Chức năng nhiệm vụ kho bạc

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN HẢI HÀ

 


 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

 

1. Vị trí và chức năng

 

Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

 

2. Nhiệm vụ

 

1. Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

2. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các  khoản tạm  thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quy định của pháp luật:

 

a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định;

 

b) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

 

c) Quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

 

3. Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt và các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

 

4. Thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà  nước:

 

a) Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định của pháp luật;

 

b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan   tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp   luật.

 

5. Thực hiện công tác điện báo, thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấp huyện. Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

 

6. Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo chế độ quy định:

 

a) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện;

 

b) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp huyện tại ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo chế độ quy định;

 

c) Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định.

 

7. Thực hiện công tác phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ theo  quy định.

 

8. Thực  hiện  công  tác  tiếp  công dân và  giải  quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

 

9. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

 

        10. Quản lý đội ngũ công chức, lao động hợp  đồng; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

 

11. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động Kho bạc Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu  nâng  cao  chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

 

12. Quản lý các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện theo quy định.

 

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh giao.

 

3. Quyền hạn

 

Kho bạc Nhà nước cấp huyện có quyền:

1. Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp  ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà  nước theo quy định của pháp luật.

  

CÁC VĂN BẢN

 

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

84/2016/TT-BTC

17/06/2016

Hướng dẫn thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa

Hành chính

58/2016/TT-BTC

29/03/2016

Quy định việc sử dụng vốn NN để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng VTND, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị,tổ chức chính trị-XH,tổ chức chính trị XH-NN, tổ chức XH, tở chức XH-NN

Hành chính

39/2016/TT-BTC

01/03/2016

 

Sửa đổi,bổ sung 1 số điều TT161/2012/TT-BTC

Hành chính

40/2016/TT-BTC

01/03/2016

Sửa đổi,bổ sung 1 số điều TT113/2008/TT-BTC và 1 số biểu mẫu kèm theo TT08/2013/TT-BTC

Hành chính

431/KBQN-KSC

03/06/2015

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm soát chi NSNN năm 2015

Hành chính

126/2014/TT-BTC

28/08/2014

Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hành chính

119/2014/TT- BTC

25/08/2014

Sửa đổi, b/s 1 số điều của TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 để cải cách, đơn giản các thủ tục HC về thuế

Hành chính

71/2014/TTLT-BTC-BNV

30/05/2014

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Hành chính

61/2014/TT-BTC

12/05/2014

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc

Hành chính

54/2014/TT-BTC

24/04/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

Hành chính

32/2014/TT-BTC

11/03/2014

Sửa đổi, b/s 1 số điều của TT số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu NSNN giữa Kho bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các NHTM

Hành chính

192/2013/NĐ-CP

21/11/2013

Quy định việc xử phạm vi phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Hành chính

173/2013/TT-BTC

20/11/2013

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Hành chính

153/2013/TT-BTC

31/10/2013

Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NS nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Hành chính

81/2013/NĐ-CP

19/07/2013

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Hành chính

332/KBQN-KSC

22/05/2013

Thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN

Hành chính

759/QĐ-BTC

16/04/2013

Về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Hành chính

193/KBQN-KT

09/04/2013

Chuẩn bị thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN

Hành chính

507/KBNN-THPC

22/03/2013

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số113/2008/TT-BTC về quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN

Hành chính

388/KBNN-KTNN

01/03/2013

Hướng dẫn thực hiện KTNN áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Hành chính

08/2013/TT-BTC

10/01/2013

Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS)

Hành chính

17927/BTC-KBNN

26/12/2012

Triển khai quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN

Hành chính

161/2012/TT-BTC

02/10/2012

Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Hành chính

164/2011/TT-BTC

17/11/2011

Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Hành chính

85/2011/TT-BTC

17/06/2011

Hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

Hành chính

128/2008/TT-BTC

24/12/2008

Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Hành chính

113/2008/TT-BTC

27/11/2008

Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Hành chính

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 301
Đã truy cập: 30807.