UBND xã Quảng Minh

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Quảng Minh.

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3607.170.

- Email: ubndquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

 

Trụ sở

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đảng ủy

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thiện

Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.

- Trình độ LLCT: ....

- Điện thoại: 0913.506.443..

- Email: nguyenducthien.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 ________________________________________________________________________________
 

Đồng chí Phạm Quang Nghị

Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0984.481.059.

- Email: phamquangnghi.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

 ________________________________________________________________________________

 

Đồng chí Trần Văn Quý

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị văn phòng.

 - Trình độ LLCT: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0396.604.063.

- Email: tranvanquy@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

 
 

 

2. Hội đồng nhân dân

 

Ông Trần Văn Quý

Chủ tịch HĐND

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị văn phòng.

 - Trình độ LLCT: Trung cấp.

 - Số điện thoại: 0396.604.063.

 - Email: tranvanquy@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

  ___________________________________________________

Bà Phạm Thị Nga

Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0985.919.566. 

- Email: phamthinga@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

  ___________________________________________________
 

 

3. Ủy ban nhân dân

 

Ông Nguyễn Đức Thiện

Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.

- Trình độ LLCT: ....

- Điện thoại: 0913.506.443..

- Email: nguyenducthien.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung và chỉ đạo điều hành tất cả các công tác của Ủy ban nhân dân xã;

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tài chính, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý đất đai; tổ chức bộ máy và cán bộ; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thi đua-khen thưởng; xây dựng nông thôn mới;

Quan hệ công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Trưởng Ban An toàn giao thông, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Trưởng Ban phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Thành viên ban đại diện ngân hành chính sách xã hội huyện; Trưởng các Ban và Chủ tịch Hội đồng các chương trình, đề án và công việc thuộc lĩnh vực phụ trách;

Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân theo quy định.

__________________________________________________________________

 

Ông Vũ Quang Trượng

Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT, Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0986.484.456. 

-  Email: vuquangtruong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách lĩnh vực kinh tế;

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Môi trường, thống kê, nông nghiệp, Ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quản lý bãi triều; Bến bãi; Dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giao thông, thủy lợi.  Chỉ đạo An ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm trên địa bàn xã. Thẩm định các hồ sơ dự toán xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư;

Quan hệ công tác với Hội Nông dân; Phó Ban phòng chống thiên tai tìm kiến cứu nạn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Phó Ban An toàn giao thông; Trưởng các Ban và Chủ tịch Hội đồng các chương trình, đề án và công việc thuộc lĩnh vực phụ trách;

Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân theo lĩnh vực phụ trách;

Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công.

 __________________________________________________________________
 

Bà Đặng Kim Oanh

Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0973.365.168.

- Email: dangkimoanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách văn hóa - xã hội và các lĩnh vực xã hội khác;

Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã điều hành công việc chung khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đi công tác hoặc khi được ủy quyền;

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch,  lao động - thương binh và xã hội, Bảo hiểm y tế, Giảm nghèo, dân số - gia đình và trẻ em, dân tộc, tôn giáo; các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội;

Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng. Trưởng các Ban và Chủ tịch Hội đồng các chương trình, đề án và công việc thuộc lĩnh vực phụ trách;

Quan hệ công tác với các đoàn thể chính trị - xã hội: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở, các Hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội;

Trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả công dân (Một cửa); chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng báo cáo, tổng hợp số liệu; xây dựng các văn bản tờ trình của UBND xã; chỉ đạo thực hiện chỉ số chất lượng ISO, PAPI, cải cách hành chính, giúp chủ tịch UBND xã chỉ đạo duy trì giờ giấc làm việc trong cơ quan, xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công.

 

4. Văn phòng - Thống kê

Bà Nguyễn Thị Tuyên

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0975.281.310. 

-  Email: nguyenthituyen1.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách ISO, PAPI, phát hành, tổng hợp các báo cáo văn bản của UBND xã.

 __________________________________________________________________

 

Bà Phạm Thị Công

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0972.122.148.

- Email: phamthicong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách thống kê, tổng hợp các số liệu; quản lý tài sản; hoàn thiện các chứng từ chi tiêu của UBND xã; Nông thôn mới.

 __________________________________________________________________

 

Ông Bùi Văn Trung

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp QLNN.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0398.496.946.

- Email: buivantrung.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác văn phòng Đảng ủy; hoàn thiện các chứng từ chi tiêu của công tác Đảng.

  

5. Kế toán - Tài chính

Bà Đặng Thị Thu Thủy

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0976.983.216.

- Email: dangthithuthuy@quangninh.gov.vn

 

- Nhiệm vụ: Phụ trách cân đối thu chi ngân sách đảm bảo các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Hướng dẫn các trưởng thôn lập dự trù kinh phí chi thường xuyên của thôn; kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh toán đúng quy định trước khi trình Chủ tịch UBND xã ký phê duyệt.

 

 

6. Tư pháp - Hộ tịch

 

Ông Vi Thái Hệ

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 01683.025.916.

- Email: 

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tiếp công dân, xây dựng các báo cáo, kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

 __________________________________________________________________

 

Ông Nguyễn Văn Thuận

Công chức

- Trình độ chuyên môn: TC lý luận chính trị.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0973.781.612.

- Email: nguyenvanthuan.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác công chứng, chứng thực, thu phí lệ phí tại bộ phận “Một cửa”

 

7. Địa chính - Xây dựng

Ông Nguyễn Văn Họa

Công chức

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: 

- Số điện thoại: 0977.417.089. 

- Email: nguyenvanhoa.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách hồ sơ bộ phận 1 cửa liên quan đến đất đai. Địa bàn quản lý tham mưu xử lý, từ thôn Minh Tân đến thôn 6.

 __________________________________________________________________

 

Ông Phạm Tiến Lừu

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0986.447.170.

- Email: phamtienluu@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách hồ sơ địa chính xây dựng. Địa bàn quản lý tham mưu xử lý, các thôn mới sáp nhập ở xã Quảng Thắng về.

 

 

8. Văn hóa - Xã hội

Bà Phạm Thị Hoa

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học nông học.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0386.665.620.

- Email: phamthihoa.hh@quangninh.gov.vn.

 

- Nhiệm vụ: Phụ trách LĐTBXH tổng hợp chung trên địa bàn.

 __________________________________________________________________

 

 Ông Đoàn Quảng Yên

Công chức

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0346.781.990.

- Email: doanquangyen@quangninh.gov.vn. 

- Nhiệm vụ: Phụ trách văn hóa, thông tin, thể thao, tuyên truyền.

 __________________________________________________________________
 9. Công an

 

Ông Phạm Trọng Mạnh

Trưởng Công an

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Học viên an ninh.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0936.871.886.

- Email: caquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách An ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, tôn giáo trên địa bàn xã;

Tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, xử lý phương tiện, đối tượng vi phạm luật đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; khai thác thủy sản trái phép;

Giải quyết tốt thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngành mình quản lý. Tham mưu công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

 

 

10. Quân sự

Nguyễn Ngọc Thu

Chỉ huy trưởng

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: 0983.779.981.   

- Email: qsquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác quân sự - quốc phòng, chỉ đạo huấn luyện dân quân tự vệ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn, tham mưu công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

 

 

11. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

 Bà Phạm Thị Ánh Tuyết

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0987.723.8979. 

- Email: ubmttqquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: 

 __________________________________________________________________

 

Ông Phạm Đức Dục

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0989.535.512

- Email: hccbquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: 

 __________________________________________________________________

Bà Phùn Thị Mẩu

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tài chính ngân hàng.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0356.058.295.

- Email: hlhpnquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: 

 __________________________________________________________________

Ông Trần Văn Thành

Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị văn phòng

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0989.522929. 

- Email: hndquangminh.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ:

 __________________________________________________________________

Ông Phạm Văn Thương

Bí thư Đoàn thanh niên

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0963.382.168.

- Email: dtnquangminh.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ:

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 381
Đã truy cập: 3960094