Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

1. Thông tin chung:

- Tên cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Hà.

- Địa chỉ: Số 02 - Ngô Quyền - Quảng Hà - Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.167.

- Fax:

- Mail:

 

 Ảnh trụ sở

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khoắn

Chủ nhiệm

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Quản lý Kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

- Email: nguyenngockhoan@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203.3879.970 - 0912.575.929.

- Nhiệm vụ: Đang cập nhật.

_______________________________________________

Đồng chí Đồng Mạnh Hùng

Phó Chủ nhiệm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0915.196.286 - 0979.983.030

- Email: dongmanhhung@quangninh.gov.vn.

- Nhiệm vụ: Đang cập nhật.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Bắc

Phó Chủ nhiệm

 

- Trình độ: Thạc sỹ Xây dựng.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại: 0983.763.868.

 - Email: nguyenhongbac@quangninh.gov.vn

- Nhiệm vụ: Đang cập nhật.

 

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

3.1. Chức năng: 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; Tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện các nhiệm vụ Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

3.2 Nhiệm vụ:

(1) Tham mưu, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

- Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Chủ động tham gia ý kiến và kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ thuộc diện huyện uỷ quản lý.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

(2)Tham mưu, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; phối hợp với các ngành khối nội chính tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, giải quyết các vụ việc, các vấn đề liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; chuẩn bị nội dung các hội nghị tháng, quý, sơ kết, tổng kết về công tác nội chính và công tác phòng chống tham nhũng; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

(3) Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng: Quy chế làm việc của cấp uỷ, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Quy chế phối hợp; Quy trình tiến hành; Chương trình hành động; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm... Tham mưu thực hiện hoặc phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan có liên quan tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Giúp cấp uỷ tiến hành sơ, tổng kết nhiệm kỳ, hàng năm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

(4) Tham mưu cấp uỷ kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở. Cùng các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ huyện và cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ.

(5) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều 32 Điều lệ Đảng quy định và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

- Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ diện cấp uỷ cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

- Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề  nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật

- Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

- Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp.


Lịch công tác trống

Tin Nóng
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 854
Đã truy cập: 3846384