UBND thị trấn Quảng Hà

26/01/2021

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.048.

- Email: ubndquangha.hh@quangninh.gov.vn

 

Trụ sở

Trụ sở 

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thị trấn Quảng Hà là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hoá- xã hội của huyện Hải Hà, là một trong 9 đơn vị xã, thị trấn của huyện nằm trong khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, địa giới hành chính Thị trấn phía Đông Nam giáp xã Phú Hải;  phía Nam giáp xã Quảng Trung; phía Tây và Tây Bắc giáp xã Quảng Chính; Đông Bắc giáp xã Quảng Minh. Thành phần cơ cấu kinh tế là: TMDV-TTCN, Nông - Ngư nghiệp, trong đó TMDV-TTCN giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế địa phương. Diện tích tự nhiên: 144,44 km2, được chia thành 12 khu phố. Dân số: 1.900 hộ, với 7.599 khẩu, gồm 7 dân tộc anh em sinh sống (Kinh; Dao; Tày; Sán chỉ; Sán dìu; Cao lan; Hoa), trong đó dân tộc kinh chiếm 95% dân số, người dân phần lớn là cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động. Hiện nay Thị trấn đang từng bước đầu tư thực hiện đề án mở rộng, chỉnh trang, nâng cấp đô thị thị trấn Quảng Hà, từ đô thị loại V lên loại IV. 

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Đảng ủy:

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức

Bí thư Đảng ủy

 

- Trình độ chuyên môn: Quản lý Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.460 - 0979.328.739

- Email: nguyentienduc.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Là người đứng đầu Đảng bộ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động chính trị - kinh tế - xã hội trước Huyện ủy và Đảng bộ; Chủ trì, điều hành công việc của Ban chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy; Nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, các Nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, để quán triệt trong Đảng ủy, Ban thường vụ và đề xuất các vấn đề nhằm thực hiện các chủ trương, quan điểm, Nghị quyết đó trên địa bàn; Nắm chắc tình hình của Đảng bộ, các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và trực tiếp trụ trách các vấn đề về chiến lược kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đối ngoại và công tác tuyên giáo; Bảo đảm sinh hoạt của Ban chấp hành, Ban thường vụ được tiến hành theo nguyên tắc, chế độ quy định, bảo đảm đúng quy chế đã đề ra; giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết nội bộ, vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị của thị trấn; Chuẩn bị hoặc chỉ đạo dự thảo Nghị quyết của Đảng bộ, Ban chấp hành, Ban thường vụ; chủ trì các cuộc họp Ban chấp hành, Ban thường vụ; kết luận ở Hội nghị Ban chấp hành, Ban thường vụ; Chỉ đạo về chủ trương, nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân; Chỉ đạo hoạt động của HĐND thị trấn đảm bảo đúng luật, hiệu quả thiết thực.

 ___________________________________________________

 

Đồng chí Phan Văn Thành

Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0977.282.666.

- Email: phanvanthanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách xây dựng Đảng, Trưởng khối vận; Giúp đồng chí Bí thư tổng hợp các nội dung và dự thảo Nghị quyết của Đảng bộ, BCH, BTV về các mặt công tác của Đảng bộ. Xây dựng lịch làm việc hàng tháng của Đảng ủy; Chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt theo đúng điều lệ Đảng, bảo đảm chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Quản lý tài chính Đảng, chỉ đạo công tác lưu trữ tài liệu của Đảng ủy; Trực tiếp phụ trách công tác phát triển Đảng,  nắm và chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhân dân; Giải quyết công việc do Bí thư Đảng ủy ủy nhiệm hoặc những việc  đã có chủ trương của Ban thường vụ Đảng ủy; Thay mặt Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc khi Bí thư vắng mặt.

  ___________________________________________________

 

....

Phó Bí thư Đảng ủy

 

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại: .

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách: Phối hợp kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, của Ban chấp hành, Ban thường vụ; Xây dựng các Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; Giải quyết công việc do Bí thư Đảng ủy ủy nhiệm hoặc những việc đã có chủ trương của Ban thường vụ Đảng ủy; Thay mặt Bí thư Đảng ủy giải quyết công việc khi Bí thư vắng mặt; Giúp Đảng ủy dự thảo các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách, các văn bản liên quan được ủy quyền, giao nhiệm vụ; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

 

2. Hội đồng nhân dân:

 

Ông Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch HĐND

 

- Trình độ chuyên môn: Quản lý Kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203.3879.460 - 0979.328.739

- Email: nguyentienduc.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung về tổ chức, hoạt động của HĐND thị trấn. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác; Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị trấn; chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thị trấn; Chỉ đạo tổ chức, chủ tọa các kỳ họp HĐND thị trấn và ký các Nghị quyết của HĐND thị trấn theo Luật định; Giải quyết những vấn đề quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp (điều chỉnh hoặc bổ sung dự toán thu chi ngân sách; chủ trương đầu tư các dự án, cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản…trong việc sử dụng ngân sách theo thẩm quyền); Chỉ đạo, theo dõi các công việc theo thẩm quyền trong lĩnh vực Pháp chế; Chương trình công tác của HĐND thị trấn, Thường trực, các Ban HĐND thị trấn hàng năm và cả nhiệm kỳ.

  ___________________________________________________

 

 Bà Trần Thị Ngọc Lan

Phó Chủ tịch HĐND

 

- Trình độ: ĐH Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0983.506.328

- Email: tranthingoclan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phó Chủ tịch Thường trực, trực tiếp giải quyết công việc thường xuyên, hằng ngày của Thường trực HĐND thị trấn; thay mặt Chủ tịch HĐND thị trấn giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch HĐND đi vắng và ủy quyền; Tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND thị trấn, xây dựng chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND thị trấn; Chương trình giám sát của HĐND; Thường trực HĐND thị trấn và chủ trì các cuộc khảo sát, giám sát theo phân công; Chuẩn bị nội dung, chương trình và đôn đốc công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND; Nội dung dự thảo các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết trước khi trình HĐND thị trấn; duyệt hoàn chỉnh lần cuối các Nghị quyết đã được HĐND thị trấn thông qua trước khi trình Chủ tịch HĐND thị trấn; Theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết; Hoàn chỉnh hồ sơ các kỳ họp HĐND thị trấn; Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch HĐND thị trấn điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND thị trấn; Thay mặt Thường trực HĐND thị trấn tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của thị trấn; Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Tổ, tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND thị trấn theo định kỳ và đột xuất; Trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để báo cáo HĐND thị trấn; Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kinh tế xã hội theo các lĩnh vực quy định tại khoản 6 Điều 108 và Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu, đề xuất việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND thị trấn được phân công đối với các lĩnh vực Ban phụ trách.

 
 

 

3. Ủy ban nhân dân:

 

...

Chủ tịch UBND

 

- Trình độ chuyên môn: .

- Trình độ lý luận chính trị: .

- Số điện thoại: .

- Email: @quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Là ng­ười đứng đầu UBND chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ - HĐND thị trấn và UBND huyện Hải Hà về hoạt động của UBND thị trấn, phụ trách một số lĩnh vực cụ thể sau: Công tác quy hoạch và tài chính, thu-chi ngân sách; Công tác nội chính (Công an, quân sự); Công tác tổ chức cán bộ thuộc UBND; Công tác Thi đua - khen thưởng; Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật khiếu nại và quy chế tiếp công dân; Công tác cải cách hành chính; Thực hiện nhiệm vụ: ra Quyết định hành chính thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm tất cả các văn bản, thủ tục hành chính nói chung của UBND.

  ___________________________________________________

 

Ông Nguyễn Đình Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0386.666.162.

- Email: nguyendinhtuan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hóa- xã hội; Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực: quản lý công tác Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục - thể thao, truyền thanh, công tác chính sách - chính sách xã hội, công tác giảm nghèo - giải quyết việc làm và phụ trách ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác hòa giải cơ sở; trực tiếp phụ trách bộ phận “Một cửa” và các nhiệm vụ khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch.

  ___________________________________________________

 

Ông Mai Ngọc Năng

Phó Chủ tịch UBND

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0918.468.977.

- Email: maingocnang@quangninh.gov.vn.

- Lĩnh vực phụ trách:

 

4. Văn phòng - Thống kê: 

Ông Nguyễn Văn Nhã

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH kinh tế.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0966.047.966.

- Email: nguyenvannha@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Văn phòng, tổng hợp, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưng, kluật trên địa bàn theo quy định ca pháp luật; tổ chức kiểm kê tài sản đúng định kỳ; Theo dõi các nguồn quĩ đóng góp của nhân dân, các khoản thuế, phí, lệ phí trên địa bàn thị trấn. Đôn đốc các khu phố thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách theo chư­ơng trình kế hoạch đề ra; Tham mưu cho Hội đồng tư vấn thuế thị trấn trong việc quản lý và khai thác các nguồn thu, phối hợp quản lý các hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn. Trực tiếp quản lý và sử dụng biên lai ấn chỉ thuế, biên lai thu theo quy định.Chấm sổ bộ phí và thanh quyết toán các khoản thu theo quy định, quản lý và theo dõi các khoản trích % từ nguồn thu thuế, phí và lệ phí; Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo UBND phân công.

  ___________________________________________________

Bà Bùi Thị Vân

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0943.002.399.

- Email: buithivan.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Văn phòng, tổng hợp, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác tháng, quí, năm, dự thảo các văn bản, các báo cáo của UBND gửi cấp trên theo quy định; Chịu trách nhiệm đôn đốc các cuộc họp, thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung; tham mưu và đảm bảo kinh phí về tài sản của UBND; Tổ chức lịch tiếp dân; cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân; Tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật; Quản lý con dấu; Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Duy trì thư­ờng trực tiếp dân, giải quyết các công việc hàng ngày, lập hồ sơ l­ưu trữ, quản lý sổ sách của UBND thị trấn Quảng Hà; Tiếp khách của Ủy ban nhân dân; Tham mưu và đảm bảo về kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các cuộc họp, Hội nghị và các công việc thuộc UBND. Đôn đốc việc tổ chức vệ sinh cơ quan hàng tuần; Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo UBND phân công.

  ___________________________________________________

Bà Vi Thị Cúc

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0976.522.258.

- Email: vithicuc@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Văn phòng, tổng hợp, tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác tháng, quí, năm, dự thảo các văn bản, các báo cáo của UBND gửi cấp trên theo quy định; Chịu trách nhiệm đôn đốc các cuộc họp, thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung; tham mưu và đảm bảo kinh phí về tài sản của UBND; Tổ chức lịch tiếp dân; cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Ủy ban nhân dân; Tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật; Quản lý con dấu; Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Duy trì thư­ờng trực tiếp dân, giải quyết các công việc hàng ngày, lập hồ sơ l­ưu trữ, quản lý sổ sách của UBND thị trấn Quảng Hà; Tiếp khách của Ủy ban nhân dân; Tham mưu và đảm bảo về kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các cuộc họp, Hội nghị và các công việc thuộc UBND. Đôn đốc việc tổ chức vệ sinh cơ quan hàng tuần; Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo UBND phân công.

 

5. Tư pháp - Hộ tịch:

 

Ông Lê Văn Ngệch

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0359.146.888.

- Email: levanngech@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu phối hợp  tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng pháp luật; thực hiện công tác hoà giải; phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở khu phố và công tác giáo dục tại địa bàn; Đôn đốc thi hành án, điều tra cung cấp thông tin theo yêu cầu của Viện kiểm sát, Toà án, Thi hành án cấp trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do lãnh đạo Ủy ban nhân dân giao.

___________________________________________________ 

Ông Phạm Hồng Phong

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0988.387.368.

- Email: phamhongphong@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Công chức Tư pháp -  Hộ tịch, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn; chứng nhận và theo dõi về quốc tịch trên địa bàn theo quy định ca pháp luật; Tiếp công dân theo định kỳ, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, t cáo của nhân dân và chuyn đến Thường trực Hội đồnnhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thm quyền;  Thực hiện nhiệm vụ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; thế chấp tài sản, chứng thực bản sao theo quy định; Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND về việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, rà soát các thủ tục hành chính của UBND thị trấn; Thường trực tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “một cửa”. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do lãnh đạo Ủy ban nhân dân giao.

___________________________________________________ 

 

Ông Ngô Văn Xuân

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính, Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0974.831.091.

- Email: ngovanxuan@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu phối hợp  tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng pháp luật; thực hiện công tác hoà giải; phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở khu phố và công tác giáo dục tại địa bàn; Đôn đốc thi hành án, điều tra cung cấp thông tin theo yêu cầu của Viện kiểm sát, Toà án, Thi hành án cấp trên; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do lãnh đạo Ủy ban nhân dân giao.

 

6. Địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường:


 

Bà Nguyễn Kim Sen

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0976.522.880.

- Email: nguyenkimsen@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường,  phối hợp tham mưu trong việc thực hiện quy hoạch cấp đất ở, thực hiện các dự án được triển khai trên địa bàn; Tổ chức, xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai, đúng diện tích, đúng mục đích  (theo qui hoạch đã đ­ược cấp trên phê duyệt); Kiểm tra thư­ờng xuyên các tr­ường hợp vi phạm về đất đai, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn;  Quản lý chặt chẽ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, quản lý bản đồ địa giới hành chính theo đúng qui định; Quản lý hồ sơ, hướng dẫn chuyển nhượng đất đai và các nhiệm vụ được tập thể lãnh đạo UBND thị trấn phân công;Đảm bảo thời gian thường trực tiếp công dân theo lịch phân công hàng tuần;Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do lãnh đạo Ủy ban nhân dân giao.

  ___________________________________________________

Ông Hoàng Văn Én

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0363.151.318.

- Email: hoangvanen.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường,  phối hợp tham mưu trong việc thực hiện quy hoạch cấp đất ở, thực hiện các dự án được triển khai trên địa bàn; Tổ chức, xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai, đúng diện tích, đúng mục đích  (theo qui hoạch đã đ­ược cấp trên phê duyệt); Kiểm tra thư­ờng xuyên các tr­ường hợp vi phạm về đất đai, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn;  Quản lý chặt chẽ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, quản lý bản đồ địa giới hành chính theo đúng qui định; Quản lý hồ sơ, hướng dẫn chuyển nhượng đất đai và các nhiệm vụ được tập thể lãnh đạo UBND thị trấn phân công;Đảm bảo thời gian thường trực tiếp công dân theo lịch phân công hàng tuần;Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do lãnh đạo Ủy ban nhân dân giao.

  ___________________________________________________ 

 

Ông Đinh Khắc Oanh

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0976.628.128.

- Email: dinhkhacoanh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường,  phối hợp tham mưu trong việc thực hiện quy hoạch cấp đất ở, thực hiện các dự án được triển khai trên địa bàn; Tổ chức, xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai, đúng diện tích, đúng mục đích  (theo qui hoạch đã đ­ược cấp trên phê duyệt); Kiểm tra thư­ờng xuyên các tr­ường hợp vi phạm về đất đai, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn;  Quản lý chặt chẽ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, quản lý bản đồ địa giới hành chính theo đúng qui định; Quản lý hồ sơ, hướng dẫn chuyển nhượng đất đai và các nhiệm vụ được tập thể lãnh đạo UBND thị trấn phân công;Đảm bảo thời gian thường trực tiếp công dân theo lịch phân công hàng tuần;Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do lãnh đạo Ủy ban nhân dân giao.

 

7. Văn hóa - Xã hội:

Ông Nguyễn Văn Hoàng

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0338.240.888.

- Email: nguyenvanhoang.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: Văn hóa, thdục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, gia đình theo quy định của pháp luật; Chủ trì, phi hp với công chức Tư pháp – Hộ tịch (đ/c Phạm Văn Hoàng) khu phố xây dựng hương ước, quy ước ở khu phvà thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn;  Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao của địa ph­ương và kế hoạch tham gia các phong trào của cấp trên; theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, ththao, du lịch trên địa bàn; Phối hợp thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn; Quản lý tốt các phương tiện cơ sở vật chất đ­ược trang bị như: tăng âm, loa máy;Phối hợp với cán bộ tuyên truyền để soạn thảo các nội dung về các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương để tổ chức thông tin tuyên truyền kịp thời tới toàn thể nhân dân;Tham mưu cho UBND thị trấn để thực hiện duy trì xây dựng thị trấn trong sạch lành mạnh, đảm nhiệm công tác phụ trách TNXH, dân tộc, tôn giáo; Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo UBND phân công.

  ___________________________________________________

 

Ông Trần Vũ Hà

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0363.679.896. 

- Email: tranvuha@quangninh.gov.vn 

- Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật; Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo vsố lượng và tình hình biến động các đi tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn; Quản lý và tham mưu việc thực hiện chế độ, chính sách và sử dụng đúng mục đích nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, tham mưu đề xuất hỗ trợ các đối tượng khó khăn đột xuất và các đối tượng khác theo quy định; Quản lý và nắm tình hình giảm nghèo trên địa bàn;  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách khối phân công; Phụ trách theo dõi phố My Sơn.

  ___________________________________________________

Ông Nguyễn Tiến Vịnh

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công an.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0726.236.140.

- Email: @quangninh.gov.vn.

 

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luậtThống kê dân sốlao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đi tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn; Quản lý và tham mưu việc thực hiện chế độ, chính sách và sử dụng đúng mục đích nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, tham mưu đề xuất hỗ trợ các đối tượng khó khăn đột xuất và các đối tượng khác theo quy định; Quản lý và nắm tình hình giảm nghèo trên địa bàn;  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách khối phân công; Phụ trách theo dõi phố My Sơn.

  

8. Tài chính - Kế toán:

 

Bà Lê Thị Hồng

Công chức

 

 - Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán.

- Trình độ LLCT: .

- Số điện thoại: 0936.303.404. 

- Email: lethihong.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tham mưu trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của địa phương; Tham mưu xây dựng kế hoạch phân khai ngân sách. Đảm bảo cho các tổ chức trực thuộc thị trấn hoạt động; Tham mưu cho UBND Xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm; Tổng hợp quyết toán thu - chi ngân sách hàng tháng, hàng quí, năm về tài chính theo luật ngân sách Nhà nước; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phân công.

  ___________________________________________________
 

 

9. Quân sự:

Ông Lương Văn Thanh

Chỉ huy trưởng

 

- Trình độ chuyên môn: TC quân sự.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0399.600.298.

- Email: qsquangha.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu đề xuất với cấp ủy, ủy ban nhân dân thị trấn về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác có liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn; Phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn huấn luyện quân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ; Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; Phối hợp với các đoàn thể giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự; Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội thực hiện nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định; Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở thị trấn; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn phân công.

 

 

10. Mặt trận tổ quốc và đoàn thể:

 

 Bà Trần Thị Ngọc Lan

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

 

- Trình độ: ĐH Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0983.506.328

- Email: tranthingoclan@quangninh.gov.vn.

 

ubmttqquangha.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai Chương trình, Kế hoạch thực hiện các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền; Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo, phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở; Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện các cuộc vận động của Đảng bộ và cấp trên phát động; Thực hiện việc giám sát và phản biên xã hội của Mặt trận Tổ quốc.

  ___________________________________________________

 

Bà Nguyễn Thị Hảo

Công chức

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 0366.128.658.

- Email: nguyenthihao.hh@quangninh.gov.vn, hndquangha.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung công việc của Ban chấp hành, tổ chức thực hiện hoạt động mọi mặt của công tác của cơ sở Hội; Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động điều hành giải quyết công việc của Hội; Tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác cán bộ Hội; Vận động tuyên truyền hội viên chấp hành và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

  ___________________________________________________

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

- Trình độ: ĐH Hành chính.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0949.595.288.

- Email: hlhpnquangha.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Phụ trách chung công việc của Ban chấp hành, tổ chức thực hiện hoạt động mọi mặt của công tác của cơ sở Hội; Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động điều hành giải quyết công việc của Hội; Tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác cán bộ Hội; Vận động tuyên truyền hội viên chấp hành và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

  ___________________________________________________

 

Ông Nguyễn Mạnh Tuy

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 

- Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Quân Sự.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0906.438.988.

- Email: hccbquangha.hh@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Ban Thường vụ, BCH Hội CCB thị trấn, cùng tập thể Ban chấp hành xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các chi hội khu phố. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, An ninh - quốc phòng của địa phương, các phong trào thi đua của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên đề ra. Tổ chức, chỉ đạo việc học tập và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; Tham mưu với cấp ủy Đảng thị trấn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Hội CCB, phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, quan tâm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

  ___________________________________________________

 

Bà Vũ Bảo Yến 

Bí thư Đoàn Thanh niên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0962876935.

- Email:dtnquangha.hh@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn về công tác Đoàn, Đội, Hội và phong trào thanh thiếu nhi của thị trấn Quảng Hà; Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp mình và chỉ đạo hướng dẫn cấp dưới thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của Đoàn cấp trên; Chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền.

 

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1576
Đã truy cập: 4003114