Trung tâm DVKTNN

I. Giới thiệu chung

- Tên cơ quan: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.172.

- Email: ttdvktnn.hh@quangninh.gov.vn.

 

Trụ sở

 

II. Cơ cấu tổ chức

 

Bà Nguyễn Thị Thuận

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0985.839.542.

- Email: 

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chung của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy- HĐND-UBND huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT về mọi hoạt động của Trung tâm theo quy định pháp luật, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, điều hành mọi hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; Xây dựng nội quy, quy chế làm việc và các biện pháp thực hiện của Trung tâm. Tham mưu trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc các lĩnh vực được giao theo quy định. Phân công, giao nhiệm vụ cho các cán bộ trong Trung tâm đúng chuyên môn, đúng việc và năng lực công tác của từng người, động viên kịp thời đẻ phát huy vai trò sáng tạo của từng cán bộ để hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Quan hệ mật thiết với cấp trên và các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện, các xã thị trấn, đơn vị sự nghiệp của huyện; Chủ trì các cuộc họp cơ quan.

  ___________________________________________________________________

Ông Nguyễn Văn Thiệp

Phó Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0989.562.118.

- Email: nguyenvanthiep@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: 

____________________________________________________

Ông Lê Mạnh Chinh

Viên chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0913.549058.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:  Trực tiếp theo dõi, tham mưu xây dựng kế hoạch cung ứng gống cây trồng, dự án, mô hình về Khuyến nông- Khuyến ngư, triển khai trực tiếp các mô hình về thuỷ sản. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá về hoạt động của các cán bộ Khuyến nông viên cơ sở; Tổng hợp, báo cáo nhập và xuất giống cây trồng, kiêm thủ kho giống cây trồng; Trực tiếp phụ trách các xã: Quảng Trung, Phú Hải, TT Quảng Hà, Quảng Điền, Quảng Phong và theo dõi chịu trách nhiệm mọi công tác chuyên môn của Trung tâm tại cơ sở phụ trách; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc, phó Giám đốc phân công

____________________________________________________

 

Ông Tô Văn Dũng

Kế toán

 

- Trình độ chuyên môn: Học viện Tài chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0936.711.666.

- Email: .@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp theo dõi, tham mưu công tác: Kế toán; Hành chính của Trung tâm; tham mưu theo dõi việc xuất, nhập về giống cây trồng; thuốc thú y; thuốc BVTV…; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc, phó Giám đốc phân công.

 ____________________________________________________

 

Ông Nguyễn Văn Dương

Hợp đồng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0911.995.388.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác tham mưu: Môi trường chăn nuôi; Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật; Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong huyện; Hướng dẫn sản xuất chăn nuôi; Giống vật nuôi; Thức ăn chăn nuôi; Phòng chống dịch bệnh động vật, thuỷ sản; Thuốc thú y; Tổng hợp, báo cáo nhập và xuất vacxin, vật tư phòng chống dịch bệnh, kiêm thủ kho vật tư thú y; Trực tiếp phụ trách các xã: Quảng Sơn, Cái Chiên, Quảng Thành, Quảng Thắng, Quảng Đức và theo dõi chịu trách nhiệm mọi công tác chuyên môn của Trung tâm tại cơ sở phụ trách; Báo cáo trực tiếp cho phó Giám đốc phụ trách chung để tổng hợp báo cáo Giám đốc; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc, phó Giám đốc phân công. .

  ____________________________________________________

 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Viên chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ sinh học nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: .

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác tham mưu lĩnh vực: Trồng trọt; Thanh tra chuyên ngành Trồng trọt- BVTV; Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm và an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực trên; Bảo vệ thực vật; Trực tiếp phụ trách các mô hình về trồng trọt; Triển khai, phụ trách các hoạt động dịch vụ kinh doanh của Trung tâm; Trực tiếp phụ trách các xã: Đường Hoa, Tiến Tới, Quảng Chính, Quảng Minh, Quảng Long, Quảng Thịnh và theo dõi chịu trách nhiệm mọi công tác chuyên môn của Trung tâm tại cơ sở phụ trách; Tổng hợp, báo cáo chung của Trung tâm (Tháng, quý, năm), Kiêm nhiệm công tác văn thư, thủ quỹ của cơ quan; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc, phó Giám đốc phân công.

  ___________________________________________________________________

Ông Phạm Hùng Quyết

Viên chức

 

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghê môi trường.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.242.488

- Email: phamhungquyet@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

 ___________________________________________________________________

Ông Vũ Huy Tùng

Viên chức

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0383.981.815

- Email: vuhuytung@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

 ___________________________________________________________________

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Viên chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.070.330.

- Nhiệm vụ: 

 ___________________________________________________________________
 

 

III. Quá trình hình thành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp được thành lập trực thuộc UBND huyện theo Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v chuyển 26 Trạm y, Bảo vệ thực vật từ Chi cục Thú y, Chi cục bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hợp nhất Trạm Khuyến nông về UBND cấp huyện quản lý.

- Chức năng, nhiệm vụ: Giúp UBND huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc các lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y và khuyến nông – khuyến ngư.


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 346
Đã truy cập: 3960059