Tổ chức bộ máy Kho bạc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN HẢI HÀ

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Ông Phạm Minh Tuân

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.969

- Email: tuanpm@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của KBNN Hải Hà, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; Phụ trách công tác kiểm soát chi, hành chính, văn thư, lưu trữ; bảo vệ, tài chính nội bộ;  Trực tiếp ký kiểm soát 03 Giao dịch viên cả trên chứng từ giấy và trên các chương trình ứng dụng; Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quy định. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Bà Nguyễn Thị Ái Thu

Phó Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3760.244.

- Email: thuna@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Kế toán thanh toán, Kho quỹ, phối hợp với Công an trong an toàn trụ sở cơ quan; công tác Tin học, công tác tự kiểm tra. Ký song phương và các chương trình thanh toán khác; Trực tiếp ký kiểm soát của 03 Giao dịch viên cả chứng từ giấy và trên các chương trình ứng dụng; công tác ISO; Được ủy quyền xử lý mọi công việc liên quan trong cơ quan khi Giám đốc đi vắng và chịu trách nhiệm báo cáo lại về nhiệm vụ được giao khi giám đốc nhận lại.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bà Đinh Thu Trang

Kế toán trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.266.

- Email: trangdt02@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra các văn bản chế độ nghiệp vụ của nhà nước liên quan đến công tác kiểm soát chi; Thành viên ban quản lý kho tiền; Mở, thay đổi tài khoản cho khách hàng, lưu giữ hồ sơ mở tài khoản của khách hàng, nhận và xử lý thông tin chỉ đạo của ban lãnh đạo của cấp trên; Ký các loại báo cáo; Ký và kiểm soát chứng từ của giao dịch viên.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Bà Hồ Thị Tú

 Giao dịch viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0203.3879.156. 

- Email: huongptt19@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: KSC vốn đầu tư XDCB, vốn CTMT quốc gia, chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chi thường xuyên, chi TK tiền gửi của các đơn vị: Bao gồm 2 đơn vị cấp TƯ; 2 đơn vị tiền gửi; 7 đơn vị thuộc khối phòng ban cấp huyện; 4 đơn vị trường học; 3 đơn vị cấp xã. Cán bộ Quản trị mạng. Ủy quyền KTT. Kế toán chi tiêu nội bộ ngành

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bà Phạm Thị Thu Hương

 Giao dịch viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0203.3879.156. 

- Email: huongptt19@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: KSC vốn đầu tư XDCB, vốn CTMT quốc gia,chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chi thường xuyên, chi TK tiền gửi của các đơn vị: bao gồm Ban QLDA ĐT&XD; 1 đơn vị tiền gửi; 1 đơn vị thuộc khối phòng ban cấp huyện; 10 đơn vị trường học; 2 đơn vị cấp xã. Tổng hợp báo cáo đầu tư XDCB, CTMT.

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Giao dịch viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.156.

- Email: xuanntt04@vst.gov.vn.

- Nhiệm vụ: KSC vốn đầu tư XDCB, vốn CTMT quốc gia, chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chi thường xuyên, chi TK tiền gửi của các đơn vị: Bao gồm 14 đơn vị tiền gửi; 3 đơn vị thuộc khối phòng ban cấp huyện; 10 đơn vị trường. Kế toán thu NSNN

  ------------------------------------------------------------------------------------------

Ông Tô Trung Dũng

Giao dịch viên 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0203.879156.

- Email: dungtt016@vst.gov.vn

- Nhiệm vụ: KSC vốn đầu tư XDCB, vốn CTMT quốc gia, chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chi thường xuyên, chi TK tiền gửi của các đơn vị: 2 đơn vị tiền gửi; 9 đơn vị thuộc khối phòng ban cấp huyện; 9 đơn vị trường học; 2 đơn vị cấp xã; các đơn vị ngân sách cấp tỉnh. Kế toán trái phiếu. Tiếp nhận và xử lý Lệnh chi tiền của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bà Hoàng Thùy Mỵ

Giao dịch viên 

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.879156.

- Email: myht01@vst.gov.vn

- Nhiệm vụ: KSC vốn đầu tư XDCB, vốn CTMT quốc gia, chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chi thường xuyên, chi TK tiền gửi của các đơn vị: Bao gồm 3 đơn vị cấp TƯ; 06 đơn vị trường học; 2 đơn vị cấp xã. Thanh toán viên chương trình LKB.

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bà Lương Thị Thu Hoài

Giao dịch viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0203.3879156.

- Email: hoailtt01@vst.gov.vn

- Nhiệm vụ: Quản lý 7 đơn vị thuộc khối phòng ban cấp huyện; 06 đơn vị trường học; 2 đơn vị cấp xã; tài khoản tiền gửi 6 đơn vị an ninh quốc phòng. Thanh toán viên chương trình LKB.

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ông Hà Phi Trường

 Lái xe kiêm Bảo vệ

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.233. 

- Nhiệm vụ: Lái xe.

  ------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ông Đỗ Trung Thành

Bảo vệ

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0203.3879.233.

- Nhiệm vụ: Bảo vệ.

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1389
Đã truy cập: 3239950