UBND xã Quảng Thắng

26/08/2017

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Thắng.

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Thắng.

- Điện thoại: 0203.3879.772.

- Email: ubndquangthang.hh@quangninh.gov.vn.

 

Trụ sở

 

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Năm 1975 trở về trước xã Quảng Thắng có tên gọi là xã Lập Mã thuộc huyện hà cối (nay là huyện Hải Hà) Đến ngày 16/01/1977, Hội đồng chí phủ ra Quyết định số 17 – QĐ/CP đổi tên xã lập Mã thành xã Quảng Thắng. Xã được chia thành 4 thôn. Thôn 1,thôn 2, thôn 3, thôn 4. “Tức thôn Coóng lẻng” có 855 nhân khẩu; Đội 8 thôn 2 hiện nay “Tức thôn Tăm Pô” có 490 nhân khẩu; Đội 6 thôn 2 hiện nay “Má Ham” có 176 nhân khẩu.; Thôn 1, thôn 4 hiện nay “Tức thôn thủ cống ” có 970 nhân khẩu. Giai đoạn 1960 – 1968 do đồng chí Hoòng Coóng Chi chủ tịch Ủy ban hành chính xã, Giai đoạn 1969 – 1973 do đồng chí Làu Chăn Mằn làm chủ tịch ủy ban hành chính xã.  Giai đoạn 1973 – 1975 do Đ/c Sìn Tính Dảu làm chủ tịch ủy ban hành chính xã. Giai đoạn . Giai đoạn từ 1975 – 1977 do Đ/c Háu lập Khìn  làm chủ tịch ủy ban hành chính xã. giai đoạn 1977 – 1980 do đồng chí Vũ Xuân Hiếu làm chủ tịch ủy ban nhân dan xã. hiai đoạn 1980 – 1982 do đ/c phạm minh cần làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã. giai đoạn 1982 – 1984 do Đ/c nguyễn Minh Lãnh làm chủ tịch ủy ban nhân dân. Giai đoạn 1984 -  tháng 12/ 1984 do Đ/c Dương quang Vĩnh làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã. từ tháng 1/ 1985 – 12/1985 do Đ/c phạm Việt Cát làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã. từ 1/1968- 4/1986 do Đ/c nguyễn Đức Ái làm chủ tịch ủy ban nhân dân. Từ năm 1978 – 1995 do Đ/c Lê Đức Sửu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân. Từ năm 1995 – 2005 do Đ/c Chu Đình Bập làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Từ năm 2005 – 2011 do  Đ/c Bùi Xuân Hót làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Từ năm 2011- 2013 do Đ/c Phạm Tiến Lừu làm chủ tịch ủy ban nhân dân xa. Từ năm 2013 đến nay do Đ/c Đỗ Đức Ngoc làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thực hiện theo các điều 30, Điều 31, điều 32, điều 33, điều 34, điều 35, điều 36 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đảng ủy 

Đồng chí Bùi Văn Lánh

Bí thư

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.731.889.

- Email: buivanlanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở Đảng bộ, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng uỷ, chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lỗi, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã.Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn xã; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ. Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã. Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thườngvụ Đảng uỷ.

 

 

Đồng chí Bùi Xuân Hưng

Phó Bí thư

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0395.039.576.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách mảng HĐND xã.

 

 

Đồng chí Phùn Quay Nàm

Phó Bí thư

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0917.293.238.

- Email: phunquaynam@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ. Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

 

2. Hội đồng nhân dân

Ông Bùi Xuân Hưng

Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0395.039.576.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân xã; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân ,phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã. Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị củaUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Ông Đỗ Trọng Bân

Phó Chủ tịch

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0975.411.351.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt

 

 

3. Ủy ban nhân dân

Ông Bùi Văn Lánh

Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.731.889.

- Email: buivanlanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch UBND xã theo Điều 36 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. Lãnh đạo quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân xã, của các thành viên UBND xã, các công chức chuyên môn, các cơn quan đơn vị trực thuộc và các thôn trên địa bàn xã. Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, tài chính – ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại; nội chính; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; thi đua – khen thưởng, kỷ luật; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; thống kê; hợp tác kinh tế quốc tế, xây dựng nông thôn mới, tiếp công dân (tùy từng trường hợp cụ thể có thể ủy quyền cho đồng chí phó chủ tịch UBND xã giải quyết); giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền. Thực hiện chức trách nhiệm vụ Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã. Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên nghành (ban chỉ đạo, hội đồng...) của xã theo lĩnh vực công tác của chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo (Theo quyết định cụ thể); Chủ tịch HĐTĐKT, trưởng ban ATGT, trưởng BCH PCTT&TKCN, trưởng ban liên ngành về ATTP, chủ tịch Hội đồng NVQS, trưởng Ban chỉ đạo tăng cường thu NSNN...; Giữ mối quan hệ làm việc với UBND huyện, TT Đảng ủy xã, TT HĐND xã, các ban của Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế làm việc.

 

 

Bà Đặng Kim Oanh

Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0973.365.168.

- Email: dangkimoanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm thường trực, chỉ đạo các công việc chung của UBND xã khi được Chủ tịch uỷ quyền.Trực tiếp phụ trách công tác văn hóa, y tế – DSKHHGĐ, Giáo dục, lĩnh vực TBXH, xoá đói giảm nghèo, vấn đề môi trường.Giữ mối liên hệ công tác với các tổ chức Chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội trên địa bàn xã. Làm trưởng, phó các ban chỉ đạo của xã theo quyết định.Chỉ đạo các ngành, các thôn thuộc khối phụ trách.

 

Ông Vũ Ngọc Trung

Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0977.703.896

- Email: vungoctrung@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm thường trực, chỉ đạo các công việc chung của UBND xã khi được Chủ tịch uỷ quyền.Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.Trực tiếp phụ trách bộ phận “Một cửa”.Chỉ đạo, kiểm tra các ngành của địa UBND trong việc thực hiện nhiệm vụ. Xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách. Làm trưởng, phó các ban chỉ đạo của xã theo quyết định.Chỉ đạo các ngành, các thôn thuộc khối phụ trách.

 

 

4. Văn phòng - Thống kê

Ông Đặng Văn Định

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 01695.859.235.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân xã và các báo cáo khác của Uỷ ban nhân dân xã theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã và quản lý con dấu của UBND xãKiểm tra, đôn đốc các ngành chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã và các thôn thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Uỷ ban nhân dân xã.Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân xã thông qua và giúp Uỷ ban nhân dân xã kiểm tra, đôn đốc, thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân. Giúp Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân xã với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân cùng cấp.Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của Uỷ ban nhân dân , tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ - TTg, ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa”, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà Nước ở địa phương; tổ chức bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Uỷ ban nhân dân xã, kiêm nhiệm công tác đối ngoại.Bảo đảm các điều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.Quản lý thống nhất việc ban hành, công bố văn bản của Hội đồng nhân dân xã, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.Giải quyết một số công việc cụ thể khác do Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã giao. Phối hợp với Văn phòng 2 quản lý tài sản chung của UBND xã, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các kỳ họp của TT - Đảng uỷ, HĐND, UBND xã. Tổ chức lập kế hoạch sửa chữa các trang thiết bị, đồ dùng của UBND xã. Tổ chức lập kế hoạch dự trù kinh phí cho các hội nghị, tiếp khách... và các công việc khác.

 

 

Ông Bùi Văn Trung

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp QLNN.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0398.496.946.

- Email: buivantrung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thường xuyên phối hợp với đồng chí Định (Văn phòng thống kê) giải quyết tốt các công việc liên quan của văn phòng UBND (Được quy định tại Điều 9 Quy chế này) và thay đồng chí Văn phòng 1 khi vắng mặt.

 

 

5. Tài chính - Kế toán

Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0936.192.906

- Email: nguyenngocson.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của xã; Thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại xã theo quy định; Tham mưu Uỷ ban nhân dân trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật; Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; Thực hiện chi tiền theo quy định về quản lý quỹ tiền mặt và giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ. Báo cáo tài chính, ngân sách đúng quy định; Chủ trì soạn thảo các văn bản điều hành của UBND, Chủ tịch UBND, Nghị quyết của HĐND xã liên quan lĩnh vực phụ trách. Hạch toán các chứng từ thu-chi ngân sách xã; công tác quyết toán thu-chi ngân sách xã hàng năm; Quản lý và thực hiện hồ sơ chính sách về  tiền lương, bảo hiểm xã hội; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

 

 

6. Tư pháp - Hộ tịch

Ông Phạm Văn Hưng

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 038.666.9068. 

- Email: phamvanhung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện một số công việc về quốc tịch theo quy định của pháp luật; Quản lý lý lịch tư pháp-hộ tich, thống kê tư pháp-hộ tịch ở xã; Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Làm công tác hòa giải, tư vấn áp dụng pháp luật trong việc xử lý các tranh chấp dân sự, các đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hoà giải, báo cáo với UBND cấp xã và cơ quan tư pháp cấp trên; Kiểm soát thủ tục hành chính. Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế "một cửa"; tiếp nhận đơn thư của tổ chức, công dân để chuyển đến lãnh đạo UBND phân công giải quyết; Chứng thực bản sao từ bản chính. Trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

 

 

7. Văn hóa - Xã hội

Ông Trương Tiến Sinh

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp QLNN.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0386.526.296.

- Email: truongtiensinh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Lập chương trình, kế hoạch công tác lao động, thương binh và xã hội trình Uỷ ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt; Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội; Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Uỷ ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền; Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; chăm sóc giúp đở trẻ em theo quy định của pháp luật; quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng; Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động - thương binh và xã hội ở xã; Tham mưu giải, đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân liên quan lĩnh vực phụ trách; Chủ trì soạn thảo các văn bản điều hành của UBND, Chủ tịch UBND xã liên quan lĩnh vực phụ trách. Thực hiện công tác giảm nghèo. Thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội. Trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

Ông Vũ Văn Chung

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0985.905.888.

- Email: vuvanchung@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp Uỷ ban nhân dân xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hoá ở địa phương lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã; Giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi trụy dưới hình thức văn hoá, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác trên địa bàn. Kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước các thôn; Giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức vận động để xã hội hoá các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương; Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao; Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao trình Uỷ ban nhân dân xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt; Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao của xã; Trực tiếp quản lý, triển khai, tổ chức thực hiện những công việc chuyên môn thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo; y tế; dân số-kế hoạch hóa gia đình; thể dục thể thao; các hoạt động văn hóa văn nghệ; tôn giáo; dân tộc thiểu số. Chủ trì soạn thảo các văn bản điều hành của UBND xã, Chủ tịch UBND, Nghị quyết của HĐND xã liên quan lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã phân công.

 

 

8. Địa chính - Xây dựng

 
 

 

Ông Phạm Tiến Lừu

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0986.447.170.

- Email: phamtienluu@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật.Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã; Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

 

9. Công an

Ông Nguyễn Tiến Vịnh

Trưởng Công an

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01226.236.140.

- Email: caquangthang.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, gồm: Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng làm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền; Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của công an cấp trên; Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã để bảo vệ các công trình Quốc phòng trên địa bàn xã. Xây dựng nội bộ lực lượng công an xã, trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác do cấp uỷ đảng, Uỷ ban nhân dân xã, công an cấp trên giao. Nắm bắt tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn. 

 

 

10. Quân sự

Ông Phạm Ngọc Quý

Chỉ huy trưởng

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0984.392.703.

- Email: qsquangthang.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, gồm: Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện dân quân, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Giữ mối liên hệ với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện quân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ; Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn để giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự; Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã.

 

11. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Ông Bùi Xuân Hưng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0395.039.576.

- Email: ubmttqquangthang.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

 

Ông Phạm Văn Trường

Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0986.318.990.

- Email: hndquangthang.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung công việc của Ban chấp hành, tổ chức thực hiện hoạt động mọi mặt của công tác của cơ sở Hội; Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động điều hành giải quyết công việc của Hội; Tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác cán bộ Hội; Vận động tuyên truyền hội viên chấp hành và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

 

Bà Phùn Thị Mẩu

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tài chính ngân hàng.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0356.058.295.

- Email: hlhpnquangthang.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung công việc của Ban chấp hành, tổ chức thực hiện hoạt động mọi mặt của công tác của cơ sở Hội; Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động điều hành giải quyết công việc của Hội; Tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác cán bộ Hội; Vận động tuyên truyền hội viên chấp hành và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

 

Ông Phạm Đức Dục

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0989.535.512

- Email: hccbquangthang.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Ban Thường vụ, BCH Hội CCB, cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các chi hội khu phố. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, An ninh - quốc phòng của địa phương, các phong trào thi đua của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; Tham mưu với cấp ủy Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Hội CCB, phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, quan tâm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

 

Ông Phạm Phi Long

Bí thư Đoàn Thanh niên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0383.693.688.

- Email: dtnquangthang.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác Đoàn, Đội, Hội và phong trào thanh thiếu nhi của xã; Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp mình và chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của Đoàn cấp trên; Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền.
Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 19
Đã truy cập: 3239996