Người Hải Hà Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện!
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
Hải Hà hướng tới Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Nhân dân hạnh phúc!
Trang chủ Tham nhũng suy thái
Công văn V/v thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo những tháng cuối ăm 2020
11/08/2020 16: 00:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng
14/04/2020 08: 00:00
Công văn V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
31/03/2020 16: 00:00
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
25/02/2020 16: 15:00
V/v nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng theo Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 20/01/2020
13/02/2020 11: 18:00
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2020
27/12/2019 16: 15:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
22/10/2019 10: 15:00
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" năm 2019
22/10/2019 10: 00:00
Về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng
22/10/2019 09: 45:00
V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
18/10/2019 10: 30:00
12

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Tin Nóng
Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 483
Đã truy cập: 1477319