Trung tâm GDNN&GDTX

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên cơ quan: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hải Hà.

- Địa chỉ: Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3760.691.

- Email: ttgdtx.hh@quangninh.gov.vn

 

Trụ sở

 

II. TÓM TẮT SƠ LƯỢC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Trung tâm HN&GDTX huyện Hải Hà được thành lập theo quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 25/9/2006 và được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hải Hà theo quyết định số 416/QĐ-UBND, ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND huyện Hải Hà;

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

- Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

-  Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

- Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

- Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

- Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

-  Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ông Tô Quang Thiện

Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0989.583.818.

- Email: 

- Nhiệm vụ: Là người đứng đầu của đơn vị, lãnh đạo và điều hành toàn diện mọi hoạt động của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Hải Hà theo luật định và theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đổi tên các Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên cấp huyện; chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; phối hợp với Chi ủy Chi bộ và Ban chấp hành Công đoàn xây dựng Chi ủy Chi bộ, Công đoàn trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX có những nhiệm vụ và quyền hạn sau: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của Trung tâm; Quản lý cơ sở vật chất và các tài sản của Trung tâm; Quản lý cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên và học viên của Trung tâm; Bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó; thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ; Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của tổ Hành chính, chỉ đạo trực tiếp mảng dạy nghề, liên kết đào tạo, Hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông; Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định; công tác thanh-kiểm tra, thi đua khen thưởng, chủ tài khoản; Ký học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lực và kỹ thuật, nghề nghiệp, chứng chỉ giáo dục thường xuyên cho học viên học tại Trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý và điều hành bộ máy hoạt động có hiệu lực và hiệu quả; ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực như: quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan, cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm; Tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, điều hành các cuộc họp của trung tâm; Giải quyết những vấn đề do các Tổ trưởng, giáo viên và nhân viên đề nghị mà vượt quá thẩm quyền của Phó Giám đốc, các Tổ trưởng, hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; chỉ đạo giải quyết những vấn đề đột xuất ngoài kế hoạch; Thực hiện công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cho Phó Giám đốc, các Tổ trưởng, giáo viên, nhân viên của Trung tâm. Người được phân công phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Dự các cuộc họp do Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, ban ngành, đoàn thể các cấp mời. Trường hợp vắng mặt phải uỷ quyền cho Phó Giám đốc dự thay; Lãnh đạo công tác Đảng và các đoàn thể; Ký kết các hợp đồng liên danh, liên kết về đào tạo, hợp tác trong đào tạo; hợp đồng thuê mướn, hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng…

 

Ông Vũ Xuân Đặng

Phó Giám đốc

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH CNTT.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0903.457.928.

- Email: vuxuandang.tthaiha@quangninh.edu.vn

- Nhiệm vụ: Giám đốc phân công và uỷ quyền Phó Giám đốc làm nhiệm vụ chuyên môn, chỉ đạo công tác GDTX (Văn hóa GDTX, Tin học, Ngoại ngữ, Quy chế CM); Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên, tổ chức các chuyên đề chuyên môn, tổ chức quản lý sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, chỉ đạo các tiết dạy có ứng dụng CNTT; Phụ trách công tác XH hóa giáo dục, khuyến học. Chỉ đạo công tác HSSV; Chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn; Bố trí lịch giảng dạy; Sắp xếp thời khoá biểu; chịu trách nhiệm xây dựng nền nếp học tập, tác phong, hạnh kiểm của học viên GDTX, có biện pháp nâng cao chất lượng học tập và duy trì sĩ số; Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành công việc cơ quan khi Giám đốc vắng mặt và báo cáo lại cho Giám đốc những công việc đã giải quyết; Cùng với Giám đốc giữ mối liên hệ thường xuyên, toàn diện với UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐTBXH-DN và các Phòng ban có liên quan. Xây dựng mối quan hệ tốt với các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; Được Giám đốc uỷ quyền tham dự và chủ trì các cuộc họp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách, hoặc các vấn đề và nội dung có tính chất tổng hợp thuộc nhiều lĩnh vực khi Giám đốc vắng mặt; đồng thời báo cáo lại kết quả hoặc xin ý kiến giải quyết những vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền; Chỉ đạo các hoạt động đoàn thể; Quản lý Tài sản về chuyên môn như sách giáo khoa; các loại hồ sơ quản lý CM; Ký học bạ học viên GDTX; khi Giám đốc đi vắng được ký một số văn bản khi được uỷ quyền; Phụ trách công tác Chỉ đạo lao động, vệ sinh cơ quan, theo dõi hoạt động ngoài giờ lên lớp; Chỉ đạo công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các cuộc vận động và phong trào thi đua;

 

Bà Châu Thị Hiền

Tổ trưởng Tổ Dạy nghề - hành chính

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm Vật lý.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 01684.408.560.

- Email: chauthihien.tthaiha@quangninh.edu.vn

- Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ và điều hành việc thực hiện kế hoạch của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch của tổ và kế hoạch của nhà trường (Trung tâm); Tổ chức các phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên, đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Điều hành quản lý, tổ chức các buổi sinh hoạt tổ; Phụ trách công tác GDNN, xây dựng các kế hoạch GDNN, cùng Đ/C Hà theo dõi hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Phụ trách quản lý trực tiếp nghề Điện; Quản lý phòng Điện; Giảng dạy trực tiếp Nghề điện, môn Vật lý; Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo nghề nghiệp phù hợp trình ban giám đốc phê duyệt; Quản lý học viên, học sinh, trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề, khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề; Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, và nhân dân có nhu cầu trong đào tạo nghề; Tổ chức đào tạo nghề và bồi dưỡng nghề theo quy định; tổ chức thi, xét cấp chứng chỉ đào tạo nghề.

 

 

Bà Hoàng Thanh Hường

Tổ trưởng Tổ chuyên môn Văn hóa

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH sư phạm Lịch sử.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại:  0976.522.499

Email: hoangthanhhuong.tthaiha@quangninh.edu.vn   

- Nhiệm vụ: Xây dựng chương trình hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kế hoạch cá nhân, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành và nộp các báo cáo của tổ theo đúng thời gian qui định; Hướng dẫn, trao đổi về chuyên môn và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức dự giờ lên lớp của tổ để rút kinh nghiệm, tổ chức thao giảng, chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên; Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Điều hành, quản lý, tổ chức các buổi sinh hoạt tổ; Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ bệnh hoặc bận công tác; Tham gia cùng Lãnh đạo cơ quan trong công tác kiểm tra hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh; Chịu trách nhiệm công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, đánh giá, xếp loại học sinh; Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém; khai thác, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học các bộ môn văn hóa GDTX; Giảng dạy bộ môn Lịch sử và kiêm nhiệm số tiết theo quy định; Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Thanh tra nhân dân.

 

 

Bà Trần Thị Bích Hà

Thư ký HĐ, Bí thư đoàn

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH sư phạm KTNN.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0979.061.358.

- Email: tranthibichha.tthaiha@quangninh.edu.vn

- Nhiệm vụ: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Thư ký hội đồng; chức trách, nhiệm vụ của Thủ quỹ cơ quan, chức trách nhiệm vụ của Y tế học đường; Tham gia giảng dạy và theo dõi công tác dạy nghề (Hồ sơ mở lớp, chủ nhiệm, dạy nghề, NPT, theo dõi các lớp dạy nghề ); Phụ trách công tác thư viện (Hồ sơ sổ sách quản lý; theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến, sổ đăng bộ...), quản lý thiết bị nghề Nông nghiệp, phụ trách công tác Đánh giá kiểm định chất lượng trường học; Cập nhật, đăng tải văn bản trên cổng thông tin điện tử; Quản lý văn bản đi, đến, sắp xếp hồ sơ công việc, quản lý con dấu. Tham mưu giúp lãnh đạo các phần mềm ứng dụng CNTT tại trung tâm; Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ. In ấn, pho to tài liệu, văn bản, báo cáo, thu thập, xử lý thông tin, thực hiện các hoạt động tác nghiệp hành chính; Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM trong Trung tâm; Tham gia công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, đánh giá, xếp loại học sinh; Theo dõi công tác giảng dạy của giáo viên, nhiệm vụ học tập của học viên; Công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào thi đua của huyện và của ngành; Tham gia cùng Chủ Tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong  trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn; Phụ trách công tác nền nếp khối HS, phụ trách trực tiếp công tác HSSV; tư vấn cho học sinh và phụ huynh học sinh về các chương trình học tập của trung tâm; theo dõi, trao đổi và trả lời những thắc mắc của phụ huynh liên quan đến việc học của học sinh ở trung tâm; Giữ tiền mặt, thực hiện thu - chi tiền mặt tại trung tâm. Thực hiện các giao dịch chuyển khoản thanh toán tiền qua kho bạc và ngân hàng; Quản lý sổ sách thu, chi theo quy định; Đối chiếu sổ sách thủ quỹ, kế toán, sổ theo dõi; Quản lý tiền mặt theo quy định; Thực hiện một số công việc khác khi Ban giám đốc phân công.

 

 

Bà Triệu Thu Hương

Kế toán

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0943.015.288.

- Email: @quangninh.gov.vn.

 

- Nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc về quản lý tất cả các nguồn tài chính, tài sản. Lập tất cả các dự trù chi tiêu do Giám đốc chỉ đạo. Quản lý hồ sơ, chứng từ theo đúng nguyên tắc tài chính. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán, kiểm tra, quản lý, sử dụng tài sản; Giải quyết nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, chính xác, có trách nhiệm về các khoản thu-chi và các chế độ, chính sách cho CB-GV-NV và học viên. Hàng tháng, hàng quý quyết toán tất cả các nguồn thu-chi và báo cáo với Giám đốc tình hình thu chi; Báo cáo các loại quỹ ngoài ngân sách (học phí, các nguồn tiền gửi còn dư....) để Giám đốc quyết định công khai các loại quỹ này mỗi năm hai lần vào cuối mỗi học kì. Hàng năm phải kiểm quỹ tiền mặt, khi kết thúc năm tài chính, đồng thời xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo Nghị định 43 của chính phủ; Ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng hoàn thành thủ tục chuyển kinh phí chi lương cho CB, GV, NV. Hàng năm hoàn thành các đề nghị chế độ nâng lương, nâng phụ cấp nghề cho Cán bộ, Giáo viên theo đúng thời gian hạn định; Thu thập, phân tích các thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán; cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật; thực hiện các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ của kế toán; Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng lao động trong cơ quan; Theo dõi chế độ bảo hiểm của CB, GV, NV và học sinh trong trung tâm; Hàng ngày nhận công văn và phân loại công văn, tham mưu cho lãnh đạo xử lý công văn; Quản lý, lưu trữ công văn đi đến theo quy định; Tham gia các hoạt động khác khi Ban giám đốc phân công; Lưu trữ các loại hồ sơ kế toán; hồ sơ tài sản, công trình xây dựng... (Mọi sự mất mát chứng từ, thất thoát công qũy do thiếu trách nhiệm, hoặc chi sai chế độ, sai nguyên tắc tài chính thì phải bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật.); Làm công tác hành chính, dọn dẹp vệ sinh phòng hành chính, dọn vệ sinh phòng Phó Giám đốc, hỗ trợ tiếp nhận, theo dõi và trả hồ sơ Ô tô, xe máy, theo dõi hợp đồng và thanh lý hợp đồng về các lớp Ô tô, xe máy; Kiêm nhiệm thêm công tác kế toán tại Phòng Y tế huyện Hải Hà.

 

 

Ông Lưu Văn Đệ 

Nhân viên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0967.083.891.

- Email:

- Nhiệm vụ: Đang cập nhật.

 

 

Bà Nguyễn Thị Minh

Giáo viên môn toán

 

- Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm Toán.

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 0962.134.765.

- Email: 

- Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch cá nhân, bộ môn, chủ nhiệm lớp; Khai thác và sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học; Công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; Xét duyệt đánh giá, kết quả xếp loại học sinh cuối học kỳ, cuối năm, thi đua khen thưởng học sinh. Phối hợp với phụ huynh học sinh để giáo dục học sinh; Giảng dạy bộ môn Toán, làm công tác chủ nhiệm lớp và kiêm nhiệm số tiết theo quy định, làm một số công việc khác khi Ban giám đốc phân công.

 


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1596
Đã truy cập: 4003134