Trung tâm Hành chính công

26/08/2017

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Số 01, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3762.365.

- Fax: 0203.3762.365.

- Email: tthcc.hh@quangninh.gov.vn

 

Ảnh trụ sở Trụ sở

 

II. Cơ cấu tổ chức

Ông Lương Văn Thành

Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0913.261.768.

- Email: luongvanthanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Công tác quản lý Tài chính, Tài sản và Thu - chi ngân sách; Công tác Cải cách hành chính; Chỉ đạo công tác Kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác chuyển đổi, duy trì và áp dụng TCVN  ISO 9001:2015; Thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan; Chỉ đạo áp dụng công nghệ thông tin, quản lý phần mềm tra cứu văn bản, quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử, ứng dụng phát triển công nghệ thông tin tại Trung tâm; Chỉ đạo việc soạn thảo, gửi nhận, ban hành văn bản trên môi trường mạng, quản lý và sử dụng con dấu, công tác Văn thư-Lưu trữ của Trung tâm; Chỉ đạo việc áp dụng chữ ký số/trả kết quả giải quyết TTHC, đưa TTHC lên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh; Quản lý hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu dùng chung; hệ thống camera giám sát; Hệ thống đường truyền trực tuyến của Trung tâm; Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo trì, thay thế, sửa chữa, bổ sung các thiết bị công nghệ thông tin cơ quan; Quản lý tài sản cơ quan theo quy định và thực hiện các chế độ chính sách, vật tư văn phòng phẩm tại Trung tâm; Xử lý giao việc và phân công việc ban hành văn bản của Trung tâm; Công tác Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật; 

 ______________________________________________________________________

Ông Trần Minh Khiêm

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính, Cử nhân Luật Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0912.392.305

- Email: tranminhkhiem@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách: 

 ______________________________________________________________________

Ông Đinh Công Sơn

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT, Cử nhân QTKD

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.398 - 0982.390.000

- Email: dinhcongson@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu thực hiện công tác Cải cách hành chính; Công tác rà soát TTHC và Niêm yết TTHC, các báo cáo theo quy định; Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan; Trực tiếp tham mưu áp dụng công nghệ thông tin, quản lý phần mềm tra cứu văn bản, quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử, ứng dụng phát triển công nghệ thông tin tại Trung tâm; Tham mưu, hướng dẫn áp dụng chữ ký số/trả kết quả giải quyết TTHC, đưa TTHC lên cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh; Quản lý hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu dùng chung; hệ thống camera giám sát; Hệ thống đường truyền trực tuyến của Trung tâm; Tham mưu công tác khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân theo quy định; Tổng hợp các lĩnh vực của Trung tâm tham mưu báo cáo hàng tháng, quý, năm và đột xuất cho Lãnh đạo Trung tâm theo quy định; Theo dõi, tham mưu công tác Thi đua - Khen thưởng; Kỷ luật của Trung tâm;

  ______________________________________________________________________

 

Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán quản trị.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3762.365 - 0755.360.888

- Email: nguyenhoangvu@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu công tác Quản lý Thu - Chi ngân sách của Trung tâm; Công tác quản lý Tài sản và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định; Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cập nhật các quy định mới về mức thu phí, lệ phí cho từng TTHC của các lĩnh vực có thu phí tại Trung tâm; Báo cáo và tham mưu cho Giám đốc Trung tâm để có những giải pháp triển khai thực hiện; Hàng tháng tham mưu, tổng hợp báo cáo kết quả thu, chi ngân sách và dự kiến thu chi ngân sách của Trung tâm cho Giám đốc  

  ______________________________________________________________________

Bà Bùi Thu Thảo

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0834.141.189.

- Email: buithuthao@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Văn thư - Lưu trữ, quản lý con dấu của Trung tâm; xử lý công văn đi, đến và gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng của Trung tâm; Tham mưu, phụ trách Công tác ISO 9001:2015 lĩnh vực thuộc Trung tâm; Phối hợp cùng Thanh tra huyện thực hiện Giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Tổ chức, công dân tại Trung tâm; Quản lý cấp phát vật tư văn phòng phẩm tại Trung tâm; Theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; Nội quy - Quy chế và thời giam làm việc tại Trung tâm; Thực hiện đánh giá, chấm điểm và Thông báo kết quả giải quyết TTHC hàng tháng theo Thông tư 01/2018/TT-VPVP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; Tham mưu và chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu cho các cuộc họp hoặc buổi làm việc, tập huấn của Trung tâm theo nhiệm vụ được giao. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả cho Giám đốc hoặc Phó giám đốc theo chế độ báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất của Trung tâm.

  ______________________________________________________________________
 

 

Bà Phạm Quỳnh Anh

Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

- Trình độ LLCT: Sơ Cấp

- Điện thoại: 0963.655.592.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, đôn đốc  triển khai thực hiện hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện; Theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khi TTHC sắp quá hạn hoặc không thực hiện đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu quy định; Đôn đốc việc áp dụng chữ ký số trong trả kết quả giải quyết TTHC; Scan hồ sơ trên cổng một cửa điện tử và hồ sơ liên thông trong giải quyết TTHC; Trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền công dân đến giải quyết TTHC thực hiện mức độ 3,4 và DV BCCI tại Trung tâm. Quản lý mở sổ theo dõi trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định; Quản lý: Kiot lấy số tự động, kiot tra cứu tình trạng hồ sơ, ti vi hiện thị theo dõi kết quả giải quyết TTHC, máy tính, điện thoại bàn, máy fax, máy POS của Trung tâm. 

 
 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng: Làm đầu mối để các phòng, ban, đơn vị, tổ chức cử công chức, viên chức đến hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc.

3. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm:

a. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

b. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông dọc.

6. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm; mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm HCC tỉnh; với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan trình UBND huyện xem xét, quyết định.

7. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo.

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử và tổng hợp, đề xuất UBND huyện báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

9. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

11. Vận hành đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND huyện giao.

 Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1532
Đã truy cập: 1693346