Trung tâm Hành chính công

26/08/2017

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Số 01, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3762.365.

- Fax: 0203.3762.365.

- Email: tthcc.hh@quangninh.gov.vn

 

Ảnh trụ sở Trụ sở

 

II. Cơ cấu tổ chức

 

Ông Trần Minh Khiêm

Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0912.392.305

- Email: tranminhkhiem@quangninh.gov.vn.

 

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về toàn bộ các mặt tổ chức và hoạt động của Trung tâm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà.

Là chủ tài khoản, là người phát ngôn chính thức của Trung tâm.

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung và toàn diện các mặt công tác của Trung tâm; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các mặt công tác: Đối ngoại; tổ chức bộ máy, nhân sự; kế hoạch phát triển Trung tâm; công tác chính trị - tư tưởng của công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc tại Trung tâm; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tài chính và tài sản; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí.

Chỉ đạo Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của Phó Giám đốc phụ trách.

Trực tiếp phụ trách:

- Công tác quản lý Tài chính, Thu - chi ngân sách.

- Công tác Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật.

- Công tác Cải cách hành chính.

- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan.

- Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Phụ trách công nghệ thông tin, quản lý phần mềm tra cứu văn bản, chỉ đạo thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử, ứng dụng phát triển công nghệ thông tin tại Trung tâm.

- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo trì, thay thế, sửa chữa, bổ sung các thiết bị công nghệ thông tin cơ quan.

- Quản lý tài sản cơ quan theo quy định và thực hiện các chế độ chính sách, vật tư văn phòng phẩm tại Trung tâm.

- Xử lý công văn đi, đến và phân công việc ban hành các văn bản của Trung tâm.

- Chủ trì hội nghị, các buổi làm việc của Trung tâm và nhiệm vụ được UBND huyện giao; Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác, các báo cáo, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm trước Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách Trung tâm, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ mối quan hệ thường xuyên với các phòng chuyên môn, các ngành liên quan trên địa bàn Huyện.

- Phối hợp cùng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện thực hiện Giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; 

 ______________________________________________________________________

 

....

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: ...

- Trình độ LLCT: ....

- Điện thoại: ...

- Email: ...@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm theo lĩnh vực được phân công.

Khi giải quyết công việc được Giám đốc giao, Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo thực hiện ban hành, phê duyệt các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc được giao.

Theo dõi, tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý tài sản công, công tác vệ sinh, PCCC của cơ quan, duy trì lề lối làm việc, Quy tắc ứng xử trong khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và các quy định khác của Trung tâm; Tham mưu lập kế hoạch và tiến độ thực hiện nhiệm vụ hàng năm, dài hạn của Trung tâm; công tác Dân vận và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo với Giám đốc về tình hình công việc do mình phụ trách.

Trực tiếp phụ trách:

- Công tác chuyển đổi, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN  ISO 9001:2015 của huyện.

- Soạn thảo, ban hành văn bản, gửi nhận văn bản trên môi trường mạng của Trung tâm, chỉ đạo quản lý và sử dụng con dấu, công tác Văn thư - Lưu trữ của Trung tâm.

- Quản lý việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm; Nội quy - Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp của Trung tâm.

- Việc áp dụng chữ ký số trả kết quả giải quyết TTHC, đưa TTHC lên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh; Đôn đốc triển khai áp dụng chữ ký số trong trả kết quả giải quyết TTHC; Scan hồ sơ trên cổng một cửa điện tử của huyện và hồ sơ liên thông trong giải quyết TTHC.

- Công tác hướng dẫn các tổ chức và công dân giải quyết TTHC; trả kết quả tập trung cho tổ chức, công dân theo quy định. Trực điện thoại, theo dõi, giám sát và đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm. Quản lý mở sổ theo dõi trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết TTHC quá hạn hoặc không thực hiện đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu quy định. Báo cáo và tham mưu cho Giám đốc Trung tâm để có những giải pháp triển khai thực hiện.

- Thực hiện đánh giá, chấm điểm và Thông báo kết quả giải quyết TTHC hàng tháng theo Thông tư 01/2018/TT-VPVP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

- Quản lý hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu dùng chung; hệ thống camera giám sát; Hệ thống đường truyền trực tuyến của Trung tâm.

- Triển khai thực hiện hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện.

- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân theo quy định.

- Quản lý: kiot lấy số tự động, kiot tra cứu tình trạng hồ sơ, ti vi hiện thị theo dõi kết quả giải quyết TTHC, máy tính, điện thoại bàn, máy fax, máy POS của Trung tâm.

- Giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của Tổ chức, công dân về giải quyết TTHC tại Trung tâm.

- Tham mưu và chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu cho các cuộc họp hoặc buổi làm việc, tập huấn của Trung tâm theo nhiệm vụ được giao. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo nhiệm vụ được giao cho Giám đốc theo chế độ báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất.   

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về thực hiện nhiệm vụ được giao và một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc đi vắng hoặc được uỷ quyền.

 ______________________________________________________________________

Ông Đinh Công Sơn

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT, Cử nhân QTKD

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.398 - 0982.390.000

- Email: dinhcongson@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tổng hợp, theo dõi công tác Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật.

Công tác Cải cách hành chính; Thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan.

Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; chuyển đổi, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN  ISO 9001:2015.

Phụ trách công nghệ thông tin, quản lý phần mềm tra cứu văn bản, chỉ đạo thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử, ứng dụng phát triển công nghệ thông tin tại Trung tâm; áp dụng chữ ký số trả kết quả giải quyết TTHC, đưa TTHC lên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh; Quản lý hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu dùng chung; hệ thống camera giám sát; Hệ thống đường truyền trực tuyến của Trung tâm;

Xây dựng, thực hiện Kế hoạch bảo trì, thay thế, sửa chữa, bổ sung các thiết bị công nghệ thông tin cơ quan.

Làm thư ký các hội nghị, các buổi làm việc của Trung tâm; tổng hợp, báo cáo các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo nhiệm vụ được giao và của Trung tâm.

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công;

  ______________________________________________________________________

 

Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán quản trị.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3762.365 - 0755.360.888

- Email: nguyenhoangvu@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Quản lý Tài chính, Thu - chi ngân sách; tham mưu thực hiện Kế hoạch bảo trì, thay thế, sửa chữa, bổ sung các thiết bị công nghệ thông tin cơ quan.

Quản lý tài sản cơ quan theo quy định và thực hiện các chế độ chính sách, vật tư văn phòng phẩm tại Trung tâm.

Theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cập nhập các quy định mới về thu phí, lệ phí tại Trung tâm; Báo cáo, tham mưu, đề xuất Giám đốc về công tác thu phí, lệ phí và thực hiện các chế độ, chính sách.

Tham mưu và chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu cho các cuộc họp hoặc buổi làm việc, tập huấn của Trung tâm theo nhiệm vụ được giao. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo nhiệm vụ được giao cho Giám đốc theo chế độ báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất.   

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công  

  ______________________________________________________________________

Bà Bùi Thu Thảo

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0834.141.189.

- Email: buithuthao@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Soạn thảo, ban hành văn bản, gửi nhận văn bản trên môi trường mạng của Trung tâm, chỉ đạo quản lý và sử dụng con dấu, công tác Văn thư - Lưu trữ của Trung tâm.

Xử lý công văn đi, đến và việc ban hành các văn bản của Trung tâm;

Phối hợp cùng Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện thực hiện Giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức Niên yết công khai TTHC tại Bảng niêm yết của Trung tâm và giải quyết TTHC quá hạn hoặc không thực hiện đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu quy định. Báo cáo và tham mưu cho Giám đốc có những giải pháp triển khai thực hiện.

Chủ trì tổng hợp kết quả đánh giá, chấm điểm và Thông báo kết quả giải quyết TTHC hàng tháng theo Thông tư 01/2018/TT-VPVP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn;

Tham mưu và chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu cho các cuộc họp hoặc buổi làm việc, tập huấn của Trung tâm theo nhiệm vụ được giao. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo nhiệm vụ được giao cho Giám đốc theo chế độ báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất.   

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

  ______________________________________________________________________
 

 

Bà Phạm Quỳnh Anh

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT: Sơ Cấp

- Điện thoại: 0963.655.592.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Quản lý việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm; Nội quy - Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp của Trung tâm;

Phối hợp thực hiện đánh giá, chấm điểm theo Thông tư 01/2018/TT-VPVP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ đối với các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC tại Trung tâm. Tổng hợp kết quả chuyển Bộ phận Hành chính - Tổng hợp để báo cáo Giám đốc.

Theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết TTHC quá hạn hoặc không thực hiện đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu quy định. Tổng hợp kết quả chuyển Bộ phận Hành chính - Tổng hợp để báo cáo Giám đốc.

Giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của Tổ chức, công dân về giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Đôn đốc triển khai áp dụng chữ ký số trong trả kết quả giải quyết TTHC; Scan hồ sơ trên cổng một cửa điện tử của huyện và hồ sơ liên thông trong giải quyết TTHC;

Đôn đốc triển khai thực hiện hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện;

Tham mưu và chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu cho các cuộc họp hoặc buổi làm việc, tập huấn của Trung tâm theo nhiệm vụ được giao. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo nhiệm vụ được giao cho Giám đốc theo chế độ báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất.   

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công.

 
 

 

- Nhiệm vụ: Trực tiếp hướng dẫn công dân đến giải quyết TTHC; trả kết quả tập trung cho tổ chức, công dân theo quy định. Trực điện thoại, theo dõi, giám sát và đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm. Quản lý mở sổ theo dõi trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.

Quản lý Kiot lấy số tự động, kiot tra cứu tình trạng hồ sơ, ti vi hiện thị theo dõi kết quả giải quyết TTHC, máy tính, điện thoại bàn, máy fax, máy POS của Trung tâm.

Thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân theo quy định.

Trực tiếp tham mưu, theo dõi, đôn đốc hoạt động dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện.

Tham mưu và chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu cho các cuộc họp hoặc buổi làm việc, tập huấn của Trung tâm theo nhiệm vụ được giao. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo nhiệm vụ được giao cho Giám đốc theo chế độ báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất.   

Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm phân công. 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng: Làm đầu mối để các phòng, ban, đơn vị, tổ chức cử công chức, viên chức đến hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc.

3. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm:

a. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

b. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông dọc.

6. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm; mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm HCC tỉnh; với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan trình UBND huyện xem xét, quyết định.

7. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo.

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử và tổng hợp, đề xuất UBND huyện báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

9. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

11. Vận hành đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND huyện giao.

 Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 190
Đã truy cập: 3553951