Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

26/08/2017

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Hải Hà

- Địa chỉ: phố Ngô Quyền - TT.Quảng Hà - Hải Hà - Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3879.230

- Email: trungtamttvh.hh@quangninh.gov.vn

- Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Hải Hà thành lập trên cơ sở hợp nhất bộ phận sự nghiệp thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin với Đài Truyền thanh - Truyền hình trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Hải Hà (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật theo chức năng, nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh.


Trụ sở

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Hải Hà; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

+ Về lĩnh vực truyền thanh truyền hình:

Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin  của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

+ Về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, thư viện (đọc sách báo hoặc các ẩn phẩm văn hóa khác), giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao ở cơ sở.

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao.

Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

Đề xuất, nghiên cứu, tham gia phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội và lợi thế của huyện theo quy định.

Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.

Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà giao theo quy định của pháp luật.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

...........

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: .

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Giám đốc là chủ tài khoản, quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của UBND cấp huyện.

Trực tiếp chủ trì tham mưu một số nhiệm vụ sau:

+ Trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị, kế hoạch hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các lĩnh vực thuộc chuyên môn được giao.

+ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch sau khi được phê duyệt; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực được giao.

+ Thực hiện công tác khác có liên quan về lĩnh vực thông tin – truyền thông, văn hóa, thể dục thể thao, trên sóng phát thanh – truyền hình và sự điều hành trực tiếp của UBND huyện, chỉ đạo thực hiện công tác của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Trung tâm Truyền thông tỉnh.

+ Giữ mối quan hệ công tác với cấp trên và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện để hoàn thành nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

Ông Nguyễn Hải Ninh

Phó Giám đốc Phụ trách

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0904.541.788.

- Email: nguyenhaininh@quangninh.gov.vn. 

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; thay đồng chí Giám đốc điều hành công việc của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng.

Chịu trách nhiệm điều hành tổ kỹ thuật, quản lý, khai thác các thiết bị kỹ thuật, phụ trách và tham mưu cho Giám đốc về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; vị trí làm việc; kỹ thuật, máy móc của hệ thống phát thanh, truyền hình hiện có, đảm bảo công tác truyền dẫn, phát sóng của 02 trạm, tham mưu đề xuất, hướng dẫn công tác kỹ thuật của Trung tâm, cụm loa ở cơ sở. Đảm bảo duy trì tốt công tác thu, phát sóng và truyền dẫn.

Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc một số công việc:

Đề xuất, tham mưu và xây dựng các kế hoạch, phương án, quy hoạch, các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị máy móc bảo dưỡng các thiết bị âm thanh ánh sáng của phòng thu âm để phục vụ tốt công tác tiếp âm phát sóng. Đề xuất các phương án đầu tư, nâng cấp sửa chữa máy móc, thiết bị TTTH.

Phụ trách công tác công đoàn, phòng chống thiên tai, an ninh trật tự về công tác chuyên môn ở Trung tâm, tham mưu hướng dẫn, kiểm tra công tác trực, quản lý, sử dụng, vận hành các trạm phát sóng Trung tâm và 02 xã.

Tham mưu về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, cải cách hành chính, chế độ công vụ, viên chức trong cơ quan.

Chịu trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBVC, theo dõi thi đua khen thưởng.

Tham gia công tác điều hành nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

 _______________________________________________________________________

 

Bà Nguyễn Thị Hằng  

Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0976.641.979.

- Email:

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; thay đồng chí Giám đốc điều hành công việc của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng.

Chịu trách nhiệm thẩm định, ký duyệt nội dung trước khi phát hành.

Phụ trách và tham mưu cho Giám đốc về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; vị trí làm việc; chịu trách nhiệm biên tập nội dung chương trình phát thanh – truyền hình, chịu trách nhiệm phân công các phóng viên lấy tin, viết bài, quản lý hệ thống máy móc, thiết bị Camera, máy ảnh,… của hệ thống phát thanh, truyền hình.

Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất chương trình gửi Báo, Đài PTTH tỉnh và hệ thống loa phát thanh của huyện.

Trực tiếp tham mưu cho Giám đốc một số công việc:

Tham mưu về công tác chuyên môn của Trung tâm, hướng dẫn, kiểm tra công tác trực, quản lý, sử dụng, vận hành máy móc.

Thực hiện công tác khác do Giám đốc phân công.

 _______________________________________________________________________

Bà Hà Thị Hiên

Nhân viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Số điện thoại: 083.971.7288

- Email:.

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo về công tác tài chính, đảm bảo thanh quyết toán đúng chế độ của CBVC được hưởng trong cơ quan.

Quản lý, theo dõi tài sản của đơn vị.

Chịu trách nhiệm theo dõi, thu nộp BHYT, BHXH cho toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Tham gia các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo về công tác chuyên môn do mình phụ trách.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công nhiệm vụ do lãnh đạo cơ quan trong công tác chuyên môn, phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

 

Ông Đặng Minh Sỹ 

Chuyên viên phụ trách thể thao

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân thể thao.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0826.006.288.

- Email: dangminhsy@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ được giao: Tham mưu xây dựng kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện luyện tập cho các tổ chức cá nhân. Chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch, điều lệ, hướng dẫn, tổ chức các giải thể thao của huyện, chịu trách nhiệm xây dựng phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VĐV năng khiếu ở cơ sở.

Sưu tầm, bảo tồn, hướng dẫn, tổ chức các môn thể thao truyền thống.

Báo cáo, tổng hợp các hoạt động TDTT trên địa bàn huyện định kỳ bằng văn bản cho lãnh đạo Trung tâm.

Chấp hành nghiêm túc sự phân công của lãnh đạo trong công tác phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

Ông Nguyễn Văn Quyết

Tuyên truyền viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0378.505.168.

- Emai: nguyenvanquyet@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ được giao: Tham mưu xây dựng kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật; hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân tổ chức các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ. Chịu trách nhiệm tham gia và xây dựng các kế hoạch, thể lệ, cuộc thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ của huyện.

Chịu trách nhiệm xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ.

Sưu tầm, bảo tồn, hướng dẫn và tổ chức hoạt động các loại hình văn hóa, văn nghệ trên huyện định kỳ bằng văn bản cho lãnh đạo Trung tâm.

Chịu trách nhiệm sử dụng, điều hành hệ thống âm thanh, loa máy cho các hoạt động văn nghệ chào mừng các buổi lễ kỷ niệm, các hội nghị của huyện và các cơ quan, đơn vị.

Chấp hành nghiêm túc sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo trong công tác phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

 

Bà Nguyễn Thị Tuyến

Diễn viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên ngành Sân khấu

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0375.825.382.

- Email: nguyenthituyen.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ được giao: Tham mưu xây dựng kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật; hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân tổ chức các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ của huyện.

Chịu trách nhiệm xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Sưu tầm, bảo tồn, hướng dẫn và tổ chức hoạt động các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ chào mừng các buổi lễ kỷ niệm, các hội nghị của huyện và các cơ quan, đơn vị.

Có trách nhiệm báo cáo định kỳ bằng văn bản cho lãnh đạo Trung tâm.

Chấp hành nghiêm túc sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo trong công tác phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

Làm công tác văn thư, tạp vụ của Trung tâm.

 _______________________________________________________________________

 

Ông Nguyễn Chí Lộc

Lái xe, Tuyên truyền viên

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ LLCTL: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0948.154.071.

- Nhiệm vụ: Lái xe.

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm vận hành, quản lý và sử dụng phương tiện trong công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, lưu động và phục vụ nhiệm vụ chung của cơ quan có hiệu quả và an toàn.

Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đúng định kỳ và theo quy định.

Chịu trách nhiệm sự phân công của lãnh đạo cơ quan trong việc tham gia, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Phối hợp tốt với các bộ phận chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác chào mừng các ngày lễ lớn, các hội nghị của huyện và các cơ quan, đơn vị.

Có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo về công tác chuyên môn do mình phụ trách.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công của lãnh đạo đơn vị, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

 

Bà Hoàng Hải Hà

Thủ thư

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0904.153.668.

- Email: hoanghaiha@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm công tác quản lý sách, báo, tạp chí các loại phục vụ độc giả tại thư viện, xây dựng kế hoạch hoạt động, luân chuyển sách báo xuống cơ sở theo định kỳ 1 tháng/1 lần.

Thực hiện tốt công tác kỹ thuật chuyên môn theo quy định của thư viện.

Tham gia các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị khi lãnh đạo phân công.

Có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo về công tác chuyên môn do mình phụ trách.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công nhiệm vụ của lãnh đạo đơn vị, phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

 

Bà Phạm Thái Hà 

Phát thanh viên - Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Đông đô.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0982.278.280.

- Email:

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm phát thanh, đọc các tin, bài tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội dung tuyên truyền khác do cấp trên quy định, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công của lãnh đạo đối với công tác chuyên môn trong đơn vị, phối hợp tốt với các bộ phận khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

 

Ông Lương Thanh Trường

Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quan hệ công chúng.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0858.538.588.

- Email:

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm sự phân công của lãnh đạo Trung tâm về công tác lấy tin, bài, xây dựng các phóng sự tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội dung tuyên truyền khác do cấp trên quy định, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng tin bài tuyên truyền.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công của lãnh đạo đối với công tác chuyên môn trong đơn vị, phối hợp tốt với các bộ phận khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chịu trách nhiệm về nội dung tin, bài, phóng sự của mình.

 _______________________________________________________________________

 

 Bà Trần Thị Trinh

Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0967.990.848.

- Email:

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nôi dung tuyên truyền khác do cấp trên quy định, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công của lãnh đạo cơ quan đối với công tác chuyên môn của mình trong đơn vị, phối hợp tốt với các bộ phận khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phụ trách tin, bài và các thông tin về du lịch trên website dulichhaiha.vn

 _______________________________________________________________________

 

Bà Đỗ Hoài Phương

Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Truyền hình

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0865.561.289.

- Email:

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nôi dung tuyên truyền khác do cấp trên quy định, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công của lãnh đạo cơ quan đối với công tác chuyên môn của mình trong đơn vị, phối hợp tốt với các bộ phận khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phụ trách tin, bài và các thông tin về du lịch trên website dulichhaiha.vn

 _______________________________________________________________________
 

Ông Trần Xuân Thủy 

Kỹ thuật viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0397.328.968.

- Email:

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý, bảo quản, vận hành và sử dụng đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo thiết bị tiếp âm, truyền dẫn – phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của Trung ương, tỉnh và của địa phương hàng ngày theo quy định. Bảo quản tốt máy móc, thiết bị truyền dẫn, phát sóng.

Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị truyền dẫn, phát sóng của các trạm.

Thực hiện tốt công tác kỹ thuật theo quy định của chuyên môn.

Tham gia các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo về công tác chuyên môn do mình phụ trách.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công nhiệm vụ do lãnh đạo cơ quan phân công, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

 

Ông Phạm Hồng Trương

Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.857 - 0986.919.813.

- Email: phamhongtruong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: 

 

 _______________________________________________________________________
 

 

Bà Lê Thị Hồng Nhung

Phóng viên

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng báo chí

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0988.583.892.

- Email:

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nôi dung tuyên truyền khác do cấp trên quy định, phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công của lãnh đạo cơ quan đối với công tác chuyên môn của mình trong đơn vị, phối hợp tốt với các bộ phận khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

 

Ông Phạm Duy Nhất

Kỹ thuật viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp PTTH

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0986.468.988.

- Email:

- Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm xây dựng, biên tập các tin, bài, phóng sự và các nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác kỹ thuật theo quy định của chuyên môn.

Tham gia các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo về công tác chuyên môn do mình phụ trách.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công nhiệm vụ do lãnh đạo cơ quan phân công, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

 

Ông Lưu Văn Đệ 

Kỹ thuật viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0967.083.891.

- Email:

- Nhiệm vụ được giao: Có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật tiếp âm, truyền dẫn – phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của Trung ương, tỉnh và của địa phương theo quy định.

Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và khai thác tài sản, thiết bị được trang bị trong phòng thu phát sóng.

Thực hiện tốt công tác kỹ thuật theo quy định của chuyên môn.

Tham gia các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo về công tác chuyên môn do mình phụ trách.

Chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công nhiệm vụ do lãnh đạo cơ quan phân công, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

 _______________________________________________________________________

Bà Nguyễn Thị Liên

Hướng dẫn viên Văn hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0372.678.189.

- Email:

- Nhiệm vụ được giao: Hướng dẫn viên văn hóa; Quảng lý website Du lịch Hải Hà; Tham mưu, đề xuất, nghiên cứu, tham gia phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội và lợi thế của huyện theo quy định.

_______________________________________________________________________
 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 60
Đã truy cập: 3844120