UBND xã Quảng Phong

26/08/2017

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Phong.

- Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.411.

- Email: ubndquangphong.hh@quangninh.gov.vn.

 

Trụ sở

 

II. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Điều kiện tự nhiên - xã hội

Quảng Phong là xã trung du ven biển, nằm về phía tây nam huyện Hải Hà, diện tích tự nhiên là 5.187,15 ha; Tổng số hộ 1.365 hộ, 5.057 nhân khẩu trong đó dân tộc thiểu số chiếm 52,3%; chia làm 10 địa bàn thôn trong đó 01 thôn ngư nghiệp chuyên đánh bắt hải sản và 09 thôn nông nghiệp. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa và phong tục tập quán riêng, trình độ dân trí không đồng đều, dân cư sống rải rác, đường giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn.

Là xã nằm trong quy hoạch khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, cơ cấu kinh tế của xã những năm gần đây đang chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng kinh tế nông nghiệp và tăng dần tỷ trong kinh tế công nghiệp – dịch vụ.

 

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 1979, Quảng Phong có tên gọi là xã Đại Lai thuộc huyện Hà Cối, dân số có 331 hộ, chia làm 8 thôn, nhân khẩu chủ yếu là người Việt gốc Hoa. Từ năm 1978 số người Hoa đã về nước, để lại vườn không nhà trống, dân cư sống thưa thớt, ruộng đồng bỏ hoang. Theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước các hộ dân ở Hải Phòng, Hưng yên và một số hộ dân ở các khu vực vùng cao Quảng Ninh đã đến Quảng Phong xây dựng kinh tế mới, địa bàn xã Quảng Phong được chia làm 5 thôn; từ năm 2001 đến nay địa bàn xã đã được chia làm 10 thôn trong đó có 5 thôn người kinh, 2 thôn người Dao, 3 thôn người Tày sinh sống. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, song họ đoàn kết cùng nhau xây dựng một xã Quảng Phong có bản sắc riêng của mình.

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Hệ thống chính trị xã gồm Đảng Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; UBND xã là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, Luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND xã, UBND xã chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND xã và UBND huyện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở, là cấp đại diện cho chính quyền nhà nước quan hệ trực tiếp với nhân dân, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Đông

Bí thư Đảng ủy

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0837.671.888.

- Email: nguyenvandong@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

________________________________________________________________________

 

Đồng chí ...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: .

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: 

 

 

2. Hội đồng nhân dân

Ông Đặng Phúc Sinh

Chủ tịch HĐND

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0917.294.088.

- Email: dangphucsinh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

_____________________________________________________________________

Ông Nguyễn Văn Lẫm

Phó Chủ tịch HĐND

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0975.284.238.

- Email: nguyenvanlam@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 

 

3. Ủy ban nhân dân

 

Ông Nguyễn Văn Hưởng

Chủ tịch UBND

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0983.820.166.

- Email: nguyenvanhuong.hh@quangninh.gov.vn.

 

- Nhiệm vụ: Lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của UBND xã, các thành viên UBND xã, các ngành thuộc UBND xã và các thôn trên địa bàn xã. Chỉ đạo và điều hành công việc chung của UBND xã; trực tiếp chi đạo, điều hành các công việc trọng tâm, quan trọng, các vấn đề cấp bách và những vấn đề có tính chất liên ngành liên quan nhiều lĩnh vực trong xã. Chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước Đảng ủy, HĐND xã và UBND huyện theo quy định.

 __________________________________________________

Ông Nguyễn Văn Đông

Phó Chủ tịch UBND

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0369.201.792.

- Email: nguyenvandong1.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách và chỉ đạo: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Địa chính-Xây dựng, Giao thông - Thủy lợi; Thống kê xây dựng kế hoạch công tác năm; hàng tháng, quý; chỉ đạo các ngành có liên quan theo khối phụ trách trên địa bàn xã, Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng...) của xã theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND xã phân công trực tiếp phụ trách, phụ trách Bộ phận “Một cửa”.

 
 

 

4. Văn phòng - Thống kê

Ông Nguyễn Văn Thanh

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị văn phòng.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.125.621.

- Email: nguyenvanthanh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác văn thư lưu trữ, Chính quyền điện tử, báo cáo tổng hợp. Xây dựng và theo dõi chương trình công tác, Quy chế làm việc, Kế hoạch công tác định kỳ và đột xuất của HĐND, Thường trực HĐND,UBND, Chủ tịch UBND. Giúp HĐND, UBND tổ chức các kỳ họp, tổ chức tiếp dân, tiếp khách, Trưởng bộ phận “một cửa”. Theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hoá nơi công sở và thực thi nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

Phụ trách công tác Thống kê; xây dựng, theo dõi và đôn đốc cán bộ, công chức trong cơ quan thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND xã với UBMTTQ, các đoàn thể và Công đoàn cùng cấp; thực hiện công tác cán bộ, công tác bầu cử theo quy định của pháp luật làm công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và công tác thanh niên theo quy định. Dự thảo văn bản...

  __________________________________________________

 

Ông Khúc Văn Quân

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0338.241.888.

- Email: khucvanquan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Đang cập nhật.

  __________________________________________________

 

Ông Nguyễn Văn Đăng

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0365.576.808

- Email: @quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Đang cập nhật.

 

5. Tư pháp - Hộ tịch

 

Ông Phan Thanh Hải

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán.

- Trình độ LLCT:

- Số điện thoại: 0912.658.685. 

- Email: phanthanhhai.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp xã. Giúp UBND xã chỉ đạo cộng đồng dân cư tự quản xây dựng hương ước, quy ước, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hoà giải; Đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất, Tiếp nhận đơn thư của tổ chức, công dân để chuyển đến lãnh đạo UBND xã phân công giải quyết.

 __________________________________________________

Bà Nguyễn Thị Hiền

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán; Đại học luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0347.497.476.

- Email: nguyenthihien.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND xã soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; giúp UBND xã lấy ý kiến nhân dân đối với Dự án luật, Pháp lệnh theo kế hoạch của UBND xã và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân xã. Thẩm tra tính pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản thông thường của các bộ phận chủ trì soạn thảo, trước khi trình lãnh đạo UBND xã ký ban hành; thành viên Bộ phận “một cửa”. Công tác thi hành án, đăng ký và quản lý hộ tịch theo nhiệm vụ cụ thể được phân cấp và thẩm quyền được giao.

 __________________________________________________

 

Ông Vũ Văn Diện

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0355.317.982.

- Email: vuvandien.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND xã soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; giúp UBND xã lấy ý kiến nhân dân đối với Dự án luật, Pháp lệnh theo kế hoạch của UBND xã và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân xã. Thẩm tra tính pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản thông thường của các bộ phận chủ trì soạn thảo, trước khi trình lãnh đạo UBND xã ký ban hành; thành viên Bộ phận “một cửa”. Công tác thi hành án, đăng ký và quản lý hộ tịch theo nhiệm vụ cụ thể được phân cấp và thẩm quyền được giao.

 

 

6. Địa chính - Xây dựng

Ông Lê Văn Lái

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp .

- Số điện thoại: 0387.487.888. 

- Email: lavanlai@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật, trực tiếp thực hiện công tác nông-lâm nghiệp, XDNTM; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, kiểm kê đất đai, phối hợp công chức khác giải quyết chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Quản lý công tác xây dựng, giám sát kỹ thuật trong việc xây dựng. Tham gia hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai, thành viên Bộ phận “một cửa”.

 ____________________________________________________

Ông Lương Ngọc Hiệp

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai.

- độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0936.712.568.

- Email: luongngochiep@quangninh.gov.vn 

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND xã về xây dựng, cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, phụ trách giao đất, cấp đất tái định cư, môi trường, khoáng sản, rừng ngập mặn, bãi triều trên địa bàn; Thực hiện đăng ký, lập và quản lý hồ sơ địa chính; theo dõi biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê và kiểm kê đất đai; bảo quản tư liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ; thực hiện quản lý dấu mốc địa giới hành chính trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

 

7. Văn hóa - Xã hội

Ông Đinh Như Thái

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Công tác xã hội.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0975.411.226.

- Email: dinhnhuthai@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách thông tin tuyên truyền. Tổ chức theo dõi và báo cáo các hoạt động văn hoá, TDTT trên địa bàn. Bảo vệ các di sản văn hoá, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương và công tác “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin,TDTT. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, thông tin, truyền thông về nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương.

 __________________________________________________

 

Ông Tống Văn Điều

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0388.330.599.

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, TB&XH. Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề. Làm chế độ chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình UBND xã và cơ quan cấp trên.

Đôn đốc, thực hiện và chi trả cho người hưởng chính sách xã hội và người có công. Theo dõi thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, công tác LĐTBXH; quản lý công trình ghi công liệt sỹ, công trình vui chơi giành cho trẻ em. Tham mưu giúp UBND xã thực hiện quyền hạn trong lĩnh vực TBXH, giáo dục, y tế theo quy định của pháp luật; thành viên Bộ phận “một cửa”.

 

8. Tài chính - Kế toán

Bà Hoàng Thị Sen

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0782.111.286.

- Email: hoangthisen.hh@quangninh.gov.vn 

- Nhiệm vụ: Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán chi ngân sách xã, phân bổ dự toán thu chi, quyết toán ngân sách; báo cáo tài chính, công khai tài chính, theo dõi và quản lý tài sản công, các quỹ chuyên dùng, các khoản đóng góp của nhân dân theo đúng quy định; tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên. Thực hiện công tác quản lý các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, chương trình mục tiêu Quốc gia, kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.

 

 

9. Công an

Ông Phùn Văn Tuấn

Trưởng Công an

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.110.286.

- Email: caquangphong.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Thành viên Bộ phận “một cửa”, quản lý hộ khẩu. Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật, và báo cáo theo quy định.

 __________________________________________________

Ông Vũ Văn Toán

Phó Trưởng Công an

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cảnh sát nhân dân.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0974.021.666.

- Email: caquangphong.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an xã và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Thành viên Bộ phận “một cửa”, quản lý hộ khẩu. Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật, và báo cáo theo quy định.

 

10. Quân sự

Ông Vi Văn Chè

Chỉ huy trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3761.166.

- Email: qsquangphong.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Thành viên UBND xã, tham mưu giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực Quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng toàn dân, nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

 

 

11. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Ông Trưởng Quốc Hội

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0203.3760.532.

- Email: ubmttqquangphong.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: 

 __________________________________________________

Ông Nguyễn Thành Long

Chủ tịch Hội Nông dân

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0363.669.367.

- Email: hndquangphong.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Hội nông dân, Phối hợp thực hiện chương trình nông thôn mới. Công tác giám sát, phản biện, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương.

 __________________________________________________

Bà Trần Kim Huệ

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0978.099.284.

- Email: hlhpnquangphong.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Phụ nữ. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng, thực hiện Quy chế dân chủ tại xã, các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, Nghị quyết của cấp trên đề ra.

 __________________________________________________

Ông Bùi Văn Bừng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.253.336.

- Email: hccbquangphong.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Hội Cựu chiến binh, công tác giám sát, phản biện Phối hợp thực hiện chương trình nông thôn mới; tuyên truyền, hướng dẫn Hội viên thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật cảu Nhà nước, những quy định của địa phương.

 __________________________________________________

Bà Nguyễn Thị Lan Hương

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0968875866.

- Email: dtnquangphong.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác thanh niên; Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

 

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 680
Đã truy cập: 4049983