Hội Liên hiệp phụ nữ

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: số 02, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.243.

- Email: hlhpn.hh@quangninh.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

-  Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia xây dựng Nhà nước;

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức, hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ trong toàn huyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới;

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện về chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội và phong trào phụ nữ trong huyện và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban chấp hành và các chương trình, kế hoạch công tác của TW Hội, tỉnh và huyện.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật cơ quan Hội LHPN huyện, đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN huyện.

- Tham mưu quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Bà Nguyễn Thị Loan

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hải Hà - Phó Trưởng Khối MTTQ & các đoàn thể CT-XH huyện - Trưởng bộ phận Văn phòng Cơ quan Khối

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhận Luật Kinh tế; Thạc sỹ quản lý kinh tế..

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0915.771.626.

- Email: @quangninh.gov.vn

- Trách nhiệm, nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo, phân công, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của Hội LH Phụ nữ. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của từng lĩnh vực công việc; chuẩn bị nội dung, chủ trì và kết luận các kỳ họp, chỉ đạo hoạt động sơ, tổng kết . Xây dựng các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo quan trọng của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực. Trực tiếp phụ trách công tác cán bộ; quyết định khen thưởng, văn bản trình, báo cáo Ban thường vụ, Thường trực huyện ủy và Hội LHPN cấp trên.

+ Phụ trách văn phòng khối, chỉ đạo xây dựng dự thảo chương trình công tác của cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH; phân công tổng hợp dự thảo báo cáo tháng, quý , 6 tháng và báo cáo năm. Trực tiếp giúp trưởng khối điều hành công việc hàng ngày, phối hợp điều hòa hoạt động của các tiểu ban, hoàn chỉnh các dự thảo văn bản của Khối trước khi trình duyệt và ban hành. Tham mưu, quản lý tài chính, tài sản cơ quan. Chủ trì các cuộc họp của Bộ phận Văn phòng.  Phụ trách công tác Bảo vệ môi trường, Xây dựng đời sống văn hóa

 

 

 

Bà Đinh Thị Hường

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Hải Hà - Cán bộ tiểu ban Tuyên truyền vận động cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0983.880.057.

- Email: dinhthihuong@quangninh.gov.vn.

- Chức năng, Nhiệm vụ:

+ Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền. Tổ chức các hoạt động phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổng hợp đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch theo định kỳ tháng, quí, năm với Hội LHPN Tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, số liệu hoạt động của Hội.  Trực tiếp phụ trách phong trào thi đua và các cuộc vận động

+ Phụ trách công tác tổng hợp của tiểu ban tuyên truyền - vận động: Xây dựng Hướng dẫn, tổng hợp  đăng ký thực hiện các phong trào  mô hình cơ quan khối. Xây dựng các Hướng dẫn, Kế hoạch, công văn liên quan đến nhiệm vụ chuyên biệt của Hội Phụ nữ. Tham mưu và chủ trì công tác bảo vệ môi trường.  Phụ trách triển khai các mô hình, phong trào, cuộc vận động. Phụ trách theo dõi công tác tổ chức của Hội LHPN cấp huyện và cơ sở.

 

 

Bà Vũ Thị Lan Anh

Cán bộ Hội LHPN huyện Hải Hà - Cán bộ Tiểu ban Kiểm tra - giám sát Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện Hải Hà

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0979.350.558.

- Email: 

- Chức năng, Nhiệm vụ:

+ Tham mưu thực hiện công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; Các chương trình, dự án tín dụng - tiết kiệm, các hoạt động vay vốn ủy từ nguồn vốn hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh. Theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, CLB, số liệu hội viên, các loại phí, quỹ của Hội; Phụ trách các hoạt động liên quan đến  vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, các hoạt động  của  Ban hỗ  trợ phụ nữ phát triển kinh tế của tỉnh Hội.

+ Tổng hợp, tham mưu, theo dõi công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của đoàn viên, hội viên trong tổ chức MTTT và các đoàn thể ở cơ sở. Đề xuất giải quyết kịp thời các khiếu nại đơn thư chính đáng liên quan đến quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Theo dõi công văn đi, đến gửi công văn và lưu trữ hồ sơ của tiểu ban.  Trực tiếp theo dõi công tác kiểm tra, giám sát cơ quan Hội phụ nữ và một số cơ sở. Tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát của tiểu ban và cơ quan khối. Thực hiện một số nhiệm vụ về công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công

 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 690
Đã truy cập: 3729197