UBND xã Quảng Thịnh

26/08/2017

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Thịnh.

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.588.

- Email: ubndquangthinh.hh@quangninh.gov.vn.

II. TÓM TẮT SƠ LƯỢC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Xã Quảng Thịnh là một xã Trung du miền núi nằm ở phía tây bắc của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

- Phía nam giáp xã  Quảng Chính, huyện Hải Hà;

- Phía tây giáp xã Quảng Sơn và xã Quảng Long, huyện Hải Hà.

- Phía bắc giáp xã Quảng Thành.

- Phía Đông giáp xã Quảng Chính, huyện Hải Hà.

Xã Quảng Thịnh có diện tích tự nhiên là 900,53 ha, có 06 thôn, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 28%.

III. CƠ CẤU, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Thực hiện theo các điều 30, Điều 31, điều 32, điều 33, điều 34, điều 35, điều 36 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Đảng ủy

 

Đồng chí Ngô Thu Hà

Bí thư Đảng ủy

 

 - Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3763.478 - 0902.022.771.

- Email: ngothuha@quangninh.gov.vn.

- Chức trách, nhiệm vụ: Chức trách: Là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở Đảng bộ, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng uỷ, chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lỗi, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã.

Nhiệm vụ: Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn xã; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ; Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó; Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo ,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã; Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thườngvụ Đảng uỷ.

 _________________________________________________________________________

Đồng chí Mạc Thị Tính

Phó Bí thư Đảng ủy
 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0972.913.892.

- Email: macthitinh@quangninh.gov.vn.

- Chức trách, nhiệm vụ: Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ; Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảngtrực thuộc; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thịcủa cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

  _________________________________________________________________________

Đồng chí Mạc Đình Triển

Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0342.741.258

- Email: macdinhtrien@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ; Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảngtrực thuộc; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thịcủa cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

 
 

  

2. Hội đồng nhân dân:

 

 

Bà Mạc Thị Tính

Chủ tịch HĐND
 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0972.913.892.

- Email: macthitinh@quangninh.gov.vn.

- Chức trách, nhiệm vụ: Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân xã; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân; Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân ,phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã; Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 _________________________________________________________________________

 

Ông Bùi Văn Phăng

Phó Chủ tịch HĐND

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0987.244.685.

- Email: 

- Chức trách, nhiệm vụ: Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt

  

3. Ủy ban nhân dân

 

Ông Mạc Đình Triển

Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0342.741.258

- Email: macdinhtrien@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch UBND xã theo Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Lãnh đạo quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân xã, của các thành viên UBND xã, các công chức chuyên môn, các cơn quan đơn vị trực thuộc và các thôn bản trên địa bàn xã; Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, tài chính – ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại; nội chính; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; thi đua – khen thưởng, kỷ luật; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; thống kê; hợp tác kinh tế quốc tế, xây dựng nông thôn mới, tiếp công dân (tùy từng trường hợp cụ thể có thể ủy quyền cho đồng chí phó chủ tịch UBND xã giải quyết); giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền; Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên nghành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của xã theo lĩnh vực công tác của chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo (Theo quyết định cụ thể); Chủ tịch HĐTĐKT, trưởng ban ATGT, trưởng BCH PCTT&TKCN, trưởng ban liên ngành về ATTP, chủ tịch Hội đồng NVQS, trưởng Ban chỉ đạo tăng cường thu NSNN...; Giữ mối quan hệ làm việc với UBND huyện, TT Đảng ủy xã, TT HĐND xã, các ban của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế làm việc; Phụ trách chỉ đạo các thôn, bản: Thôn 1,2,3.

  _________________________________________________________________________
 

Ông Đỗ Minh Hồng

Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0366.125.398.

- Email: dominhhong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: An ninh – Quốc phòng; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; thương mại dịch vụ, quản lý thị trường; Nông lâm – ngư nghiệp; thủy lợi, kiểm lâm, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường; giải phóng mặt bằng; địa giới hành chính; khoa học công nghệ; Lao động, thương binh và xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, việc làm; giáo dục, đào tạo, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ bà mẹ, trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch; thông tin và truyền thông, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, quản lý nhà nước về các tổ chức hội, thanh niên, phụ nữ và bình đẳng giới; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo (Theo ủy quyền của chủ tịch UBND xã); Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên nghành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của xã theo lĩnh vực công tác được chủ tịch UBND xã phân công phụ trách trực tiếp chỉ đạo. Trưởng BCĐ hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè, và trưởng các ban chỉ đạo do chủ tịch UBND xã phân công; Giúp chủ tịch UBND xã về công tác đối ngoại; Giữ mối quan hệ làm việc với các ngành của huyện liên quan khối phụ trách; Giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã khi chủ tịch UBND xã đi công tác, vắng mặt; Thực hiện chức trách nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã; Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND xã giao và theo quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phụ trách chỉ đạo; thôn 4,5,6.

  

4. Văn phòng - Thống kê

 
 

 

Ông Chưởng A Thỏn

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0394.063.133.

- Email: chuongathon@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBNDxã; Giúp Thường trực HĐND và UBND xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã; Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của UBND xã; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại UBND xã; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

  _________________________________________________________________________
 
 

Ông Đinh Hữu Khả

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0975.395.121. 

- Email: dinhhuukha@quangninh.gov.vn..

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBNDxã; Giúp Thường trực HĐND và UBND xã tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã; Tổ chức lịch tiếp dân, tiếp khách của UBND xã; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại UBND xã; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với công chức khác xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp xã; dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

  

5. Tài chính - Kế toán

Bà Hoàng Minh Nguyệt

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 0976.581.259.

- Email: hoangminhnguyet@quangninh.gov.vn

 

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn xã; Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân cấp xã theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

  

6. Tư pháp - Hộ tịch

 
 

Bà Hoàng Thanh Phượng

Công chức

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0368.169.047.

- Email: hoangthanhphuong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật; Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn xã; Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn xã; Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
 
 

  

7. Địa chính - Xây dựng

 

 

Ông Phạm Thanh Tuyền

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0976.533.015. 

 Email: phamthanhtuyen@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đt đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật; T chức vn động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sn xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn cấp xã; Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của y ban nhân dân cấp xã; Ch trì, phi hp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra đ xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đt đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo y ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

  

8. Văn hóa - Xã hội

Ông Đào Đình Cường

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: trung cấp

- Điện thoại: 0904.808.425

- Email: daodinhcuong@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực:, lao động, thương binh, xã hội.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo v số lượng và tình hình biến động các đi tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn cp xã;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao

  _________________________________________________________________________
 
 

 

Ông Đoàn Văn Lãi

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0979.222.497.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực:, lao động, thương binh, xã hội.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau: Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo v số lượng và tình hình biến động các đi tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn cp xã;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao

 

9. Công an

 

Ông Đỗ Ngọc Chinh

Trưởng công an

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0912.593.777

- Email: caquangthinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng làm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền; Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn; Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của công an cấp trên; Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã để bảo vệ các công trình Quốc phòng trên địa bàn xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND xã giao và theo quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

10. Quân sự

Ông Nguyễn Phương Phúc

Chỉ huy trưởng

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01696.981.488.

- Email: qsquangthinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, tuần tra biên giới, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, phòng thủ của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện quân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ; Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn để giáo dục toàn dân ý thức quân sự quốc phòng địa phương, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự; Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, quân nhân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND xã giao và theo quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 - 2021;

  

11. MTTQ và các đoàn thể

Ông Hoàng Minh Tuấn

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0984.831.186.

- Email: ubmttqquangthinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của UB MTTQ xã. Cùng tập thể Ban Thường trực (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc), Ban Thường trực (4 tổ chức đoàn thể) xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở thôn, bản. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên tương ứng đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ chức mình. Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình. Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp cơ sở tổ chức mình; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo đúng quy chế đã xây dựng.

 

Ông Bùi Văn Sơn

Chủ tịch Hội Nông dân

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0987118035.

- Email: hndquangthinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

Bà Trần Thị Thiêm

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 01663.161.756.

- Email: hlhpnquangthinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

Ông Trịnh Văn Ánh

Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính.

- Trình độ LLCT:  Trung cấp.

- Điện thoại: 01647.821.921.

- Email: hccbquangthinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: 

Ông Đoàn Trung Bình

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01686.666.343.

- Email: dtnquangthinh.hh@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 810
Đã truy cập: 3729317