BQL Rừng phòng hộ TBS

 I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: 69, phố Lý Thường Kiệt, thị Trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.537.

- Email: bqlrph.hh@quangninh.gov.vn

 

Ảnh trụ sở

 

II. TÓM TẮT SƠ LƯỢC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Từ trước những năm 1960 Lâm trường Quảng Hà được thành lập (nay là Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn), thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về khai thác rừng, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Qua nhiều lần giải thể Lâm trường thành lập Trạm Lâm nghiệp năm 1991 và tái thành lập Lâm trường năm 1994, đến tháng 5/2005 thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Trúc Bài Sơn theo quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 09/5/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hải Hà.

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên thuộc rừng rừng phòng hộ khu vực hồ Trúc Bài Sơn. Hiện tại diện tích được giao quản lý là 10.169,5 ha. (Trong đó: Rừng phòng hộ đầu nguồn: 7.076,1 ha; rừng sản xuất:3.093,4 ha).

 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số biên chế được giao: 20 người.

Ban lãnh đạo có 1 giám đốc và 2 phó giám đốc.

Được chia thành 3: Trạm Quản lý - Bảo vệ rừng trên địa bàn xã Quảng Sơn; Bộ phận Văn phòng và Tổ cơ động Bảo vệ rừng - Phòng chống chữa cháy rừng.

 

.....

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: .

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND huyện về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, điều hành quản lý hành chính, tài chính, tài sản, công tác thi đua khen thưởng của đơn vị. Chủ trì các buổi sinh hoạt của chi bộ và cơ quan.

_________________________________________________________________

Ông Đặng Xuân Duy

Phó Giám đốc

 

-Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0362.340.559.

- Email: dangxuanduy@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp việc cho đ/c bí thư chi bộ trong công tác đảng, tổng hợp, báo cáo công tác đảng. Giúp giám đốc trong chỉ đạo, điều hành đơn vị. Trực tiếp phụ trách công tác xây dựng và phát triển vốn rừng. Chủ trì các cuộc họp của chi bộ, cơ quan khi được phân công Tổng hợp báo cáo rheo lĩnh vực phụ trách.

_________________________________________________________________

 

Ông Vũ Như Cường

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản trị tài chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0904.064.228.

- Email: vunhucuong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp giám đốc trong chỉ đạo, điều hành đơn vị. Trực tiếp phụ trách công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR. Chủ trì các cuộc họp của cơ quan khi được phân công. Tổng hợp báo cáo rheo lĩnh vực phụ trách.

 _________________________________________________________________

 

Ông 

Tổ trưởng Tổ cơ động BVR-PCCCR

 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 

- Nhiệm vụ: Tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Chịu trách nhiệm trước giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ. Phân công chỉ đạo mọi hoạt động của tổ theo Quy chế. Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo xây dựng phương án, kế hoạch quản lý BVR, PCCCR. Tuyên truyền, vận động công tác quản lý BVR – PCCCR. Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ

 _________________________________________________________________

 

Ông Bùi Văn Dụ

Kế toán

 

- Trình độ chuyên môn: Cử  nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT:.

- Điện thoại: 0977.417.770.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thực hiện công tác thu chi, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý tài chính, quản lý sử dụng tài sản của đơn vị theo chế độ kế toán hiện hành. Theo dõi các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính của đơn vị theo quy định. Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác tổ chức của đơn vị.

 _________________________________________________________________

Bà Ty Thị Hồng

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3761.998 - 0945.356.306.

- Email: tythihong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ phụ trách: Kết hợp với phụ trách kỹ thuật của đơn vị kiểm tra, đôn đốc các hộ tham gia trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Tham gia xây dựng phương án khoanh nuôi và phát triển rừng, PCCCR và quy chế hoạt động của tổ. Kiêm nhiệm công tác Văn thư, thủ quỹ hành chính. Quản lý sổ sách, tiền mặt theo quy định. Dọn dẹp vệ sinh tại trụ sở cơ quan.

 _________________________________________________________________

Ông Vũ Văn Lộc

Phụ trách quản lý Bảo vệ rừng và

Kỹ thuật phát triển rừng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 01638.883.007.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quản lý BVR, tổ trưởng bộ phận kỹ thuật. Tham mưu, đề xuất trong công tác quản lý BVR, hàng năm lập thiết kế dự toán BVR trồng rừng và chăm sóc rừng. Tham mưu, xây dựng phương án PCCCR giai đoạn, phương án khoanh nuôi bảo vệ và phát triển vốn rừng. thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Trạm BVR thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc các hộ trồng rừng chăm sóc và bảo vệ rừng.

 _________________________________________________________________

Ông Nguyễn Hải Nam

Lái xe

 

- Trình độ chuyên môn: Lái xe.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 01639.838.999.

- Nhiệm vụ: Quản lý, vận hành xe khi có lệnh điều xe của Giám đốc phục vụ công việc. Có trách nhiệm giữ gìn, vệ sinh, bảo quản xe ô tô của đơn vị

 _________________________________________________________________

Ông Bùi Đình Tư

Tổ phó Tổ cơ động BVR - PCCCR

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0983.163.788.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trong thực hiện nhiệm vụ. Phân công chỉ đạo mọi hoạt động của tổ theo Quy chế khi tổ trưởng vắng. Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng phương án, kế hoạch quản lý BVR, PCCCR. Tuyên truyền, vận động công tác quản lý BVR – PCCCR. Thường xuyên đi kiểm tra địa bàn, ngăn chặn và xử lý khai thác lâm sản trái phép, tham gia chữa cháy rừng

 
 _________________________________________________________________

Ông Nguyễn Tiến Phong

Trạm trưởng Trạm BVR Lòng hồ

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0393.740.177.

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước cơ quan về thực hiện nhiệm vụ quản lý BVR, PCCCR trên địa bàn của Trạm. Tham mưu đề xuất và lên phương án xây dựng kế hoạch quản lý BVR – PCCCR, xây dựng phương án hoạt động của Trạm, phân ca trực, phân công các thành viên trong trạm đi kiểm tra địa bàn quản lý, thường xuyên làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện công tác quản lý BVR – PCCCR. Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các hộ nhận khoán thực hiện trồng rừng, chăm sóc rừng và PCCCR được giao. Thực hiện tổng hợp báo cáo về lãnh đạo định kỳ và đột xuất khi có vụ việc xảy ra.

 
 
 _________________________________________________________________

 

Ông Hoàng Xuân Khuyến

Nhân viên BVR

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0902.203.315.

- Nhiệm vụ: Chấp hành sự phân công của lãnh đạo và Trạm trưởng. Thường xuyên đi kiểm tra địa bàn để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác quản lý BVR – PCCCR. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc xẩy ra. Trực tiếp tham gia PCCCR.

 _________________________________________________________________

 

Ông Lê Văn Quang

Nhân viên BVR

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0984.480.059.

- Nhiệm vụ: Chấp hành sự phân công của lãnh đạo và Trạm trưởng. Thường xuyên đi kiểm tra địa bàn để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác quản lý BVR – PCCCR. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc xẩy ra. Trực tiếp tham gia PCCCR.

 _________________________________________________________________

 

Ông Vũ Văn Hòa

Trạm trưởng Trạm BVR Quảng Sơn

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 01627.336.888.

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước cơ quan về thực hiện nhiệm vụ quản lý BVR, PCCCR trên địa bàn của Trạm. Tham mưu đề xuất và lên phương án xây dựng kế hoạch quản lý BVR – PCCCR, xây dựng phương án hoạt động của Trạm, phân ca trực, phân công các thành viên trong trạm đi kiểm tra địa bàn quản lý, thường xuyên làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện công tác quản lý BVR – PCCCR. Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các hộ nhận khoán thực hiện trồng rừng, chăm sóc rừng và PCCCR được giao. Thực hiện tổng hợp báo cáo về lãnh đạo định kỳ và đột xuất khi có vụ việc xảy ra.

 _________________________________________________________________

 

Ông Đặng Văn Hùng

Nhân viên BVR

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 01683.323.152.

- Nhiệm vụ: Chấp hành sự phân công của lãnh đạo và Trạm trưởng. Thường xuyên đi kiểm tra địa bàn để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác quản lý BVR – PCCCR. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc xẩy ra. Trực tiếp tham gia PCCCR.

 _________________________________________________________________

 

Ông Phạm Công Ẩn

Nhân viên BVR

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0942.490.666.

- Nhiệm vụ: Chấp hành sự phân công của lãnh đạo và Trạm trưởng. Thường xuyên đi kiểm tra địa bàn để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác quản lý BVR – PCCCR. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc xẩy ra. Trực tiếp tham gia PCCCR. 

 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 98
Đã truy cập: 3553859