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hải Hà

 

- Địa chỉ: Số 02, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà

 

- Điện thoại: 0203.3763.604

 

- Email: ubmttq.hh@quangninh.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng:

 

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Hà có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ huyện về công tác Mặt trận ở địa phương theo quy định của Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chủ trương, Nghị quyết lãnh đạo của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên.

 

2.  Nhiệm vụ:

 

1. Tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng thời đề xuất các chủ trương, kế hoạch công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của Uỷ ban  Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác của Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và của cấp trên.

3. Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện các chương trình công tác đã được hiệp thương thống nhất; phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện để xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp công tác và  tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương.

4. Tập hợp, đề xuất những vấn đề liên quan đến chủ trương, chế độ, chính sách…liên quan đến đời sống dân sinh, dân chủ của các tầng lớp nhân dân để tham gia và kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết, nhất là đối với đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu…

5. Đảm bảo hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện; tham mưu công tác tổ chức, cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận, quản lý "Quỹ Vì người nghèo".

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Ông Nguyễn Thế Hòa

Trưởng Ban Dân vận Huyện Ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Trưởng Khối MTTQ & các đoàn thể CT-XH huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nông học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0904.054.964.

- Email: 

- Trách nhiệm, nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban MTTQ tỉnh và Huyện uỷ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban MTTQ huyện. Chủ trì các cuộc họp của Uỷ ban MTTQ huyện; Phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Uỷ ban MTTQ huyện và cơ sở; Phụ trách công tác đối ngoại của Uỷ ban MTTQ huyện. Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban vận động và Ban đại diện Hội Người cao tuổi của huyện. Trực tiếp điều hành hoạt động của cơ quan, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường trực 

 ___________________________________________________________________________

 

Bà Trần Thị Minh

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trân tổ quốc huyện Hải Hà – Cán bộ tiểu ban Dân chủ-Pháp luật cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý xã hội

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.381.686.

- Email: tranthiminh.hh@quangninh.gov.vn.

- Chức năng, Nhiệm vụ: Phụ trách chỉ đạo triển khai các phong trào của Mặt trận, theo dõi các hoạt động phối hợp của các tổ chức chính trị -xã hội và phụ trách công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, công tác Tuyên giáo, tuyên truyền Pháp luật; Phụ trách công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, tư pháp; các hoạt động liên quan đến công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo, công đối ngoại nhân dân. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên trong huyện thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

 ___________________________________________________________________________

Ông Nguyễn Văn Pẩu

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trân tổ quốc huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0973.078.348.

- Email: nguyenvanpau@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

 ___________________________________________________________________________

 

Ông Hoàng Việt Kiên

Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Hải Hà -

Cán bộ Văn phòng Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế Quốc dân.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0979.328.618.

- Email:

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác kế toán, văn phòng khối; Phụ trách công tác thi đua-khen thưởng; công tác quản lý thanh toán các loại quỹ vận động theo quy định.

 
 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2045
Đã truy cập: 3844012