Trung tâm Hành chính công

26/08/2017

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Số 01, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203.3762.365.

- Fax: 0203.3762.365.

- Email: tthcc.hh@quangninh.gov.vn

 

Ảnh trụ sở Trụ sở

 

II. Cơ cấu tổ chức

Ông Lương Văn Thành

Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0913.261.768.

- Email: luongvanthanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

Bà Nguyễn Thị Nga

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0986.085.613.

- Email: nguyenthinga.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

Ông Đinh Công Sơn

Chuyên viên CNTT

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT, Cử nhân QTKD

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.398 - 0982.390.000

- Email: dinhcongson@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Quản trị hệ thống mạng, công tác văn thư.

 

 

Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Nhân viên tổng hợp

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán quản trị.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3762.365 - 01255.360.888

- Email: nguyenhoangvu@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

 
 
 

Bà Trần Thị Thúy

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0946.771.018.

- Email: tranthithuy.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

III. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng: Làm đầu mối để các phòng, ban, đơn vị, tổ chức cử công chức, viên chức đến hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc.

3. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm:

a. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định đã công bố.

b. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông dọc.

6. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm; mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm HCC tỉnh; với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan trình UBND huyện xem xét, quyết định.

7. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định của luật khiếu nại, luật tố cáo.

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử và tổng hợp, đề xuất UBND huyện báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

9. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

11. Vận hành đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được UBND huyện giao.

 Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 15
Đã truy cập: 3254.